ΣΧΟΛΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

GEB0304

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

3

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 3
Εργαστήριο / Εργ. Ασκήσεις 0
Ασκήσεις (Πράξης κ.λ.π.) 0

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδικού υποβάθρου
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στα Αγγλικά)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https:// eclass.uowm.gr/courses/AGRO138/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα


Σκοπός και στόχος του μαθήματος είναι να διδαχθεί ο φοιτητής:
• Την θεωρητική ανάλυση των μέτρων πολιτικής που εφαρμόζονται στον αγροτικό τομέα και τις επιπτώσεις της εφαρμογής τους στην ευημερία των διαφόρων κοινωνικών ομάδων.
• Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τον τρόπο λειτουργίας τους κατά την εφαρμογή της ‘Κοινής Αγροτικής Πολιτικής’.
• Τα μέτρα της ΚΑΠ για τα κύρια αγροτικά προϊόντα της χώρας στο πλαίσιο της ισχύουσας ‘Κοινής Οργάνωσης Αγοράς’.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
1. Γνωρίζει τα ιδιαίτερα φυσικά, διαρθρωτικά και οικονομικά χαρακτηριστικά της γεωργίας τα οποία επηρεάζουν τη διαμόρφωση και άσκηση της αγροτικής πολιτικής.
2. Κατανοεί και να αναλύει τα βασικά προβλήματα του αγροτικού τομέα που δικαιολογούν την κρατική παρέμβαση στη γεωργία
3. Κατανοεί και να εφαρμόζει τα θεωρητικά εργαλεία ανάλυσης των διαφόρων μέτρων αγροτικής πολιτικής .
4. Γνωρίζει την εφαρμοζόμενη από την Ε.Ε. Κοινή Αγροτική Πολιτική.
5. Πραγματοποιεί μια βιβλιογραφική έρευνα με συγκεκριμένο θέμα και προσανατολισμό.

Γενικές Ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Αυτόνομη και ομαδική εργασία
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

• Φυσικά, διαρθρωτικά και οικονομικά χαρακτηριστικά της γεωργίας.
• Το γεωργικό πρόβλημα
• Οικονομική ανάλυση μέτρων αγροτικής πολιτικής.
• Η κοινή αγροτική πολιτική.
• Τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε.
• Χρηματοδοτικά όργανα της Ε.Ε.
• Η εφαρμογή της ΚΑΠ και η αναθεώρησή της.
• Η κοινή διαρθρωτική πολιτική.
• Η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης
• Η ΚΑΠ για ορισμένα κύρια γεωργικά προϊόντα.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Στην αίθουσα (πρόσωπο με πρόσωπο)

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
-Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
-Χρήση ΤΠΕ στην διδασκαλία (power-point, video)
-Επικοινωνία με τους φοιτητές ηλεκτρονικά μέσω του e-class και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 40
Συγγραφή εργασίας 25
Φροντιστήριο 15
Αυτοτελής Μελέτη 45
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ι. Γραπτή τελική εξέταση (80%) που περιλαμβάνει:
o Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής
o Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης

ΙΙ. Γραπτή Εργασία και Δημόσια Παρουσίαση (20%)

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
• Παπαγεωργίου Κ., Δαμιανός, Δ., Σπαθής, Π. (2015). Αγροτική Πολιτική, Εκδόσεις Σταμούλης.
• Σέμος, Α. (2004). Ευρωπαϊκή Ένωση και Κοινή Αγροτική Πολιτική, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη [ISBN 960-431-938-8]
• Μαραβέγιας Ν. (2003), Οι Εξελίξεις στην Κοινή Αγροτική Πολιτική και η Ελληνική Γεωργία, Εκδότης: Σάκκουλας Ν. Αντώνης. [ISBN: 9601509410]
• Σέμος, Α. (2004) Αγροτική Πολιτική. Πολιτική Αγροτικών Προϊόντων, Εκδότης: ΖΗΤΗ ΠΕΛΑΓΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. [ISBN: 9604318950]
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: