ΣΧΟΛΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

GEB0303

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

3

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 4
Εργαστήριο / Εργ. Ασκήσεις 0
Ασκήσεις (Πράξης κ.λ.π.) 0

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

4 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδικού Υποβάθρου
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στα πλαίσια της διδασκαλίας του μαθήματος «Ανατομία των Αγροτικών Ζώων», δίνονται οι στοιχειώδεις αρχές της μακροσκοπικής και μικροσκοπικής ανατομικής των αγροτικών ζώων με στοιχεία λειτουργίας (φυσιολογίας). Παράλληλα περιγράφονται οι βασικές μορφολογικές και λειτουργικές διαφορές των μελετώμενων συστημάτων στα διάφορα είδη των ζώων.
Με την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος οι σπουδαστές θα πρέπει:
• Να κατανοούν τη δομή του κυττάρου και τη λειτουργία του
• Να κατανοούν τα διάφορα είδη ιστών ενός ζωικού οργανισμού
• Να μπορούν να αναγνωρίσουν και υποδείξουν τα οστά, αρθρώσεις και τους μύες του σκελετού των ζώων. Να αντιλαμβάνονται τις βασικές σκελετικές ανατομικές διαφορές μεταξύ των κατοικίδιων θηλαστικών
• Να μπορούν να αναγνωρίσουν τη θέση και τη λειτουργία των οργάνων των συστημάτων ενός ζωικού οργανισμού (κυκλοφορικού, αναπνευστικού, πεπτικού, γεννητικού, ουροποιητικού, ενδοκρινικού και νευρικού).
• Να αντιλαμβάνονται και να μπορούν να περιγράψουν το μηχανισμό της μετάδοσής της νευρικής ώσης. Βραχύ και μακρύ αντανακλαστικό τόξο
• Να γνωρίζουν τη λειτουργία βασικών αδένων του ενδοκρινικού συστήματος, τις ορμόνες που εκλύονται και το ρόλο τους.
• Να μπορούν να περιγράψουν τη κυκλοφορία του αίματος
• Να αντιλαμβάνονται και μπορούν να περιγράψουν τη λειτουργία της αναπνοής
• Να αντιλαμβάνονται τη σημασία του μηρυκασμού και τις ιδιαιτερότητες και λειτουργικότητα των προστομάχων των μηρυκαστικών
• Να μπορούν να περιγράψουν τους μηχανισμούς πέψης και απορρόφησης των θρεπτικών ουσιών
• Να αντιλαμβάνονται τη σημασία του γεννητικού κύκλου του θηλυκού , να γνωρίζουν τις διαφορές μεταξύ των διαφορετικών ειδών
• Να γνωρίζουν τη λειτουργία του μαστού (την επίδραση των ορμονών στη λειτουργία του)
• Να γνωρίζουν τη σημασία της μεταφοράς εμβρύου και γιατί εφαρμόζεται
• Να γνωρίζουν και μπορούν να αναγνωρίζουν τα εμβρυϊκά εξαρτήματα στα διάφορα είδη των κατοικίδιων θηλαστικών

Γενικές Ικανότητες

Οι πτυχιούχοι μετά την απόκτηση του πτυχίου θα:

• Αποκτήσουν την ικανότητα αναζήτησης, ανάλυσης και σύνθεσης δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
• Έχουν το απαραίτητο θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο που αφορά την επιστήμη της Ζωικής παραγωγής και ειδικότερα στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών (πχ τεχνητή σπερματέγχυση, εμβρυομεταφορά) ή στη ζωοτεχνική διαχείριση (διαχείριση αναπαραγωγής, διατροφική διαχείριση)
• Να έχουν το απαραίτητο υπόβαθρο ώστε να είναι δυνατή η περαιτέρω μετεκπαίδευση τους.
• Δυνατότητα λήψης αποφάσεων
• Αυτόνομη αλλά και ομαδική εργασία
• Παραγωγή νέων ιδεών (η γνώση δομής και λειτουργίας συνιστούν τη βάση για ανάπτυξη νέων ιδεών σε επίπεδο κυρίως διαχείρισης της ζωικής παραγωγής)
• Δυνατότητα εργασίας σε διεθνές και διεπιστημονικό περιβάλλον
• Σεβασμός στο περιβάλλον

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 Το κύτταρο και οι Ιστοί: Περιγραφή του κυττάρου και των οργανιδίων που εμπερικλείει. Διαίρεση του κυττάρου. Είδη ιστών
 Κινητικό Σύστημα: Οστά, Αρθρώσεις, Μύες. Τοπογραφική ανατομική και στοιχεία ανατομίας
 Νευρικό Σύστημα: Εγκεφαλονωτιαίο σύστημα και Αυτόνομο Νευρικό σύστημα
 Αισθητήρια όργανα: Όργανο γεύσης, όρασης, ακοής και χώρου, Δέρμα και κεράτινα εξαρτήματα
 Ενδοκρινικό Σύστημα: Ενδοκρινείς αδένες, Ενδοκρινής μοίρα μικτών αδένων, όργανα με ενδοκρινικές λειτουργίες
 Κυκλοφορικό Σύστημα: Αιμοφόρο και Λεμφοφόρο σύστημα, Καρδιά και καρδιακός κύκλος, Κυκλοφορία του αίματος, Σπλήνας
 Αναπνευστικό Σύστημα: Ρινικές κοιλότητες, Φάρυγγας, Λάρυγγας, Τραχεία, Πνεύμονες, Φυσιολογία της αναπνοής
 Πεπτικό Σύστημα: Στοματική κοιλότητα, Φάρυγγας, Οισοφάγος, Στόμαχος, Μηρυκασμός, Κινητικότητα στομάχου, Λεπτό και παχύ έντερο, Ήπαρ, Πάγκρεας, Πέψη και απορρόφηση θρεπτικών ουσιών
 Ουροποιητικό Σύστημα: Νεφροί και αποχετευτική μοίρα
 Γεννητικό Σύστημα: Αρσενικού και Θηλυκού. Σημασία του αναπαραγωγικής διαχείρισης στη ζωοτεχνική διαχείριση
 Ανάπτυξη του εμβρύου: Προγεννητική ανάπτυξη και εμβρυϊκά εξαρτήματα
 Ανατομική των πτηνών: Περιγραφή της ανατομικής των πτηνών με έμφαση σε ιδιαιτερότητες στα διάφορα συστήματα (ιδιαίτερα αναπνευστικό και πεπτικό)

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο (διαλέξεις και εργαστήρια)
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. καθώς και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class στην διδασκαλία, στην εργαστηριακή εκπαίδευση και στην επικοινωνία με τους φοιτητές-τριες

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 30
Εργαστηριακή άσκηση 30
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 15
Αυτοτελής μελέτη 50
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1. Η γραπτή τελική εξέταση (50%) περιλαμβάνει:
Α. Ερωτήσεις Σ-Λ
Β. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Γ. Ερωτήσεις Σύντομης απάντησης

2. Η εργαστηριακή προφορική εξέταση (25%) περιλαμβάνει:
Α. Εξέταση σε προπλάσματα
Β. Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

3. Η εργαστηριακή γραπτή εξέταση (25%) περιλαμβάνει:
Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και
Β. Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
• Ανατομική των αγροτικών ζώων με στοιχεία φυσιολογίας, (2016), Ι.Μάγρας και Ι. Αντωνόπουλος. Εκδόσεις Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη [ISBN: 960-599-098-5]
• Συγκριτική ανατομική των κατοικίδιων θηλαστικών, (1997), Σ. Μιχαήλ. Εκδόσεις Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη [ISBN: 960-343-029-3]
• Λειτουργική ανατομική και Φυσιολογία των Ζώων, (2016), R. William, Εκδόσεις UTOPIA, ISBN :978-618-80647-8
• Λειτουργική ανατομική των κατοικίδιων πτηνών, (2017), Ι. Μάγρας, Εκδόσεις Κυριακίδη, [ISBN: 960-599-097-0]
• Εμβρυολογία των κατοικίδιων ζώων, (2015) Ι. Μάγρας, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις, [ISBN: 978-960-599-008-4]
• Φυσιολογία ζώων, (2014), Αθ. Σμοκοβίτη, Εκδόσεις Δέσποινα Κυριακίδη, [ISBN: 978-960-599-008-4]
• Animal corner, https://animalcorner.co.uk/animal-anatomy/
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

• The Journal of Animals Morphology and Physiology, https://trove.nla.gov.au/version/13170264
• Animal Anatomy, Research and Reviews, http://www.rroij.com/scholarly/animal-anatomy-journals-articles-ppts-list.php
• Anatomical Journal International, Japanese Association of Anatomists, Springer Link, https://link.springer.com/journal/12565
• Journal of Animal and Veterinary Advances, http://medwelljournals.com/journalhome.php?jid=1680-5593
• Journal of Veterinary Anatomy, https://jva.journals.ekb.eg/
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: