ΣΧΟΛΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

GEB0301

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

3

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΕΤΙΚΗ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 2
Εργαστήριο / Εργ. Ασκήσεις 2
Ασκήσεις (Πράξης κ.λ.π.) 0

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

4 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδικού υποβάθρου
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός και στόχος του μαθήματος είναι η παροχή γενικών γνώσεων για την κληρονομικότητα και τη δομή και λειτουργία του γενετικού υλικού. Οι γνώσεις αυτές είναι αναγκαίες για να μπορούν οι φοιτητές της κατεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής να γνωρίσουν τα καλλιεργούμενα φυτά σε αρτιότερο επίπεδο και να είναι σε θέση να παρακολουθήσουν τα μαθήματα της Βελτίωσης Φυτών και της Παραγωγής Πολλαπλασιαστικού υλικού, ενώ οι φοιτητές της κατεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής να είναι σε θέση να παρακολουθήσουν το μάθημα της Γενετικής Βελτίωσης Αγροτικών Ζώων
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα πρέπει να:
1. Γνωρίζει τη δομή του νουκλεϊκών οξέων και τον μηχανισμό έκφρασης των γονιδίων
2. Γνωρίζει τον τρόπο δράσης και αλληλεπίδρασης μεταξύ αλληλομόρφων γονιδίων
3. Γνωρίζει τον τρόπο κληρονόμησης δύο ζευγών ασύνδετων γονιδίων.
4. Γνωρίζει τον τρόπο δράσης και αλληλεπίδρασης μεταξύ μη αλληλομόρφων γονιδίων
5. Γνωρίζει πώς μεταβιβάζονται τα συνδεδεμένα γονίδια
6. Γνωρίζει πώς καθορίζεται το φύλο στα ζώα και στα φυτά και πώς κληρονομούνται οι χαρακτήρες που συνδέονται με το φύλο
7. Γνωρίζει την σημασία της πολυπλοειδίας για τα καλλιεργούμενα φυτά
8. Γνωρίζει τη σημασία των χρωμοσωμικών μεταλλάξεων
9. Aποκτήσει τις βασικές γνώσεις μοριακής γενετικής μηχανικής

Γενικές Ικανότητες

-έχουν το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο που αφορά το γνωστικό πεδίο της επιστήμης της Γεωπονίας και της διαδικασίας της φυτικής παραγωγής
-έχουν την δυνατότητα της δημιουργικής αξιοποίησης των επιστημονικών γνώσεων και της σύγχρονης τεχνολογίας για την ανάπτυξη και φροντίδα των πάσης φύσεως φυτικών καλλιεργειών καθώς και την παραγωγή και εμπορία φυτικού αναπαραγωγικού υλικού
-έχουν αποκτήσει το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο ώστε να είναι δυνατή η πρόσβασή τους σε μεταπτυχιακές σπουδές
- είναι σε θέση να εφαρμόζουν κατάλληλα τις θεωρητικές και πρακτικές τους γνώσεις που έχουν αποκτηθεί κατά την περίοδο των σπουδών

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. Το γενετικό υλικό (δομή και λειτουργία του γενετικού υλικού, είδη χρωμοσωμάτων, μίτωση, μείωση)
2. Αλληλόμορφα γονίδια (πλήρης κυριαρχία, μερική κυριαρχία, συγκυριαρχία, πολλαπλά αλληλόμορφα)
3. Ασύνδετα γονίδια (αυτογονιμοποίηση διυβριδίου, αλληλεπίδραση μη αλληλομόρφων γονιδίων επίσταση, συνεπίσταση, ημιεπίσταση)
4. Συνδεδεμένα γονίδια (κληρονόμηση συνδεδεμένων γονιδίων)
5. Χρωμοσώματα του φύλου (χαρακτήρες που συνδέονται με το φύλο)
6. Μεταβολές των χρωμοσωμάτων (πολυπλοειδία αυτοπολυπλοειδή, αλλοπολυπλοειδή, ανευπλοειδή,)
7. Mεταλλάξεις του γενετικού υλικού (Ελλείμματα, διπλασιασμοί, μετατοπίσεις, αναστροφές)

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Παραδόσεις πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 25
Eργαστηριακές ασκήσεις (επίλυση ασκήσεων γενετικής) 50
Αυτοτελής μελέτη 50
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ . Γραπτή δοκιμασία

ΙΙ. Γραπτή τελική εξέταση

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
• Ξυνιάς 2006 Γεωργική Γενετική Εκ. Έμβρυο (ISBN 960-8002-39-7)
• Δ. Ρουπακιάς Γεωργική Γενετική Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Εκ. Χ. N. Αιβαζής
• Ρ. Russell 2009 Genetics Μια Μενδελική Προσέγγιση Eκδόσεις Ι. Μπάσδρα και ΣΙΑ Ο.Ε. (ISBN 978-960 -88412-8-4) •
• Ν. Φανουράκης 1999 Γενετική Βελτίωση Φυτών Βασικές Αρχές Eκδόσεις ΙΩΝ (ISBN 960-405-925-4)
• Α. Φασούλας 1971 Θεωρία και προβλήματα Γενετικής
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: