ΣΧΟΛΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

GEB0207

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

2

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ 2
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 2
Εργαστήριο / Εργ. Ασκήσεις 0
Ασκήσεις (Πράξης κ.λ.π.) 0

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

2 0
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓY
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Αγγλική / Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος είναι η παροχή προς τον φοιτητή εξειδικευμένων γνώσεων ορολογίας καθώς και στοιχείων γραμματικής και λόγου με σκοπό την κατανόηση επιστημονικών κειμένων (π.χ. ξενόγλωσσα συγγράμματα και επιστημονικά περιοδικά, βιβλιογραφία κλπ.) σε θέματα που αναφέρονται στο αντικείμενο της Γεωπονίας. Ο φοιτητής αναμένεται να αναπτύξει τις απαραίτητες δεξιότητες για πιθανές μελλοντικές επαγγελματικές του ανάγκες και την συμμετοχή του σε μεταπτυχιακές σπουδές και Ευρωπαϊκά προγράμματα (π.χ. Erasmus). Διδάσκεται επιλεγμένα κείμενα στον τομέα της Γεωπονίας, με έμφαση κατά κύριο λόγο στο περιεχόμενο (ορολογία) των κειμένων και, κατά δεύτερο, στη γραμματική, και εξασκεί και εφαρμόζει τις γνώσεις του με ασκήσεις.


Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

1. Επικοινωνεί αποτελεσματικά γραπτά και προφορικά σε προχωρημένο επίπεδο
2. Διαβάζει και να χρησιμοποιεί ξένα συγγράμματα και επιστημονικά περιοδικά που αναφέρονται στο αντικείμενο της Γεωπονίας
3. Αναγνωρίζει τη λειτουργία ειδικών όρων, γραμματικών δομών και στοιχείων λόγου που χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση και οργάνωση νοημάτων σε γραπτό και προφορικό λόγο
4. Ενεργοποιεί και συνδυάζει την ήδη αποκτημένη γνώση του σε θέματα αγροτικής οικονομίας, ζωικής και φυτικής παραγωγής ώστε να είναι ικανός να συμπεραίνει και να κατανοεί τη σημασία όρων και προτάσεων σε αυθεντικά επιστημονικά κείμενα
5. Εφαρμόζει και να παράγει τις πιο χαρακτηριστικές γραμματικές και λεξιλογικές δομές είτε σε σύντομες προτάσεις και παραγράφους ή σε μεγαλύτερα και πιο σύνθετα κείμενα ορολογίας
6. Ερμηνεύει και αναλύει πληροφορίες από διαγράμματα, πίνακες κλπ.

Γενικές Ικανότητες

• Εχουν αποκτήσει το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο ώστε να είναι δυνατή η πρόσβασή τους σε μεταπτυχιακές σπουδές
• Είναι σε θέση να εφαρμόζουν κατάλληλα τις θεωρητικές και πρακτικές τους γνώσεις που έχουν αποκτηθεί κατά την περίοδο των σπουδών

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Kείμενα ορολογίας
1. Feed and nutrients
2. Housing animals
3. Breeding
4. Slaughter and processing
5. Cultivation and planting equipment
6. Harvest equipment
7. Beef industry
8. Swine industry
9. Poultry industry
10. Dairy industry
11. Sheep industry
12. Equine industry
13. Apiculture
14. Classification and Composition of soil
15. Salts and acidity
Γραμματικές Δομές
1. Revision of tenses
2. Nouns
3. Gerunds
4. Infinitives
5. Word construction

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Στην τάξη (πρόσωπο με πρόσωπο)
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
Χρήση οπτικοακουστικών μέσων
Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις Παρουσίαση και ανάλυση κειμένων ορολογίας, γραμματικών δομών και τεχνικών ανάλυσης και κατανόησης κειμένου 30
Aσκήσεις – Εφαρμογή λεξιλογικών και γραμματικών γνώσεων 10
Αυτοτελής Μελέτη 10
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 50
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης
- Ερωτήσεις Ανάπτυξης
- Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής
- Μετάφραση

Γλώσσα Αξιολόγησης: Αγγλική

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
1. Neil O’ Sullivan, & James D. Libbin (2011) “Career Paths: Agriculture”, Express Publishing
2. Καζαμία-Χρήστου, Β. & Ζιάκα, I. (2006) “ English for Agricultural Sciences” Θεσσαλονίκη: University Studio Press
3. Καζαμία-Χρήστου, Β. & Ζιάκα, I. (2006) «Γλωσσάρι Βασικών Γεωπονικών όρων» Θεσσαλονίκη: University Studio Press
4. A. S. Hornby 1989, Oxford Advanced Learner’s Dictionary, Oxford University Press

5. Longman 2003, Dictionary of Contemporary English, Pearson Education Ltd

6. Upton, J. & Soden, D. (1996) An Introduction to Keeping Sheep. Farming Press Books, Miller Freeman Professional Ltd. Wharfedale Road, Ipswich IP1 4LG. United Kingdom
http://www.defra.gov.uk/foodfarm/farmanimal/diseases/atoz/salmonella/index.htm
http://www.nycamh.com/
http://www.brittanica.com/
http://www.encyclopedia.com/
http://www.englishpage.com/grammar
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: