ΣΧΟΛΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

GEB0206

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

2

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 3
Εργαστήριο / Εργ. Ασκήσεις 0
Ασκήσεις (Πράξης κ.λ.π.) 0

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδικού Υποβάθρου
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Όχι
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https:// eclass.uowm.gr/courses/AGRO114/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η Οικολογία είναι ένας κλάδος των βιολογικών επιστημών που βρίσκεται στο επίκεντρο τόσο της θεωρητικής όσο και της εφαρμοσμένης βοτανικής που μελετά τους οργανισμούς κυρίως στο επίπεδο των ατόμων, στο επίπεδο των πληθυσμών, των κοινοτήτων και των οικοσυστημάτων, μέχρι και στο επίπεδο του συνόλου της βιόσφαιρας. Τα δύο τελευταία επίπεδα αποτελούν τα κύρια γνωστικά αντικείμενα της οικολογίας. Το μάθημα της οικολογίας επικεντρώνεται στα υψηλότερα επίπεδα οργάνωσης της ζωής και στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των οργανισμών και του περιβάλλοντός τους συμβάλλοντας στην οικολογική γνώση. Η οικολογία βοηθά στην διατήρηση της βιοποικιλότητας και βοηθά στην αντιμετώπιση των οικολογικών προβλημάτων παρέχοντας επιστημονικές μεθοδολογίες, μετρήσεις και ορολογία.
Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος της Οικολογίας οι φοιτητές θα πρέπει να αποκτήσουν σε γενικές αρχές κάποιες οικολογικές γνώσεις αλλά και να γνωρίσουν την ιστορική διαδρομή τους, τις προσπάθειες και τα επιστημονικά πειράματα που τις τεκμηρίωσαν.
Αναλυτικότερα θα πρέπει να είναι ικανοί:
1. Να αναγνωρίζουν τις βασικές έννοιες της οικολογίας, να περιγράφουν τις διαφορές τους και να εξηγούν τους μηχανισμούς λειτουργίας των διαφόρων οργανισμών. Να διακρίνουν τις σχέσεις μεταξύ των διαφορετικών οργανισμών και να μπορούν να περιγράψουν την δομή λειτουργίας των διαφορετικών οικοσυστημάτων.
2. Να ορίζουν τις διαφορετικές σχέσεις μεταξύ ατόμων διαφορετικών πληθυσμών όπως θερμοκρασιακές, υδατικές, ενεργειακές και κοινωνικές σχέσεις και να μπορούν να εξηγούν το σημαντικό ρόλο τους στην λειτουργία των διαφορετικών οργανισμών.
3. Να κατανοούν την έννοια των πληθυσμών και να προσδιορίζουν τους παράγοντες που μπορεί να τους επηρεάσουν.
4. Να αναγνωρίζουν τις διαφορετικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των οργανισμών όπως ανταγωνισμός, παρασιτισμός αμοιβαιότητα κλπ. Να κατανοούν τις έννοιες της κοινότητας και του οικοσυστήματος και τις σχέσεις που τις διέπουν καθώς επίσης και τα επίπεδα της τροφικής αλυσίδας.
5. Να μάθουν για την ανακύκλωση των θρεπτικών στοιχείων και τους κύκλους του νερού και του άνθρακα.
6. Οι φοιτητές-τριες θα αναπτύξουν δεξιότητες εργαστηρίου με την εφαρμογή διαφορετικών μεθόδων στο πλαίσιο της οικολογικής έρευνας (θεωρητικές προσεγγίσεις και προσεγγίσεις πεδίου), Επίσης θα μάθουν να εφαρμόζουν τις γνώσεις τους στην οικολογική έρευνα.
7. Να δουλεύουν ομαδικά και να εφαρμόζουν συνεργιστικά τις ικανότητες τους για να επιλύουν προβλήματα ή να παραδίδουν εργαστηριακές εργασίες ή/και εργασία πεδίου. Να οργανώνουν και να εξηγούν πληροφορίες που έχουν συλλέξει από διάφορες παρατηρήσεις πεδίου και να αποδίδουν τις παρατηρήσεις και τα συμπεράσματα τους σε γραπτή και προφορική μορφή. Να μπορούν να κρίνουν και να εξηγούν δημοσιευμένη βιβλιογραφία σχετική με το αντικείμενο της εργασίας τους.
8. Θα αποκτήσουν επιστημονική κριτική σκέψη και την ικανότητα να περιγράφουν και εφαρμόζουν την γνώση σε νέες καταστάσεις.
Γενικές Ικανότητες

Γενικές Ικανότητες

Οι πτυχιούχοι μετά την απόκτηση του πτυχίου θα:
- έχουν το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο που αφορά το γνωστικό πεδίο της επιστήμης της Γεωπονίας και της διαδικασίας της φυτικής παραγωγής
- έχουν το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο που αφορά το γνωστικό πεδίο της Ζωοτεχνικής επιστήμης και της διαδικασίας της κτηνοτροφικής παραγωγής
- έχουν την δυνατότητα της δημιουργικής αξιοποίησης των επιστημονικών γνώσεων και της σύγχρονης τεχνολογίας για την ανάπτυξη και φροντίδα των πάσης φύσεως φυτικών καλλιεργειών καθώς και την παραγωγή και εμπορία φυτικού αναπαραγωγικού υλικού
- έχουν αποκτήσει το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο ώστε να είναι δυνατή η πρόσβασή τους σε περαιτέρω μεταπτυχιακές σπουδές
- είναι σε θέση να εφαρμόζουν κατάλληλα τις θεωρητικές και πρακτικές τους γνώσεις που έχουν αποκτηθεί κατά την περίοδο των σπουδών
Επίσης
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

• Στόχοι και βασικές έννοιες της επιστήμης της οικολογίας.
• Φυσικές συνθήκες και διαθεσιμότητα των πόρων
• Το κλίμα και οι παγκόσμιες μεγακοινότητες
• Άτομα και πληθυσμοί: θερμοκρασιακές, υδατικές και κοινωνικές σχέσεις.
• Βιογεωχημικοί κύκλοι.
• Τροφικές αλυσίδες και παραγωγικότητα.
• Εισαγωγή στη δυναμική πληθυσμών: πληθυσμιακή αύξηση και ρύθμιση, ενδοειδικός ανταγωνισμός.
• Ανάλυση βιοκοινοτήτων. Αλληλεπιδράσεις. Θήρευση, σαπροβίωση, παρασιτισμός, ανταγωνισμός, συνεργασία.
• Βιοποικιλότητα σε επίπεδο ειδών και συστημάτων. Αρχές περιβαλλοντικής διαχείρισης
• Εφαρμοσμένα θέματα στην Οικολογία

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο (Διαλέξεις-Εργαστήρια)
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. με υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class στην διδασκαλία, στην εργαστηριακή εκπαίδευση και στην επικοινωνία με τους φοιτητές-τριες

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 40
Εργαστηριακές ασκήσεις 20
Συγγραφή-παρουσίαση ατομικών ή ομαδικών εργασιών 15
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 10
Αυτοτελής μελέτη 40
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1. Επίσημη γραπτή τελική εξέταση θεωρίας (50%) στο τέλος εξαμήνου
Η γραπτή τελική εξέταση της θεωρίας περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

2. Εργασίες Εργαστηρίου (25%)
Οι εργασίες του εργαστηρίου αποτελούνται από ερωτήσεις σύντομης απάντησης πάνω στο αντικείμενο του κάθε εργαστηρίου και αποστέλλονται από τους φοιτητές-τριες ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας e-class μέσα σε διάστημα μιας εβδομάδας για αξιολόγηση από τον καθηγητή. Επίσης στον βαθμό συμμετέχει και η αξιολόγηση της ατομικής ή/και ομαδικής εργασίας.

3. Τελική γραπτή εξέταση Εργαστηρίου (25%)
Η γραπτή τελική εξέταση του εργαστηρίου περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων εργαστηρίου

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσδιορισμένα στον οδηγό του μαθήματος που διανέμεται από τον καθηγητή στην αρχή του εξαμήνου στους φοιτητές-τριες και βρίσκεται και σε ηλεκτρονική μορφή στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης e-class.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
• Οικολογία (2015), Michael Begon, Robert W. Howarth, Colin R. Townsend, UTOPIA Εκδόσεις Μ. ΕΠΕ, Αθήνα [ISBN: 978-618-5173-07-4]
• Γενική Οικολογία (2009), Βώκου Δέσποινα Εκδόσεις University Studio Press, Θεσσαλονίκη, [ISBN: 978-960-12-1769-7]
• Οικολογία (2009), Molles Manuel, Μεταίχμιο Εκδοτική, Αθήνα [ISBN: 978-960-455-535-2]
• Βασικές έννοιες Οικολογίας (2012), Wolfgang Nentwig, Sven Bacher and Ronald Brandl, Εκδόσεις Κλειδάριθμος ΕΠΕ, Αθήνα [ISBN: 978-960-461-458-5]
• Γενικές Αρχές Οικολογίας και Ελληνικά Φυσικά Συστήματα (2010), Κορφιάτης Κ., Παρασκευόπουλος Σ., Εκδόσεις Μούργκος Ιωάννης [ISBN: 978-960-99048-2-7]
• Ιστοσελίδα σχετική με την παγκόσμια οικολογία (http://www.ecology.com/)
• Ecology by Cain Bauman Hacker. (http://sites.sinauer.com/ecology2e/)
• Βρετανική Οικολογική εταιρία (http://www.britishecologicalsociety.org/)
• Ιστοσελίδα με οικολογικά νέα (http://www.econews.gr/)
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
• Journal of Ecology, Wiley Publishers (https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com )