ΣΧΟΛΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

GEB0205

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

2

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 3
Εργαστήριο / Εργ. Ασκήσεις 0
Ασκήσεις (Πράξης κ.λ.π.) 0

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθημα Ειδικού υποβάθρου
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https:// eclass.teiwm.gr/courses/TEG312/ https://eclass.uowm.gr/courses/AGRO101/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η επιστήμη της Ζωοτεχνίας είναι κλάδος της Ζωικής Παραγωγής (Animal Production Science). Ασχολείται με την μελέτη των αγροτικών ζώων και των μεθόδων εκτροφής των με απώτερο σκοπό την επιστημονική υποστήριξη του πρωτογενή τομέα της Ζωικής Παραγωγής για παραγωγή υψηλής αξίας προϊόντων (γάλα, κρέας, αυγά κ.α.) με το μικρότερο δυνατόν κόστος διασφαλίζοντας την ευζωία των εκτρεφόμενων ζώων και την προστασία του περιβάλλοντος. Είναι μια σύνθετη επιστήμη η οποία χρησιμοποιεί γνώσεις και επιτεύγματα και άλλων επιστημών (π.χ. βιολογία, φυσιολογία, γενετική, διατροφή, αναπαραγωγή κ.α.) και συμβάλλει στην εξέλιξη των επιστημών.
Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην επιστήμη της Ζωικής Παραγωγής.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι σπουδαστές/σπουδάστριες θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά των παραγωγικών ζώων και πτηνών καθώς και τα βασικά στοιχεία εκτροφής των, και θα μπορούν να αξιολογήσουν σε βασικό επίπεδο υφιστάμενες πρακτικές. Επιπλέον θα είναι ικανοί/ικανές να:
• Να κατανοούν τη σημασία της εκτροφής των ζώων και πτηνών για τη ζωή του ανθρώπου.
• Να κατανοούν τη δομή και λειτουργία του Ζωικού Οργανισμού.
• Να γνωρίζουν τις βασικές παραγωγικές ιδιότητες των ζώων και των πτηνών
• Να γνωρίζουν τις δυνατότητες και τους τρόπους βελτίωσης και ανάπτυξης των παραγωγικών ιδιοτήτων των ζώων και των πτηνών προς όφελος των ανθρώπων.

Γενικές Ικανότητες

Οι πτυχιούχοι μετά την απόκτηση του πτυχίου θα:
• έχουν το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο που αφορά το γνωστικό πεδίο της επιστήμης της Γεωπονίας και συγκεκριμένα του κλάδου της ζωικής παραγωγής
• έχουν την δυνατότητα της δημιουργικής αξιοποίησης των επιστημονικών γνώσεων και της σύγχρονης τεχνολογίας για την ανάπτυξη και φροντίδα των πάσης φύσεως ζωικών εκτροφών
• έχουν αποκτήσει το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο ώστε να είναι δυνατή η πρόσβασή τους σε περαιτέρω μεταπτυχιακές σπουδές ή διδακτορικές σπουδές
• είναι σε θέση να εφαρμόζουν κατάλληλα τις θεωρητικές και πρακτικές τους γνώσεις που έχουν αποκτηθεί κατά την περίοδο των σπουδών
Επίσης θα αποκτήσουν ικανότητες όπως:
• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
• Λήψη αποφάσεων
• Αυτόνομη εργασία
• Ομαδική εργασία
• Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
• Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εισαγωγή στην Ζωοτεχνία (Ορισµοί, Γενική - Ειδική Ζωοτεχνία, Πεδία Εφαρµογής), Ελληνικό, Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο ζωικό κεφάλαιο, στατιστικά στοιχεία. Ποσοτικές παραγωγικές ιδιότητες των παραγωγικών ζώων (αναπαραγωγική, γαλακτοπαραγωγική, κρεοπαραγωγική, εριοπαραγωγική, αυγοπαραγωγική και δυναμοπαραγωγική ικανότητα)
Προέλευση και εξέλιξη των παραγωγικών ζώων, Ζωολογική ταξινόμηση των παραγωγικών ζώων. Είδη και φυλές
Συστήματα του Ζωικού οργανισμού (Νευρικό, Κυκλοφορικό, Αναπνευστικό, Πεπτικό, Ενδοκρινικό, κ.α.)
Βασικά στοιχεία γενετικής: Κληρονομικότητα ποιοτικής φύσης και ποσοτικής φύσης. Γενετική βελτίωση των παραγωγικών ζώων. Δυνατότητες και όρια της γενετικής επιλογής. Μέθοδοι γενετικής επιλογής
Επιδράσεις του περιβάλλοντος στη ζωική παραγωγή. Η σχέση και οι αλληλεπιδράσεις γενοτύπου-περιβάλλοντος. Η επίδραση του κλίματος. Η επίδραση της διατροφής
Τοπογραφία και ονοματολογία των εξωτερικών χώρων του σώματος, Σωματομετρίσεις, Σήμανση, Κανόνες μεταφοράς ζώων
Συστήματα εκτροφής των παραγωγικών ζώων. Κριτήρια για την επιλογή του αποτελεσματικότερου συστήματος εκτροφής. Επιδράσεις του περιβάλλοντος στη ζωική παραγωγή
Ευζωία Παραγωγικών Ζώων. Βιολογικά συστήματα εκτροφής. Ειδικότητες σχετικές µε τη Ζωική παραγωγή
Ζωοτεχνία και Τεχνολογία τροφίμων
Φυσιολογία Αναπαραγωγής και η σημασία της καλής διαχείρισης της αναπαραγωγής των ζώων. Συγχρονισμός των οίστρων και Τεχνητή Σπερματέγχυση
Ζωοτροφές: Διάκριση, προέλευση, χημική σύσταση και ανάλυση, θρεπτικό στοιχείο, σιτηρέσιο
Πεπτικό σύστημα (μηρυκαστικών, μονογαστρικών και πτηνών), αρχές εφαρμοσμένης Διατροφής
Αιγοπροβατοτροφία: Η Αιγοπροβατοτροφία στην Ελλάδα και τον κόσμο (Γαλακτοπαραγωγική και κρεοπαραγωγική κατεύθυνση, σημασία για την Ελληνική κτηνοτροφία), Συστήματα εκτροφής και σταβλισμού, Προϊόντα ΠΟΠ από αιγοπρόβειο γάλα. Φυλές προβάτων και αιγών.
Βοοτροφία: Η Βοοτροφία στην Ελλάδα και τον κόσμο Γαλακτοπαραγωγική και κρεοπαραγωγική κατεύθυνση, σημασία για την Ελληνική κτηνοτροφία). Συστήματα εκτροφής και βουστάσια. Φυλές βοοειδών
Χοιροτροφία. Η Χοιροτροφία στην Ελλάδα και τον κόσμο. Συνθήκες εκτροφής: Σταβλισμός, οχείες, εγκυμοσύνη, γαλουχία, ανάθρεψη, πάχυνσης, εγκυμοσύνη, εκτροφή κατά ομάδες. Φυλές χοίρων
Πτηνοτροφία. Η Πτηνοτροφία στην Ελλάδα και τον κόσμο (αυγοπαραγωγική και κρεοπαραγωγική κατεύθυνση). Συστήματα εκτροφής και σταβλισμού, Πτηνοτροφεία. Φυλές πτηνών.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο (Διαλέξεις-Εργαστήρια)
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. με υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class στην διδασκαλία, στην εργαστηριακή εκπαίδευση και στην επικοινωνία με τους φοιτητές-τριες

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 30
Εργαστηριακές ασκήσεις και διεξαγωγή πειραμάτων 25
Συγγραφή εργασιών σε μορφή επιστημονικών άρθρων 25
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 25
Εκπαιδευτική εκδρομή 20
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1. Επίσημη γραπτή τελική εξέταση θεωρίας (50%) στο τέλος εξαμήνου
Η γραπτή τελική εξέταση της θεωρίας περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

2. Εργασίες Εργαστηρίου (25%)
Οι εργασίες του εργαστηρίου αποτελούνται από συγγραφή επιστημονικών μικρών άρθρων πάνω στο αντικείμενο του κάθε εργαστηρίου και αποστέλλονται από τους φοιτητές-τριες ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας e-class μέσα σε διάστημα μιας εβδομάδας για αξιολόγηση από τον καθηγητή.

3. Τελική γραπτή εξέταση Εργαστηρίου (25%)
Η γραπτή τελική εξέταση του εργαστηρίου περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων εργαστηρίου

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσδιορισμένα στον οδηγό του μαθήματος που διανέμεται από τον καθηγητή στην αρχή του εξαμήνου στους φοιτητές-τριες και βρίσκεται και σε ηλεκτρονική μορφή στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης e-class.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
1. Εισαγωγή στη Ζωοτεχνία, Βασίλειος Σκαπέτας, Εκδόσεις Κορδαλή (2015). Σελίδες: 504, ISBN: 9789603571223
2. Γενική Ζωοτεχνία, Ρογδάκης Εμμανουήλ. Εκδόσεις Σταμούλη Α.Ε. (2006). Σελίδες: 656, ISBN: 9603516740
3. Γενική Ζωοτεχνία, Ν.Κ. Κατσαούνης, Δ.Γ. Ζυγογιάννης, Εκδόσεις Κορδαλή (1998). Σελίδες: 504, ISBN: 9603570273

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: