ΣΧΟΛΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

GEB0203

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

2

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 3
Εργαστήριο / Εργ. Ασκήσεις 0
Ασκήσεις (Πράξης κ.λ.π.) 0

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποβάθρου
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δεν υπάρχει
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στις βασικές έννοιες της στατιστικής και ειδικότερα της βιοστατιστικής, η παρουσίαση της μεθοδολογίας συλλογής, οργάνωσης και παρουσίασης στατιστικών δεδομένων, η περιγραφή των κυριότερων θεωρητικών κατανομών πιθανοτήτων, η απόκτηση ικανότητας επίλυσης απλών προβλημάτων πιθανοτήτων, συνδυαστικής ανάλυσης, διαστημάτων εμπιστοσύνης και πραγματοποίησης στατιστικών ελέγχων, η γνωριμία με την παλινδρόμηση και την ανάλυση της διακύμανσης και εν γένει η εξοικείωση με τις μεθόδους της στατιστικής ως εργαλείου για τη λήψη αποφάσεων. Ειδικότερα οι φοιτητές θα είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται και να αξιοποιούν τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε στατιστικούς πίνακες και διαγράμματα, καθώς και να κωδικοποιούν οι ίδιοι στατιστικά δεδομένα σε μορφή στατιστικών πινάκων και διαγραμμάτων. Να αναγνωρίζουν την τάση που δείχνουν και τη διασπορά που εμφανίζουν τα διάφορα στατιστικά δεδομένα και να αντιλαμβάνονται τις στατιστικές έννοιες.


Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα πρέπει να:
• Έχει γνώση των βασικών εννοιών της θεωρίας των πιθανοτήτων και της στατιστικής
• Έχει γνώση των βασικών στατιστικών μέτρων κεντρικής τάσης και διασποράς
• Έχει γνώση των χαρακτηριστικών των βασικών θεωρητικών κατανομών πιθανοτήτων
• Κατανοεί τη μεθοδολογία συλλογής, επεξεργασίας και παρουσίασης στατιστικών δεδομένων
• Εφαρμόζει μεθόδους επαγωγικής στατιστικής (διαστήματα εμπιστοσύνης και στατιστικοί έλεγχοι)
• Να μπορεί να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά λογισμικό στατιστικής ανάλυσης σε εφαρμογές της Γεωπονίας

Γενικές Ικανότητες

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
• Αυτόνομη Εργασία
• Ομαδική εργασία
• Λήψη αποφάσεων
• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

• Εισαγωγή στη στατιστική, βασικές έννοιες
• Συλλογή –ταξινόμηση – παρουσίαση στατιστικών δεδομένων (πίνακες και διαγράμματα)
• Στατιστικά μέτρα κεντρικής τάσης
• Στατιστικά μέτρα διασποράς
• Μεταθέσεις και συνδυασμοί
• Βασικές αρχές θεωρίας πιθανοτήτων
• Κατανομές πιθανότητας
• Διαστήματα εμπιστοσύνης
• Έλεγχοι στατιστικών υποθέσεων
• Εκτιμητική
• Τεχνικές περιγραφικής βιοστατιστικής ανάλυσης και χρήση τους σε μελέτες περιπτώσεων (case-studies).

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Στην τάξη
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
• Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
• Προβολή παραδειγμάτων και επίλυση ασκήσεων και προβλημάτων μέσω στατιστικών προγραμμάτων (Excel, SPSS, gretl, SOFA Statistics, κλπ.)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 30
Ασκήσεις 30
Αυτοτελής μελέτη 65
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Γραπτή τελική εξέταση: 100%

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
1. Νικόλαος Σαριαννίδης, Γεώργιος Κοντέος (2016), Εισαγωγή στη Στατιστική, Κοντέος Γεώργιος, 978-618-82778-1-6, εκδόσεις Αλέξανδρος ΙΚΕ
2. Κικίλιας, Π., Παλαμούρδας, Δ., Πετράκης, Α. & Τσουκαλάς Δ. (2001), Στατιστική - Πιθανότητες, Δήρος, Αθήνα, ISBN 960-8271-07.
3. Μπόρα - Σέντα Ε. & Μωυσιάδης, Χ. (1990), Εφαρμοσμένη Στατιστική, Ζήτη Πελαγία & Σια Ο.Ε., Θεσσαλονίκη, ISBN: 960-431-184-0.
4. Gerald, K. (2010) Στατιστική για οικονομικά και διοίκηση επιχειρήσεων, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, ISBN: 978-960-458-206-8.
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: