ΣΧΟΛΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

GEB0202

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

2

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 4
Εργαστήριο / Εργ. Ασκήσεις 0
Ασκήσεις (Πράξης κ.λ.π.) 0

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

4 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποβάθρου
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https:// eclass.uowm.gr/courses/AGRO135/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές είναι σε θέση να:
1.Γράφουν και ονομάζουν τις κυριότερες οργανικές χημικές ενώσεις.
2.Αναγνωρίζουν τις κυριότερες ομόλογες σειρές οργανικών ενώσεων και τις κύριες ιδιότητες που απορρέουν από τα δομικά τους χαρακτηριστικά
3.Να αναγνωρίζουν τις κύριες ομάδες οργανικών βιομορίων και τις ιδιότητές τους
4.Γνωρίζουν τις βασικές εργαστηριακές τεχνικές της Οργανικής Χημείας

Γενικές Ικανότητες

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
• Αυτόνομη εργασία
• Ομαδική εργασία
• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

•Χημικός δεσμός, Ατομικά και Μοριακά Τροχιακά- Υβριδισμός, Συντονισμός.
•Αλειφατικοί και αρωματικοί υδρογονάνθρακες, αλκοόλες, αιθέρες, θειούχες ενώσεις, καρβοξυλικά οξέα, εστέρες, αμίνες, ετεροκυκλικές ενώσεις (ονοματολογία, ιδιότητες, παρασκευές, χρήσεις)
•Αρωματικότητα, Συζυγιακό-Επαγωγικό φαινόμενο
•Στερεοχημεία και στερεοϊσομέρεια.
•Βιομόρια: Λιπίδια, υδατάνθρακες, αμινοξέα, πεπτίδια, πρωτεΐνες (ένζυμα), νουκλεοτίδια, νουκλεϊκά οξέα

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο µε πρόσωπο (∆ιαλέξεις-Εργαστήρια)
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. µε υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class στην διδασκαλία, στην εργαστηριακή εκπαίδευση και στην επικοινωνία µε τους φοιτητές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
∆ιαλέξεις 36
Εργαστηριακές Ασκήσεις και διεξαγωγή πειραµάτων 54
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 10
Αυτοτελής Μελέτη 62
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 162
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ι. Γραπτή τελική εξέταση (50%) που περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
- Ερωτήσεις σωστού/ λάθους
ΙΙ. Πρακτική άσκηση/αποτίμηση επιδεξιότητας (15%)
ΙΙΙ. Ολιγόλεπτη εβδομαδιαία προφορική δοκιμασία θεωρητικής κι εργαστηριακής γνώσης (15%)
V. Τελική γραπτή δοκιμασία εργαστηριακής γνώσης (20%)

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
•Οργανική Χημεία των Carey Francis A., Giuliano Robert M., Allison Neil T., Bane Susan L. σε μετάφραση, εκδόσεις Κριτική ΑΕ 2020
•Οργανική Χημεία του David Klein σε μετάφραση, εκδόσεις Utopia 2015
•Οργανική Χημεία του John McMurry σε μετάφραση, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2014
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: