ΣΧΟΛΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

GEB0201

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

2

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 3
Εργαστήριο / Εργ. Ασκήσεις 0
Ασκήσεις (Πράξης κ.λ.π.) 0

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδικού υποβάθρου
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στα Αγγλικά)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https:// eclass.uowm.gr/courses/AGRO125/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός και στόχος του μαθήματος είναι να διδαχθεί ο/η φοιτητής/τρια:
• τις βασικές οικονομικές έννοιες που χρησιμοποιούνται για την θεωρητική και εμπειρική οικονομική ανάλυση του τρόπου με τον οποίο οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν τους διαθέσιμους συντελεστές της παραγωγής
• τη λογιστική οργάνωση και παρακολούθηση μιας αγροτικής εκμετάλλευσης
• την οργάνωση και λειτουργία των αγορών των αγροτικών προϊόντων

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
1. Κατανοεί βασικές οικονομικές έννοιες καθώς και τον τρόπο που χρησιμοποιούνται στην γεωργική παραγωγή.
2. Γνωρίζει τα χαρακτηριστικά και τη σχέση που συνδέει τους συντελεστές της παραγωγής στον αγροτικό τομέα καθώς και τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις στο επίπεδο της γεωργικής εκμετάλλευσης.
3. Υπολογίζει την παραγωγικότητα των συντελεστών της παραγωγής και την οικονομικότητα παραγωγής των αγροτικών προϊόντων.
4. Κατανοεί και να περιγράφει τις επιπτώσεις που έχουν στις αγορές των αγροτικών προϊόντων οι αποφάσεις των παραγωγών.

Γενικές Ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Αυτόνομη εργασία
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

• Ο αγροτικός τομέας στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης
• Η Ελληνική γεωργία και κτηνοτροφία: εξέλιξη και προοπτικές
• Θεωρία παραγωγής: συνάρτηση παραγωγής, σχέσεις συντελεστών παραγωγής, άριστος συνδυασμός συντελεστών παραγωγής και παραγόμενων προϊόντων, παραγωγικότητα των συντελεστών της παραγωγής.
• Θεωρία κόστους: η έννοια του κόστους παραγωγής, διάκριση των μορφών κόστους.
• Γεωργική εκμετάλλευση, δαπάνες παραγωγής και οικονομικά αποτελέσματα.
• Αγροτική οικονομία και αγροτική ανάπτυξη

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Στην αίθουσα (πρόσωπο με πρόσωπο)
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
-Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
-Χρήση ΤΠΕ στην διδασκαλία
-Επικοινωνία με τους φοιτητές ηλεκτρονικά μέσω του e-class και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 40
Εργαστηριακή Άσκηση 15
Φροντιστήριο 25
Αυτοτελής Μελέτη 45
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ι. Γραπτή τελική εξέταση (90%) που περιλαμβάνει:
o Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής,
o Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης
o Επίλυση ασκήσεων
o Επίλυση Προβλημάτων

ΙΙ. Εργαστηριακή Εργασία (10%)

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
• Παπαναγιώτου, Ε. (2010). Οικονομική Παραγωγής Γεωργικών Προϊόντων, Εκδόσεις Γράφημα, Θεσσαλονίκη.
• Κιτσοπανίδης Γ., Καμενίδης , Χ. (1997). Αγροτική Οικονομική, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη [ISBN: 960-431-853-5]
• Λιανός , Θ., Δαμιανός, Δ, Μέργος, Γ., Ντεμούσης, Μ., Κατρανίδης, Σ. (1998). Αγροτική Οικονομική: Θεωρία και Πολιτική, Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα [ISBN: 960-359-006-1]
• Βελέντζας, Κ. (1998). Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση, Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα. [ISBN: 960-359-049-5]
• Θεοφανίδης, Σ., (1992). ‘Αγροτική Οικονομική’ Εκδόσεις Παπαζήση. [ISBN: 960-02-0308-3]

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Agricultural Economics
Journal of Agricultural Economics
International Journal of Agricultural Policy and Research