ΣΧΟΛΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

GEB0107

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

1

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ-1
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 2
Εργαστήριο / Εργ. Ασκήσεις 0
Ασκήσεις (Πράξης κ.λ.π.) 0

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

2 2
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓY
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Αγγλική / Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος είναι η παροχή προς τον φοιτητή εξειδικευμένων γνώσεων ορολογίας καθώς και στοιχείων γραμματικής και λόγου με σκοπό την κατανόηση κειμένων σε θέματα που αναφέρονται στο αντικείμενο της Γεωπονίας. Διδάσκεται επίσης γραμματική, και εξασκεί και εφαρμόζει τις γνώσεις του με ασκήσεις.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
1. Επικοινωνεί γραπτά και προφορικά σε «μέσο»επίπεδο
2. Αναγνωρίζει τη λειτουργία ειδικών όρων, γραμματικών δομών και στοιχείων λόγου που χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση και οργάνωση νοημάτων σε γραπτό και προφορικό λόγο
3. Εφαρμόζει και να παράγει τις πιο χαρακτηριστικές γραμματικές και λεξιλογικές δομές σε σύντομες προτάσεις και παραγράφους

Γενικές Ικανότητες


• Εχουν αποκτήσει το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο ώστε να είναι δυνατή η πρόσβασή τους σε μεταπτυχιακές σπουδές
• Είναι σε θέση να εφαρμόζουν κατάλληλα τις θεωρητικές και πρακτικές τους γνώσεις που έχουν αποκτηθεί κατά την περίοδο των σπουδών

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Παρουσίαση και ανάλυση απλών κειμένων γεωπονικής ορολογίας:
1. The history of agriculture
2. Plant products
3. Animal products
4. Soil
5. Water
6. Seeds
7. Plant growth
8. Harvest
9. Storage
10. Farm Management
11. Food Processing
12. Laboratory apparatus
13. Αnimal Diseases
14. Genetically Modified Organisms

Γραμματική
1. Articles
2. Possessive Case
3. Nouns (Countable-Uncountable, Plural Form)
4. Tenses: Present Continuous, Simple Present, Simple Future, Simple Past, Past Continuous, Present Perfect, Past Perfect
5. Irregular Verbs.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Στην τάξη (πρόσωπο με πρόσωπο)
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
Χρήση οπτικοακουστικών μέσων
Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις Παρουσίαση και ανάλυση κειμένων ορολογίας, γραμματικών δομών και τεχνικών ανάλυσης και κατανόησης κειμένου 30
Aσκήσεις – Εφαρμογή λεξιλογικών και γραμματικών γνώσεων 10
Αυτοτελής Μελέτη 10
Σύνολο Μαθήματος 50
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 100
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης
- Ερωτήσεις Ανάπτυξης
- Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής
- Μετάφραση


Γλώσσα Αξιολόγησης: Αγγλική

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
1. Neil O’ Sullivan, & James D. Libbin (2011) “Career Paths: Agriculture”, Express Publishing
2. Καζαμία-Χρήστου, Β. & Ζιάκα, I. (2006) “ English for Agricultural Sciences” Θεσσαλονίκη: University Studio Press
3. Καζαμία-Χρήστου, Β. & Ζιάκα, I. (2006) «Γλωσσάρι Βασικών Γεωπονικών όρων» Θεσσαλονίκη: University Studio Press
4. Κοΐδου, Π. Σημειώσεις: “Introductory English for Students of Agriculture”
5. A. S. Hornby 1989, Oxford Advanced Learner’s Dictionary, Oxford University Press

6. Longman 2003, Dictionary of Contemporary English, Pearson Education Ltd
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
http://www.englishpage.com/grammar