ΣΧΟΛΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

GEB0106

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

1

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 2
Εργαστήριο / Εργ. Ασκήσεις 1
Ασκήσεις (Πράξης κ.λ.π.) 0

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

3 3
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γενικών Γνώσεων (υποβάθρου)
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΧΙ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι στόχοι του εν λόγω μαθήματος είναι η εξοικείωση και η ανάπτυξη δεξιοτήτων των φοιτητών αναφορικά με:
• την κατανόηση της δομής ερευνητικών, βιβλιογραφικών και εκλαϊκευμένων δημοσιεύσεων
• την αναζήτηση βιβλιογραφικών πηγών/αναφορών με τη χρήση επιστημονικών ηλεκτρονικών μηχανών αναζήτησης και βάσεων δεδομένων (πχ web of science, Scopus κ.λπ.)
• την αξιολόγηση της αξιοπιστίας των πηγών
• τη συγγραφή επιστημονικών εργασιών
• την υποβολή εργασιών προς δημοσίευση σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια
• την παρουσίαση ερευνητικών/βιβλιογραφικών δεδομένων

Γενικές Ικανότητες

Αναφορικά με τις γενικές ικανότητες, οι πτυχιούχοι :
• θα έχουν αποκτήσει το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο ώστε να είναι δυνατή η πρόσβασή τους σε περαιτέρω μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές
• θα είναι σε θέση να εφαρμόζουν κατάλληλα τις θεωρητικές και πρακτικές τους γνώσεις που έχουν αποκτηθεί κατά την περίοδο των σπουδών
• θα έχουν αποκτήσει ικανότητες προσαρμογής σε νέες καταστάσεις και λήψης αποφάσεων
• θα μπορούν να εργαστούν αυτόνομα ή να συμμετέχουν σε ομαδικές εργασίες προάγοντας την ελεύθερη, δημιουργική και επαγωγική σκέψη
• θα έχουν τη δυνατότητα εύρεσης εργασίας σε διεθνές και διεπιστημονικό περιβάλλον
• θα έχουν αποκτήσει γνώσεις αναφορικά με τους σύγχρονους κανόνες διαχείρισης που υπαγορεύουν τον σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

• Ανασκόπηση ερευνητικών και βιβλιογραφικών δημοσιευμάτων
• Παρουσίαση ερευνητικών αποτελεσμάτων (πίνακες, εικόνες, στατιστικά στοιχεία κ.λπ.) και παράθεση βιβλιογραφικών αναφορών
• Συγγραφή εργασιών και προετοιμασία για τη δημοσίευσή τους σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια
• Επιλογή του κατάλληλου περιοδικού προς τη δημοσίευση των ερευνητικών αποτελεσμάτων
• Ανάθεση και παρουσίαση εργασίας με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Στην τάξη (πρόσωπο με πρόσωπο)
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. με υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class στην διδασκαλία, στην εργαστηριακή εκπαίδευση και στην επικοινωνία με τους φοιτητές/τριες.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 26
Εργαστηριακές ασκήσεις 13
Μελέτη και ανάλυση της βιβλιογραφίας 40
Αυτοτελής Μελέτη 41
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 120
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ο τελικός βαθμός του μαθήματος υπολογίζεται με βάση τη γραπτή εξέταση της θεωρίας (80%) και τη διεκπεραίωση των εκπαιδευτικών υποχρεώσεων στα πλαίσια της εργαστηριακής άσκησης (20%).
Η επίσημη γραπτή εξέταση της θεωρίας περιλαμβάνει:
• ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή/και συμπλήρωσης κενού
• ερωτήσεις τύπου σωστό/λάθος
• ερωτήσεις σύντομης απάντησης

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
• Σταύρος Θεοφανίδης (2002). Μεθοδολογία της επιστημονικής σκέψης και έρευνας : πως γίνεται η επιστημονική έρευνα και πως γράφεται μια επιστημονική εργασία. Εκδόσεις: Γ. Μπένου. [ISBN: 960-359-042-8]
• Άνθη Μ. (Επιστημονικές Εργασίες Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΙΔΕΡΗ. ISBN: 978-960-468-048-1
• Ζαφειρόπουλος Κώστας. (2005) Πώς γίνεται μια επιστημονική εργασία. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ.[ ISBN: 978-960-218-408-0]
• Μαντζάρης Ιωάννης. (2012). ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. Εκδότης: ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. [ISBN: 978-960-92475-6-6]
• John M. Swales, Christine Feak (2012). Academic Writing for Graduate Students, 3rd Edition: Essential Tasks and Skills. Publisher: University of Michigan Press [ISBN-13: 9780472034758]
• Αλέξανδρος Γαρεφαλάκης, Ανδρέας Κουτούπης, Ιωάννης Πασσάς, Μεθοδολογία έρευνας για τη συγγραφή εργασιών και επιστημονικών μελετών, 2020. Εκδόσεις: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ ΙΚΕ [978-618-5440-05-3]
• Ευδωρίδου Έλσα, Καρακασίδης Θόδωρος, Ακαδημαϊκή Γραφή 3η έκδοση. Εκδόσεις: Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε [978-960-418-560-3]
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: