ΣΧΟΛΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

GEB0104

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

1

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 3
Εργαστήριο / Εργ. Ασκήσεις 0
Ασκήσεις (Πράξης κ.λ.π.) 0

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθημα κορμού
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Κανένα
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η γνώση βασικών εννοιών της οικονομικής θεωρίας και η πρακτική κατανόηση των διαφόρων οικονομικών μεγεθών και οργάνων είναι ιδιαίτερα σημαντική για την κατανόηση του πολύπλοκου περιβάλλοντος στο οποίο κινούνται οι σύγχρονες οικονομίες. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα πρέπει να:
1. Έχει γνώση των βασικών οικονομικών εννοιών όπως, αγαθά, ζήτηση και προσφορά, συντελεστές παραγωγής
2. Έχει γνώση των παραγόντων που επηρεάζουν τη ζήτηση και την προσφορά
3. Κατανοεί τον τρόπο σχηματισμού των τιμών
4. Κατανοεί τον τρόπο που συμπεριφέρονται οι καταναλωτές στην αγορά αγαθών
5. Γνωρίζει πώς επιτυγχάνεται η ισορροπία του καταναλωτή με βάση τις προτιμήσεις του και τον περιορισμό του διαθέσιμου εισοδήματος
6. Γνωρίζει πώς διαμορφώνεται το πλεόνασμα του καταναλωτή, του παραγωγού και της κοινωνίας
7. Γνωρίζει τις βασικές αρχές λειτουργίας της οικονομίας συνολικά (κατανάλωση, επένδυση, ισορροπία, χρήμα, απασχόληση)
8. Γνωρίζει από τι αποτελείται το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) μιας οικονομίας και πώς διαμορφώνεται
9. Γνωρίζει τα βασικά μακροοικονομικά φαινόμενα (ανεργία, πληθωρισμός, δημόσιο χρέος)

Γενικές Ικανότητες

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
• Αυτόνομη εργασία
• Λήψη αποφάσεων

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διδακτέα Ύλη
• Αγαθά και υπηρεσίες
• Καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων
• Η ζήτηση και η ελαστικότητα ζήτησης
• Η προσφορά και η ελαστικότητα προσφοράς
• Ο σχηματισμός των τιμών
• Ο εισοδηματικός περιορισμός
• Οι προτιμήσεις των καταναλωτών
• Ισορροπία του καταναλωτή
• Πλεόνασμα καταναλωτή και παραγωγού
• Προσδιορισμός του ΑΕΠ
• Κατανάλωση και επένδυση
• Χρήμα και τιμές
• Ανεργία, πληθωρισμός και δημόσιο χρέος

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Στην τάξη
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
• Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 40
Αυτοτελής μελέτη 85
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
• Μικροοικονομική Ανάλυση, Χάρρυ Παπαπανάγος, Αναστασία Ψειρίδου, εκδόσεις Αλέξανδρος ΙΚΕ, 2020
• Κώττης Γ. – Πετράκη Κώττη Α., Μικροοικονομική, εκδόσεις Σμπίλιας, Αθήνα, 1998.
• Begg D. – S. Fischer – R. Dornbusch, Εισαγωγή στην οικονομική, εκδόσεις. Κριτική, Αθήνα, 1998.
• Mankiw Gregory – Mark Taylor, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, 2010-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: