ΣΧΟΛΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

GEB0103

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

1

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 3
Εργαστήριο / Εργ. Ασκήσεις 0
Ασκήσεις (Πράξης κ.λ.π.) 0

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γενικού Υποβάθρου
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https:// eclass.uowm.gr/courses/AGRO112/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση:
• Να υπολογίζει όρια και να εξετάζει τη συνέχεια συναρτήσεων
• Να γνωρίζει τους κανόνες παραγώγισης διαφόρων ειδών συναρτήσεων
• Να αναγνωρίζει και να χρησιμοποιεί βασικά θεωρήματα του διαφορικού
λογισμού (θεώρημα Bolzano, θεώρημα μέσης τιμής, θεώρημα Rolle, κανόνες De L΄ Hospital, κ.ά.)
• Να αναγνωρίζει τη μονοτονία συνάρτησης και να βρίσκει τα ακρότατα
• Να εξετάζει συναρτήσεις ως προς την κυρτότητα και να βρίσκει τις ασύμπτωτες
• Να έχει τις βασικές γνώσεις ολοκληρωτικού λογισμού και να γνωρίζει τους κανόνες
ολοκλήρωσης
• Να υπολογίζει ορισμένα ολοκληρώματα
• Να γνωρίζει τις βασικές έννοιες των συναρτήσεων πολλών μεταβλητών και να μπορεί να υπολογίζει μερικές παραγώγους, ολικά διαφορικά και να εφαρμόζει τον κανόνα της αλυσίδας
• Να μπορεί να εφαρμόσει τα παραπάνω σε προβλήματα που άπτονται της οικονομικής (κατά κύριο λόγο) επιστήμης
• Να γνωρίζει τις βασικές αρχές της γραμμικής άλγεβρας και τις διάφορες μορφές μητρών και διανυσμάτων
• Να κάνει πράξεις με μήτρες και διανύσματα και να υπολογίζει ορίζουσα και
αντίστροφη μήτρα
• Να είναι σε θέση να επιλύει γραμμικό σύστημα ν x ν

Γενικές Ικανότητες

• Αυτόνομη Εργασία
• Ομαδική Εργασία
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και
των απαραίτητων τεχνολογιών

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στις βασικές έννοιες του διαφορικού λογισμού συναρτήσεων μίας και περισσοτέρων μεταβλητών και του ολοκληρωτικού λογισμού μίας μεταβλητής, καθώς επίσης και στις βασικές αρχές της γραμμικής άλγεβρας. Ο στόχος του μαθήματος είναι η εκπαίδευση των σπουδαστών σε βασικές μαθηματικές έννοιες και μεθοδολογίες, ώστε να είναι σε θέση να επιλύουν προβλήματα και ασκήσεις πάνω στα συγκεκριμένα πεδία των μαθηματικών. Επίσης στοχεύει στην παροχή του απαιτούμενου μαθηματικού υπόβαθρου που χρειάζεται για την κατανόηση της ύλης άλλων μαθημάτων (οικονομική θεωρία, γραμμικός προγραμματισμός, οικονομικά της παραγωγής, αγροτική οικονομία, κλπ.), τόσο σε επόμενα εξάμηνα των προπτυχιακών σπουδών, όσο και ως βάση για όσους θελήσουν να προχωρήσουν σε μεταπτυχιακές σπουδές.

Διδακτέα ύλη

• Εισαγωγικές έννοιες στις συναρτήσεις μίας μεταβλητής, πραγματικές συναρτήσεις και τα χαρακτηριστικά τους, είδη συναρτήσεων, γραφικές παραστάσεις συναρτήσεων
• Όριο συνάρτησης, πλευρικά όρια
• Συνέχεια συναρτήσεων, είδη ασυνέχειας
• Παράγωγοι συναρτήσεων και εφαρμογές τους
• Μονοτονία και ακρότατα συνάρτησης
• Κυρτότητα, σημεία καμπής, ασύμπτωτες συνάρτησης
• Ορισμένο και αόριστο ολοκλήρωμα, ολοκλήρωση κατά παράγοντες, εφαρμογές ολοκληρωμάτων
• Εισαγωγικές έννοιες στις συναρτήσεις πολλών μεταβλητών
• Μερικές παράγωγοι, ολικό διαφορικό, κανόνας αλυσίδας και εφαρμογές τους
• Διανύσματα και πράξεις διανυσμάτων
• Μήτρες και άλγεβρα μητρών, ανάστροφη μήτρα, τετραγωνικές μήτρες, διαγώνιες μήτρες,
συμμετρικές μήτρες, πράξεις μεταξύ διανυσμάτων και μητρών
• Ορίζουσες, υπολογισμός οριζουσών με το ανάπτυγμα Laplace
• Η αντίστροφη μήτρα
• Συστήματα γραμμικών εξισώσεων

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 32
Ασκήσεις Πράξης που εστιάζουν στην εφαρμογή μεθοδολογιών επίλυση προβλημάτων 16
Αυτοτελής Μελέτη 62
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 110
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει:
- Επίλυση ασκήσεων
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
• Κοντέος Γιώργος και Νίκος Σαριαννίδης (2012). Μαθηματικά, Κοζάνη. [ISBN: 978-960-93-3978-0]
• Chiang A. (1997). Μαθηματικές Μέθοδοι Οικονομικής Ανάλυσης. Κριτική, Αθήνα. [ISBN:960-218-141-9]
• Δημητρακούδης, Θεοδώρου, Κικίλιας, Κουρής, Παλαμούρδας, 2002, Διαφορικός-Ολοκληρωτικός λογισμός, Εκδ. Δηρός, Αθήνα.
• Τσουλφίδης Λ. (1999). Μαθηματικά οικονομικής ανάλυσης: μέθοδοι και υποδείγματα. Gutenberg, Αθήνα. [ISBN: 978-960-01-0723-8]
• Κορκοτσίδης, Α.Σ. (1994). Μαθηματικά Οικονομικής ανάλυσης, Τόμοι Α&Β. Παπαζήση, Αθήνα.[ISBN: 978-960-02-1005-7]
• K. Sydsæter, P. Hammond (2008) Essential mathematics for economic analysis. Pearson Education. [ISBN-10:0273713248]
• T. Bradley, P. Patton (2002) Essential mathematics for economics and business. J. Wiley [ISBN-10: 0470018569 ]
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: