ΣΧΟΛΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

GEB0102

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

1

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 4
Εργαστήριο / Εργ. Ασκήσεις 0
Ασκήσεις (Πράξης κ.λ.π.) 0

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

4 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γενικού Υποβάθρου
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα


Αναμένεται οι φοιτητές με την ολοκλήρωση του μαθήματος (θεωρητικού και εργαστηριακού μέρους) να είναι σε θέση να κατανοήσουν και να γνωρίζουν τις βασικές έννοιες της πληροφορικής και τις εφαρμογές στις γεωπονικές επιστήμες. Να μπορούν να χειρίζονται το περιβάλλον των Windows. Να γνωρίζουν να επεξεργάζονται/ μορφοποιούν κείμενα και να αναπτύσσουν λογιστικά φύλλα. Να μπορούν να κάνουν παρουσιάσεις με PowerPoint Να είναι ενημερωμένοι για τα δίκτυα των υπολογιστών και πιο συγκεκριμένα για το διαδίκτυο (wwweb, email, ftp, μηχανές αναζήτησης).
Τέλος, να γνωρίζουν τη συμβολή της πληροφορικής στις γεωπονικές επιστήμες καθώς επίσης και τις τεχνολογίες πληροφορικής.
Το σύνολο των μαθημάτων στοχεύει να εφοδιάσει τον αυριανό γεωπόνο, με τα κατάλληλα εργαλεία πληροφορικής, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στο σύγχρονο και απαιτητικό περιβάλλον των σπουδών του, και του επαγγέλματος, τόσο στο πεδίο εφαρμογής, όσο και στην έρευνα.

Γενικές Ικανότητες

Οι μαθησιακοί στόχοι επιτυγχάνονται παρουσιάζοντας αρχικά αναλυτικά στο πλαίσιο του μαθήματος το θεωρητικό μέρος και στη συνέχεια το εργαστηριακό μέρος. Συγκεκριμένα:
Μέσω εμπλουτισμένων εισηγήσεων/ παρουσιάσεων και παραδειγμάτων ο φοιτητής κατανοεί τη χρησιμότητα των θεωρητικών γνώσεων. Τα εργαστηριακά μαθήματα θα γίνονται με ενεργή συμμετοχή των φοιτητών ώστε να εμπεδώσουν τις γνώσεις και τα εργαλεία πληροφορικής που θα διδαχθούν.
Ομαδική εργασία-συνεργασία
Ατομική εργασία/εξάσκηση
Ατομική/ομαδική μελέτη εκτός ωραρίου μαθήματος
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα εισάγει τους σπουδαστές στη χρήση της πληροφορικής τεχνολογίας στη γεωργία. Γίνεται μια σύντομη ιστορική αναδρομή στην τεχνολογία των υπολογιστών και μια ανασκόπηση της γεωργικής τεχνολογίας. Αντικείμενα είναι η πληροφορία και πληροφοριακά δεδομένα. Αριθμητικά συστήματα. Η δομή, η ιεραρχική οργάνωση και οι κατηγορίες των υπολογιστικών συστημάτων. Τα δίκτυα μετάδοσης δεδομένων. Βασικά δομικά στοιχεία δικτύου. Παρουσίαση και εκμάθηση εφαρμογών στη διαχείριση των εδαφών των φυτών και των καλλιεργειών. Εφαρμογές ασύρματων δικτύων αισθητήρων στη γεωργία. Η διαχείριση συστήματος κλιματικών δεδομένων με ασύρματο δίκτυο αισθητήρων. Έλεγχος περιβαλλοντικών παραγόντων ανάπτυξης φυτών στο θερμοκήπιο και αγρό. Εφαρμογές της πληροφορικής στη γεωργία ακρίβειας. Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στο γεωργικό περιβάλλον. Ηλεκτρονικό εμπόριο στη γεωργία.
• Βασικές αρχές δομής και λειτουργίας Η/Υ
• Ανάλυση και σχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων
• Προγράμματα εφαρμογών,
• Βάσεις δεδομένων,
• Διαδίκτυο, πρωτόκολλα επικοινωνίας & υπηρεσίες,
• Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Γεωπονία,
• Εφαρμογές πληροφορικής στη γεωργία, κτηνοτροφία και στην αγροτική οικονομία,
• e-learning, e-business, e-government, e-commerce,
• Γεωργία Ακριβείας
• Δίκτυα αισθητήρων και παρακολούθηση (Big Data)
• Συστήματα Λήψης Αποφάσεων
• Τεχνητή Νοημοσύνη

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο στο αμφιθέατρο και στην αίθουσα του εργαστηρίου.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
• Χρήση PowerPoint και άλλου οπτικοακουστικού υλικού στις διαλέξεις.
• Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e‐class.
• Επικοινωνία με τους φοιτητές με e‐mail μέσω της πλατφόρμας e‐class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 26
Εργαστηριακές Ασκήσεις 13
Συγγραφή Εργασιών 40
Αυτοτελής Μελέτη 66
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 145
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1. Γραπτή τελική εξέταση (70%) που περιλαμβάνει:
Μετά την λήξη των μαθημάτων στο τέλος του εξαμήνου σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεων του τμήματος.
Η εξεταστέα ύλη θα καλύπτει όλη την διδακτέα ύλη, με αντιπροσωπευτικές ερωτήσεις από όλη την θεματολογία.
• Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
• Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
2. Εργαστηριακές εξετάσεις/ απαλλακτικές εργασίες (30%)
Με την ολοκλήρωση των εργαστηρίων θα γίνει η τελική εξέταση στο εργαστήριο. Κατά́ την εξέλιξη του εξάμηνου, θα δοθεί η δυνατότητα απαλλακτικών εργασιών για αξιολόγηση του εργαστηριακού μέρους.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
• Βιβλίο [77120116]: 7 ΣΕ 1 WINDOWS 10 - OFFICE 2016, ΓΚΛΑΒΑ ΜΑΙΡΗ Λεπτομέρειες
• Βιβλίο [12277684]: ΕΛΛΗΝΙΚΟ MICROSOFT OFFICE 2010 PROFESSIONAL, ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ, JOYCE COX, JOAN LAMBERT, CURTIS FRYE
• Βιβλίο [68369365]: Μαθαίνετε εύκολα Microsoft Office 2010, Ξαρχάκος Κωνσταντίνος Ι., Καρολίδης Δημήτριος Α.
• Βιβλίο [22828341]: Εισαγωγή στην Πληροφορική & στον αυτοματισμό γραφείου, Δημόπουλος Γ. Κωνσταντίνος, Παπουτσής Λ. Ιωάννης
• Βιβλίο [180429]: Εφαρμογές και νέες τεχνολογίες πληροφορικής, Μάνος Βασίλης Δ., Μπουρνάρης Θωμάς Γ.
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: