ΣΧΟΛΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

GEB0101

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

1

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 4
Εργαστήριο / Εργ. Ασκήσεις 0
Ασκήσεις (Πράξης κ.λ.π.) 0

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

4 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποβάθρου
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https:// eclass.uowm.gr/courses/AGRO144/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής είναι σε θέση να:
1. Κατανοεί τη δομή των ατόμων και τη δημιουργία χημικών ενώσεων.
2. Αναγνωρίζει τις κατηγορίες των χημικών αντιδράσεων και να εκτελεί με βάση αυτές στοιχειομετρικούς υπολογισμούς.
3. Κατανοεί τη συνθήκη της χημικής ισορροπίας και τους παράγοντες που επηρεάζουν τη θέση της χημικής ισορροπίας.
4. Κατανοεί το μηχανισμό διάλυσης των ενώσεων και τις ιδιότητες των διαλυμάτων.
5. Εκτελεί τους απαραίτητους υπολογισμούς για την παρασκευή, ανάμιξη-αραίωση διαλυμάτων.
6. Κατανοεί την έννοια της ενεργού οξύτητας και τους τρόπους εκτίμησής της.
7. Εφαρμόζει εργαστηριακές μεθόδους διαχωρισμού ετερογενών και ομογενών διαλυμάτων, καθώς
και ποσοτικού προσδιορισμού ανόργανων ουσιών.
8. Κατανοεί τη σύσταση των ρυθμιστικών διαλυμάτων και τη σημασία τους στα βιολογικά
συστήματα.
9. Προσδιορίζει την οξύτητα υδατικών διαλυμάτων με ογκομετρικές μεθόδους
10. Ταυτοποιεί και να ποσοτικοποιεί ενώσεις με την χρήση υπεριώδους φασματοσκοπίας
11. Κατανοεί το ρόλο και τη σημασία των θρεπτικών στοιχείων για τα φυτά και τα ζώα.
12. Γράφει και ονομάζει τις κυριότερες ανόργανες ενώσεις.
13. Δύναται να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την επίλυση εμφανιζόμενων χημικών προβλημάτων.

Γενικές Ικανότητες

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
• Αυτόνομη εργασία
• Ομαδική εργασία
• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

• Μονάδες SI
• Χημικοί τύποι, ονοματολογία ανόργανων ενώσεων.
• Δομή του ατόμου.
• Περιοδικό σύστημα των στοιχείων.
• Χημικός δεσμός.
• Διαλύματα.
• Χημική κινητική - Χημική ισορροπία.
• Εισαγωγή στη χημική θερμοδυναμική
• Οξέα-βάσεις-άλατα.
• Οξειδοαναγωγή.
• Σύμπλοκες ενώσεις.
• Θρεπτικά στοιχεία.
• Φασματοσκοπία
•Ογκομέτρηση
•Προσδιορισμός ιόντων
•Χρωματογραφία

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο µε πρόσωπο (∆ιαλέξεις-Εργαστήρια)
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. µε υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class στην διδασκαλία, στην εργαστηριακή εκπαίδευση και στην επικοινωνία µε τους φοιτητές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
∆ιαλέξεις 36
Εργαστηριακές Ασκήσεις και διεξαγωγή πειραµάτων 54
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 10
Αυτοτελής Μελέτη 62
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 162
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ι. Γραπτή τελική εξέταση (50%) που περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
- Ερωτήσεις σωστού/ λάθους
ΙΙ. Πρακτική άσκηση/αποτίμηση επιδεξιότητας (15%)
ΙΙΙ. Ολιγόλεπτη εβδομαδιαία προφορική δοκιμασία θεωρητικής κι εργαστηριακής γνώσης (15%)
V. Τελική γραπτή δοκιμασία εργαστηριακής γνώσης (20%)

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
• Γενική Χημεία 2η έκδοση, Παπαδόπουλος Ν. Αθανάσιος, BROKEN HILL PUBLISHERS LTD
• Γενική Χημεία, Darell Ebbing, Steven Gammon, Εκδότης: ΤΡΑΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
• ΒΑΣΙΚΗ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ, A. Cotton, G. Wilkinson, P. Gaus, ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
• Βασικές αρχές ανόργανης χημείας, Πνευματικάκης Γεώργιος, Μητσοπούλου Χριστιάνα, Μεθενίτης Κώστας, UNIBOOKS ΙΚΕ
• Γενική Χημεία, 13η Έκδοση, Brown T. - LeMay E. - Burste B. - Murphy C. - Woodward P. - Stoltzfus M., ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε.
• Γενική χημεία και ενόργανη ανάλυση, Λυδάκης - Σημαντήρης Νίκος, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε.
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: