ΣΧΟΛΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ANP0906-3

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

9

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΓΙΕΙΝΗ - ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 3
Εργαστήριο / Εργ. Ασκήσεις 0
Ασκήσεις (Πράξης κ.λ.π.) 0

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδίκευσης Γενικών Γνώσεων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι διδακτικοί στόχου του εν λόγω μαθήματος είναι οι κάτωθι:
• η κατανόηση των κανόνων πρόληψης και των μέτρων υγιεινής σε επίπεδο εκτροφής, παραγωγής και συντήρησης προϊόντων
• η γνώση τεχνικών συγκράτησης και χειρισμών των αγροτικών ζώων
• η γνώση τεχνικών για τη λήψη και την επεξεργασία του παθολογικού υλικού
• η λήψη μέτρων πρόληψης και καταστολής των νοσημάτων των αγροτικών ζώων
• η εφαρμογή προληπτικών μέτρων για την αποφυγή της μετάδοσης ζωωνόσων και ζωοανθρωπονόσων
• η διάκριση μεταξύ φυσιολογικών και παθολογικών καταστάσεων

Γενικές Ικανότητες

Αναφορικά με τις γενικές ικανότητες, οι πτυχιούχοι :
• θα έχουν αποκτήσει το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο ώστε να είναι δυνατή η πρόσβασή τους σε περαιτέρω μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές
• θα είναι σε θέση να εφαρμόζουν κατάλληλα τις θεωρητικές και πρακτικές τους γνώσεις που έχουν αποκτηθεί κατά την περίοδο των σπουδών
• θα έχουν αποκτήσει ικανότητες προσαρμογής σε νέες καταστάσεις και λήψης αποφάσεων
• θα μπορούν να εργαστούν αυτόνομα ή να συμμετέχουν σε ομαδικές εργασίες προάγοντας την ελεύθερη, δημιουργική και επαγωγική σκέψη
• θα έχουν τη δυνατότητα εύρεσης εργασίας σε διεθνές και διεπιστημονικό περιβάλλον
• θα έχουν αποκτήσει γνώσεις αναφορικά με τους σύγχρονους κανόνες διαχείρισης που υπαγορεύουν τον σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

• Κυριότερες μολυσματικές ασθένειες (συμπτώματα, θεωρητική προσέγγιση διάγνωσης, πρόληψη)
• Συνθήκες υγιεινής των σταβλικών εγκαταστάσεων (αέριοι ρύποι, εξαερισμού, θερμοκρασία, σκόνη, οσμές, υγρασία δαπέδου)
• Καθαρισμός, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, απολυμαντικά
• Καταπολέμηση των τρωκτικών
• Νερό και έλεγχος της ποιότητας του
• Υγιεινή των ζωοτροφών
• Ορισμός Υγείας και νοσήματος
• Περιγραφή των συμπτωμάτων των παθολογικών καταστάσεων
• Μέτρα πρόληψης και αποφυγής ατυχήματος κατά τους χειρισμούς των αγροτικών ζώων
• Μέθοδοι συγκράτησης και κατάρριψης των αγροτικών ζώων

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. με υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class στη διδασκαλία, στην εργαστηριακή άσκηση και στην επικοινωνία με τους φοιτητές-τριες.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 26
Εργαστηριακές ασκήσεις 13
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 56
Αυτοτελής μελέτη 55
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 150
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ο τελικός βαθμός του μαθήματος υπολογίζεται με βάση τη γραπτή εξέταση της θεωρίας (60%) και της εργαστηριακής άσκησης (40%), που περιλαμβάνει:
• ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή/και συμπλήρωσης κενού
• ερωτήσεις τύπου σωστό/λάθος
• ερωτήσεις σύντομης απάντησης

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
• Ζαφράκας Α. (2007). Υγιεινή και στοιχεία παθολογίας των αγροτικών ζώων. Εκδόσεις Αφοί Κυριακίδη.
• Kahn C.M. & Line S. (2005). The Merck Veterinary Manual. 9th ed., Merck & Co. Inc.
• Nelson R.W & Couto C.G. (2009). Small Animal Internal Medicine. 4th ed., Mosby Inc.
• Smith, B.P. (2009). Large Animal Internal Medicine. 4th ed., Mosby Inc.
• Thomson R.G. (2000). Special Veterinary Pathology. B.C. Decker Inc, Toronto Philadelphia.
• Thrusfield Μ. (2007). Veterinary Epidemiology. Wiley-Blackwel
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
• Journal of Animal Health and Production (https://nexusacademicpublishers.com/journal/11)
• Journal of Veterinary Pathology (https://journals.sagepub.com/home/vet)
• Animal and Veterinary Science (http://www.sciencepublishinggroup.com/home/index