ΣΧΟΛΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ANP0906-2

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

9

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΟΥΝΟΦΟΡΑ ΖΩΑ, ΚΟΝΙΚΛΟΤΡΟΦΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 3
Εργαστήριο / Εργ. Ασκήσεις 0
Ασκήσεις (Πράξης κ.λ.π.) 0

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδίκευσης Γενικών Γνώσεων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος οι φοιτητές θα κατανοήσουν:
• τις φυλές των γουνοφόρων ζώων και των κονίκλων
• τις παραγωγικές ιδιότητες των γουνοφόρων ζώων και των κονίκλων
• τις τεχνικές και κατασκευαστικές προδιαγραφές του εκτροφείου γουνοφόρων ζώων και του κονικλοστασίου
• τις σύγχρονες μεθόδους αναπαραγωγής, γενετικής βελτίωσης και εκτροφής των γουνοφόρων ζώων και των κονίκλων
• τις ειδικές φροντίδες εκτροφής των γουνοφόρων ζώων και των κονίκλων
• τον τρόπο εξαγωγής, επεξεργασίας και διατήρησης γουνοδερμάτων

Γενικές Ικανότητες

Αναφορικά με τις γενικές ικανότητες, οι πτυχιούχοι :
• θα έχουν αποκτήσει το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο ώστε να είναι δυνατή η πρόσβασή τους σε περαιτέρω μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές
• θα είναι σε θέση να εφαρμόζουν κατάλληλα τις θεωρητικές και πρακτικές τους γνώσεις που έχουν αποκτηθεί κατά την περίοδο των σπουδών
• θα έχουν αποκτήσει ικανότητες προσαρμογής σε νέες καταστάσεις και λήψης αποφάσεων
• θα μπορούν να εργαστούν αυτόνομα ή να συμμετέχουν σε ομαδικές εργασίες προάγοντας την ελεύθερη, δημιουργική και επαγωγική σκέψη
• θα έχουν τη δυνατότητα εύρεσης εργασίας σε διεθνές και διεπιστημονικό περιβάλλον
• θα έχουν αποκτήσει γνώσεις αναφορικά με τους σύγχρονους κανόνες διαχείρισης που υπαγορεύουν τον σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κονικλοτροφία:
• Στοιχεία ανατομίας και φυσιολογίας των λειτουργικών συστημάτων του κονίκλου
• Παραγωγικές ιδιότητες, φυλές, γενετική βελτίωση
• Αναπαραγωγή και αναπαραγωγική διαχείριση
• Μέθοδοι εκτροφής κουνελιών κρεοπαραγωγικής και εριοπαραγωγικής κατεύθυνσης
• Κατασκευαστικές προδιαγραφές των κονικλοστασίων
• Διαχείριση αποβλήτων
• Υγιεινή κονικλοστασίων
Γουνοφόρα Ζώα:
• Εξωτερικά μορφολογικά χαρακτηριστικά γουνοφόρων ζώων
• Παραγωγικές ιδιότητες γουνοφόρων ζώων,
• Παροχή φροντίδας στα γουνοφόρα ζώα κατά τις κρίσιμες περιόδους αναπαραγωγής, γαλουχίας και απογαλακτισμού
• Απαιτήσεις των γουνοφόρων ζώων σε πρωτεΐνες, λίπη, υδατάνθρακες, ανόργανα στοιχεία και βιταμίνες
• Ασθένειες και υγιεινή των χώρων εκτροφής
• Γενικές αρχές κατασκευής εγκαταστάσεων εκτροφείων
• Εξαγωγή, Επεξεργασία και διατήρηση γουνοδερμάτων

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. με υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class στην διδασκαλία και στην επικοινωνία με τους φοιτητές-τριες.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 26
Εργαστηριακές ασκήσεις 13
Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε εκτροφές 24
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 40
Αυτοτελής μελέτη 47
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 150
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ο τελικός βαθμός του μαθήματος υπολογίζεται με βάση τη γραπτή εξέταση της θεωρίας (80%) και τη διεκπεραίωση των εκπαιδευτικών υποχρεώσεων στα πλαίσια της εργαστηριακής άσκησης (20%).
Η επίσημη γραπτή εξέταση της θεωρίας περιλαμβάνει:
• ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή/και συμπλήρωσης κενού
• ερωτήσεις τύπου σωστό/λάθος
• ερωτήσεις σύντομης απάντησης

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
• Σπαής, Α, Ντότας, Β., Εκτροφή & παθολογία Βιζόν και αλεπούς. Εκδόσεις Γιαχούδη, 2014, Θεσσαλονίκη
• Βαγιάνος, Ι. Συστηματική κουνελοτροφία και λαγοτροφία. Εκδόσεις Ψύχαλος, 2003, Αθήνα.
• Σφαιρόπουλος, Α. Κονικλοτροφία. Εκδόσεις αφοι Κυριακίδη, 1997, Θεσσαλονίκη. Χατζημηνάογλου, Ι. Κονικλοτροφία. Εκδόσεις Γιαχούδη, 1999, Θεσσαλονίκη.
Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
• Journal of Animal science (https://academic.oup.com/jas)
• The Journal of Applied Rabbit Research (https://www.worldcat.org/title/journal-of-applied-rabbit-research/oclc/476125850
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: