ΣΧΟΛΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ANP0906-1

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

9

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ιπποτροφία – Ονοτροφία
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 3
Εργαστήριο / Εργ. Ασκήσεις 0
Ασκήσεις (Πράξης κ.λ.π.) 0

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθημα Ειδίκευσης Γενικών Γνώσεων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https:// eclass.uowm.gr/courses/AGRO110/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα της Ιπποτροφίας - Ονοτροφίας αποσκοπεί στο να παρέχει τις απαραίτητες σύγχρονες επιστημονικές γνώσεις για την υποστήριξη της Ιπποτροφίας και της Ονοτροφίας στην χώρα μας αλλά και σε ευρωπαϊκό-παγκόσμιο επίπεδο. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι σπουδαστές/σπουδάστριες θα έχουν αποκτήσει βασικές ζωοτεχνικές γνώσεις για την εκτροφή του ίππου ως αγροτικού ζώου, ως ζώο ιππασίας και τουριστικής ενασχόλησης στα πλαίσια του αγροτουρισμού, αλλά και ως ζώο εκτροφής για το κρέας. Μελέτη του όνου στοχεύει κυρίως στην παραγωγή γάλακτος ως προϊόν ειδικής τροφής.
Οι φοιτητές θα αποκομίσουν γνώσεις σε θέματα που αφορούν γενικότερα στη γεωργοκτηνοτροφική δραστηριότητα, στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, στην ψυχαγωγία και στη χρησιμοποίηση του ίππου και του όνου ως μέσου μεταφοράς και άσκησης του γεωργοκτηνοτροφικού επαγγέλματος.
Επιπλέον θα αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με:
• Την εξωτερική μορφολογική διάπλαση του σώματος του ίππου και να πραγματοποιούν σωματομετρήσεις.
• Τις εκτρεφόμενες φυλές (εγχώριες και ξενικές) και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτών.
• Τις βασικές αρχές προσέγγισης και χειρισμού των ιπποειδών.
• Την περιποίησης και πετάλωσης των ιπποειδών.
• Διατροφή και Αναπαραγωγή των εκτρεφόμενων ιπποειδών.
• Τα συστήματα εκτροφής των ιπποειδών
• Την γενετική βελτίωση των ίππων και όνων.

Γενικές Ικανότητες

Οι πτυχιούχοι μετά την απόκτηση του πτυχίου θα:
• έχουν το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο που αφορά το γνωστικό πεδίο της επιστήμης της Γεωπονίας και συγκεκριμένα του κλάδου της ζωικής παραγωγής
• έχουν την δυνατότητα της δημιουργικής αξιοποίησης των επιστημονικών γνώσεων και της σύγχρονης τεχνολογίας για την ανάπτυξη και φροντίδα των πάσης φύσεως ζωικών εκτροφών
• έχουν αποκτήσει το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο ώστε να είναι δυνατή η πρόσβασή τους σε περαιτέρω μεταπτυχιακές σπουδές ή διδακτορικές σπουδές
• είναι σε θέση να εφαρμόζουν κατάλληλα τις θεωρητικές και πρακτικές τους γνώσεις που έχουν αποκτηθεί κατά την περίοδο των σπουδών
Επίσης θα αποκτήσουν ικανότητες όπως:
• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
• Λήψη αποφάσεων
• Αυτόνομη εργασία
• Ομαδική εργασία
• Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
• Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

• Ζωολογική ταξινόμηση του ίππου
• Καταγωγή και κατοικιδιοποίηση, και ονοματολογία των ιπποειδών
• Διάρθρωση και σημασία Ιπποτροφίας στην Ελλάδα αλλά και, στην Ε.Ε. και παγκόσμια.
• Ζωολογικά και ζωοτεχνικά χαρακτηριστικά (Χωρογραφία σώματος και εκτιμητική, εξωτερική μορφολογική διάπλαση, χρωματισμοί και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που συναντούμε στο σώμα των ιπποειδών, Προσδιορισμός ηλικίας)
• Φυλές του ίππου, αυτόχθονες Ελληνικές φυλές, κατηγορίες ίππων και τύποι, διάσωση και διατήρηση των ελληνικών φυλών ίππου
• Εκτροφή και μέθοδοι εκτροφής των ιπποειδών.
• Διατροφή
• Σταβλισμός
• Αναπαραγωγή (Αναπαραγωγικό σύστημα φοράδας και του επιβήτορα. Ενδοκρινικός έλεγχος της αναπαραγωγής, Εποχικότητα, Οιστρικός κύκλος, Κυοφορία, Τοκετός, η περίοδος μετά τον τοκετό).
• Γενετική Βελτίωση του ίππου, βιβλία γενεαλογίας.
• Περιποίηση του ίππου
• Υγιεινή
• Χρησιμοποίηση του ίππου και σχετική νομοθεσία
• Βασικές αρχές προσέγγισης και χειρισμού των ιπποειδών.
• Όνοτροφία. Σημασία της εκτροφής του όνου και χρησιμότητα εκτροφής

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο (Διαλέξεις-Εργαστήρια)
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. με υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class στην διδασκαλία, στην εργαστηριακή εκπαίδευση και στην επικοινωνία με τους φοιτητές-τριες

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 30
Εργαστηριακές ασκήσεις και διεξαγωγή πειραμάτων 25
Συγγραφή εργασιών σε μορφή επιστημονικών άρθρων 25
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 25
Εκπαιδευτική εκδρομή 20
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 1. Επίσημη γραπτή τελική εξέταση θεωρίας (50%) στο τέλος εξαμήνου
Η γραπτή τελική εξέταση της θεωρίας περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

2. Εργασίες Εργαστηρίου (25%)
Οι εργασίες του εργαστηρίου αποτελούνται από συγγραφή επιστημονικών μικρών άρθρων πάνω στο αντικείμενο του κάθε εργαστηρίου και αποστέλλονται από τους φοιτητές-τριες ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας e-class μέσα σε διάστημα μιας εβδομάδας για αξιολόγηση από τον καθηγητή.

3. Τελική γραπτή εξέταση Εργαστηρίου (25%)
Η γραπτή τελική εξέταση του εργαστηρίου περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων εργαστηρίου

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσδιορισμένα στον οδηγό του μαθήματος που διανέμεται από τον καθηγητή στην αρχή του εξαμήνου στους φοιτητές-τριες και βρίσκεται και σε ηλεκτρονική μορφή στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης e-class.


5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
1. Η αυτόχθονη Ιπποτροφία στην Ελλάδα, Θ. Αληφακιώτης, Υπουργείο Γεωργίας, 2000, Αθήνα.
2. Ιπποτροφία, Γ. Αρσένος, Εκδόσεις Τζιόλα (2011), Σελίδες 214, ISBN: 9604183613
3. Ο ίππος και η εκτροφή του, Α. Ζαφράκα, Εκδόσεις Κυριακίδη (1991), Σελίδες 200, ISBN: 9789603430667
4. Το άλογο, S. McBane, Εκδόσεις Σαβάλα (2005), Σελίδες: 256, ISBN 10: 9604234633
5. The impact of nutrition on the health and welfare of horses, A.D. Ellis (editor), Puplisher: Wageningen Academic (2010), Volume 128, EAAP publication, Pages 328, ISBN 9086861555
6. The Growing Horse: Nutrition and Prevention of Growth Disorders, V. Julliand, W Martin-Rosset (editors), Puplisher: Wageningen Academic (2005), Volume 114, EAAP publication, Pages 320, ISBN 9076998620
7. Applied Equine Nutrition and Training: Equine Nutrition and Training Conference (Enutraco), A. Lindner (Editor), Wageningen Academic Publishers (2013), Pages 160, ISBN9086862403
8. Equine Science, R. Parker, Editor: Cengage Learning (2012) Pages, 608, ISBN 111113877X
9. Equine Reproductive Physiology, Breeding and Stud Management (4th Edition), Mina C.G. Davies Morel, Puplisher: CABI (2015) Pages 434, ISBN: 1780644426
10. Equine Nutrition and Feeding (4th Edition), D Frape, Publisher John Wiley & Sons (2013), Pages 512, ISBN 111827931X
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: