ΣΧΟΛΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ANP0904

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

9

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 2
Εργαστήριο / Εργ. Ασκήσεις 2
Ασκήσεις (Πράξης κ.λ.π.) 0

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

4 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθημα εμβάθυνσης
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https:// eclass.teiwm.gr/courses/TEG183/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η επιστήμη της γενετικής βελτίωσης μελετά και καθοδηγεί την προσπάθεια να εντοπιστούν τα ζώα με τις καλύτερες αναπαραγωγικές αξίες και στη συνέχεια να διασφαλιστεί ότι τα επιλεγμένα άτομα θα γίνουν γονείς της επόμενης γενιάς. Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί ο βασικός στόχος, ο οποίος είναι η κληροδότηση των επιθυμητών χαρακτηριστικών στους απογόνους των εκτρεφόμενων αγροτικών ζώων. Η τεχνητή σπερματέγχυση μπορεί να επιτρέψει την ταχεία διάδοση αυτής της βελτίωσης σε έναν ολόκληρο πληθυσμό ή φυλή παραγωγικών ζώων. Οι δυσκολίες που ενδέχεται να εμφανιστούν, αφορούν τόσο το πεδίο επιλογής, το οποίο αποτελεί συνάρτηση των ποσοστών αναπαραγωγής και αναπλήρωσης, όσο και την αναγνώριση της γενετικής αξίας εγκαίρως ώστε να είναι χρήσιμη στη διαδικασία επιλογής.
Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος Γενετική Βελτίωση Αγροτικών Ζώων οι φοιτητές-τριες θα έχουν καταστεί ικανοί:
1. Να οργανώνουν προγράμματα γενετικής βελτίωσης σε εκτρεφόμενους ζωικούς πληθυσμούς.
2. Να διεξάγουν ελέγχους των αποδόσεων των αγροτικών ζώων.
3. Να επιλέγουν αρσενικά και θηλυκά ζώα αναπαραγωγής που φέρουν κάποια επιθυμητά χαρακτηριστικά
4. Να επεξεργάζονται στατιστικά δεδομένα, που αναφέρονται στις αποδόσεις των παραγωγικών ζώων.
5. Να ενσωματώσουν τις σύγχρονες μεθόδους της μοριακής βιολογίας και της γονιδιωματικής με σκοπό τη βελτίωση των εκτρεφόμενων ζωικών πληθυσμών.
6. Να χρησιμοποιούν τις αρχές της πληθυσμιακής γενετικής για την αναγνώριση, την εκτίμηση της κατάστασης και τη διάσωση αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων.
7. Να επεξεργάζονται στοιχεία του ελέγχου αποδόσεων αγροτικών ζώων και να τηρούν ενιαίο σύστημα σήμανσης και αναγνώρισης των ζώων
8. Να σχεδιάζουν την ανάπτυξη μεθόδων και στρατηγικών για τη δημιουργία ζώων τα οποία αυξάνουν την παραγωγικότητα της κτηνοτροφίας.

Γενικές Ικανότητες

Οι πτυχιούχοι μετά την απόκτηση του πτυχίου θα:
- έχουν το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο που αφορά το γνωστικό πεδίο της επιστήμης της Γεωπονίας και συγκεκριμένα του κλάδου της ζωικής παραγωγής
- έχουν την δυνατότητα της δημιουργικής αξιοποίησης των επιστημονικών γνώσεων και της σύγχρονης τεχνολογίας για την ανάπτυξη και φροντίδα των πάσης φύσεως ζωικών εκτροφών
- έχουν αποκτήσει το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο ώστε να είναι δυνατή η πρόσβασή τους σε περαιτέρω μεταπτυχιακές σπουδές ή διδακτορικές σπουδές
- είναι σε θέση να εφαρμόζουν κατάλληλα τις θεωρητικές και πρακτικές τους γνώσεις που έχουν αποκτηθεί κατά την περίοδο των σπουδών
Επίσης
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

• Γενετική και κληρονομικότητα των ποιοτικών χαρακτηριστικών των αγροτικών ζώων.
• Γενετική πληθυσμών.
• Ποσοστική γενετική.
• Γενετική βελτίωση των ζώων με επιλογή (προγονική, ατομική, οικογενειακή, απογονική) και με αναπαραγωγή (ομομιξία, αμιγής αναπαραγωγή, διασταυρώσεις).
• Ετέρωση.
• Θανατηγόνοι παράγοντες.
• Προγραμματισμός, οργάνωση και εφαρμογή της γενετικής βελτίωσης όλων των αγροτικών ζώων.
• Έλεγχος αποδόσεων, επιλογή αρσενικών και θηλυκών ζώων αναπαραγωγής
• Ομομικτική κατάπτωση
• Μοριακές τεχνικές στη γενετική ζωικών πληθυσμών

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο (Διαλέξεις-Εργαστήρια)
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. με υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class στην διδασκαλία, στην εργαστηριακή εκπαίδευση και στην επικοινωνία με τους φοιτητές-τριες

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 30
Εργαστηριακές ασκήσεις και διεξαγωγή πειραμάτων 25
Συγγραφή εργασιών σε μορφή επιστημονικών άρθρων 25
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 25
Εκπαιδευτική εκδρομή 20
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1. Επίσημη γραπτή τελική εξέταση θεωρίας (50%) στο τέλος εξαμήνου
Η γραπτή τελική εξέταση της θεωρίας περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

2. Εργασίες Εργαστηρίου (25%)
Οι εργασίες του εργαστηρίου αποτελούνται από συγγραφή επιστημονικών μικρών άρθρων πάνω στο αντικείμενο του κάθε εργαστηρίου και αποστέλλονται από τους φοιτητές-τριες ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας e-class μέσα σε διάστημα μιας εβδομάδας για αξιολόγηση από τον καθηγητή.

3. Τελική γραπτή εξέταση Εργαστηρίου (25%)
Η γραπτή τελική εξέταση του εργαστηρίου περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων εργαστηρίου

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσδιορισμένα στον οδηγό του μαθήματος που διανέμεται από τον καθηγητή στην αρχή του εξαμήνου στους φοιτητές-τριες και βρίσκεται και σε ηλεκτρονική μορφή στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης e-class.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
• Μπάνος Γ. «Βασικές Αρχές της γενετικής και κληρονομικότητα», Εκδόσεις ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ, Θεσσαλονίκη 2015
• Klug W.S., Cummings M.R., Spencer C.A., Palla M.A. «Βασικές Αρχές Γενετικής», ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, 11η Έκδοση 2014
• Ρογδάκης Ε. «Γενετική Βελτίωση Αγρ. Ζώων», Εκδόσεις Σταμούλη Α.Ε., Αθήνα 2008

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: