ΣΧΟΛΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ANP0902

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

9

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΗΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΥΖΩΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 2
Εργαστήριο / Εργ. Ασκήσεις 2
Ασκήσεις (Πράξης κ.λ.π.) 0

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

4 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθημα Εμβάθυνσης
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα


Αντικείμενο του μαθήματος της Ηθολογίας και Ευζωίας των Παραγωγικών Ζώων είναι η εξοικείωση των φοιτητών σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο με τη μελέτη της συμπεριφοράς και της ευζωίας των αγροτικών ζώων.
Συγκεκριμένα, στις θεωρητικές παραδόσεις δίνεται έμφαση στην περιγραφή και ερμηνεία κάθε εκδήλωσης της συμπεριφοράς, στην κατανόηση των γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων που την επηρεάζουν, όπως επίσης και στη μελέτη των παραμέτρων που επηρεάζουν την ευζωία των παραγωγικών ζώων.
Η κατανόηση και η ερμηνεία της συμπεριφοράς των αγροτικών ζώων είναι ζωτικής σημασίας για την εξασφάλιση της σωστής διαχείρισης, της ευζωίας και της διαμόρφωσης ενός περιβάλλοντος το οποίο σέβεται τις ανάγκες των ζώων. Παράλληλα, μέσω των θεωρητικών παραδόσεων επισημαίνεται η διαφορετικότητα των αγροτικών ζώων ως προς την εκδήλωση της συμπεριφοράς τους, ώστε οι φοιτητές να αναγνωρίζουν και να διακρίνουν τις ιδιαιτερότητες αυτές. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται τέλος στις σύγχρονες μεθόδους μελέτης της συμπεριφοράς και στην επιλογή των χειρισμών για την επίλυση συγκεκριμένων προβληματικών συμπεριφορών τόσο σε ερευνητικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο εκτροφής.
Σκοπός του εργαστηρίου είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την ορολογία και την καταγραφή των διαφορετικών μορφών της συμπεριφοράς των αγροτικών ζώων, ενώ παράλληλα επιδιώκεται:
• Η άμεση σύνδεση της θεωρητικής γνώσης με την πρακτική εφαρμογή.
• Η εκμάθηση της σωστής διαδικασίας μέτρησης, καταγραφής, επεξεργασίας των δεδομένων και εκτίμησης του τελικού αποτελέσματος.
• Ο προσδιορισμός των παραμέτρων που χαρακτηρίζουν τη μη φυσιολογική εκδήλωση συμπεριφοράς και επηρεάζουν τις παραμέτρους της ευζωίας.
Ταυτόχρονα με τα προηγούμενα οι φοιτητές εκπαιδεύονται στη συγγραφή εργαστηριακών εκθέσεων.

Γενικές Ικανότητες

Οι φοιτητές θα έχουν το υπόβαθρο και θα έχουν αποκτήσει δεξιότητες και ικανότητες με σκοπό την:
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.
• Λήψη αποφάσεων σε σχέση με τη μελέτη της ηθολογίας και της ευζωίας των παραγωγικών ζώων με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και με σκοπό την προσαρμογή σε νέες καταστάσεις, όπως η κλιματική αλλαγή.
• Αυτόνομη εργασία αλλά και τη συμμετοχή σε ομάδες εργασίας, με στόχο την προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
• Εργασία σε διεθνές και διεπιστημονικό περιβάλλον.
• Παραγωγής νέων ερευνητικών ιδεών.
• Γνώση των απαραίτητων συνθηκών που υπαγορεύουν το σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον.

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. Zωική συμπεριφορά και ηθολογία.
a) Ιστορική ανασκόπηση και σύγχρονες τάσεις.
b) Αισθητήρια συστήματα και ερεθίσματα (όραση, ακοή, όσφρηση, γεύση, παραγωγή ήχων).
c) Μηχανισμοί επικοινωνίας.
d) Συνείδηση στα ζώα.
e) Ένστικτο αντίληψη και μνήμη στα ζώα.
2. Συμπεριφορά αναπτυσσόμενων ζώων
a) Εμβρύων
b) Νεογνών
c) Ανάπτυξη αισθήσεων
d) Ομαδικότητα
3. Συμπεριφορά ενήλικων ζώων
a) Διατροφική συμπεριφορά
b) Ανίχνευση περιβάλλοντος,
c) Ανάπαυση-ύπνος
d) Επικοινωνία,
e) Κοινωνική συμπεριφορά
4. Αναπαραγωγική συμπεριφορά
a) Συμπεριφορική βάση της αναπαραγωγής
b) Συμπεριφορά οίστρου
c) Συμπεριφορά γονιμοποίησης
d) Περιγεννητική συμπεριφορά
5. Μη κανονική συμπεριφορά
6. Γενετική βάση της συμπεριφοράς
7. Χαρακτηριστικά συμπεριφοράς μηρυκαστικών
a) Αγελάδες
b) Μόσχοι
c) Πρόβατα
d) Αίγες
8. Χαρακτηριστικά συμπεριφοράς χοίρων
a) Χοιρομητέρα
b) Κάπρος
c) Παχυνόμενο χοιρίδιο
9. Χαρακτηριστικά συμπεριφοράς πτηνών
a) Ωοτόκες όρνιθες
b) Παχυνόμενα ορνίθια
c) Λοιπά πτηνά
10. Ευζωία εκτρεφόμενων ειδών
a) Ιστορικά Στοιχεία – Εννοιολογική Σημασία – Ορισμός
b) Νομοθεσία
c) Παράμετροι που την επηρεάζουν

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο (Διαλέξεις-Εργαστήρια)
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. με υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class στην διδασκαλία, στην εργαστηριακή εκπαίδευση και στην επικοινωνία με τους φοιτητές-τριες.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 25
Εργαστηριακές ασκήσεις 25
Συγγραφή και δημόσια παρουσίαση ομαδικής εργασίας 15
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 20
Αυτοτελής μελέτη 40
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1. Επίσημη γραπτή τελική εξέταση θεωρίας (50%) στο τέλος του εξαμήνου. Η γραπτή τελική εξέταση της θεωρίας περιλαμβάνει:
a. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
b. Ερωτήσεις σύντομης απάντησης.
c. Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας
2. Εργασίες Εργαστηρίου (25%): Οι εργασίες του εργαστηρίου αποτελούνται από ομαδική συγγραφή εργασίας πάνω στο αντικείμενο του εργαστηρίου και παρουσίαση αυτής στην τάξη με χρήση λογισμικού παρουσίασης.
3. Τελική γραπτή εξέταση Εργαστηρίου (25%). Η γραπτή τελική εξέταση του εργαστηρίου περιλαμβάνει:
a. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
b. Ερωτήσεις σύντομης απάντησης.
c. Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων εργαστηρίου.
Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσδιορισμένα στον οδηγό του μαθήματος που διανέμεται από τον καθηγητή στην αρχή του εξαμήνου στους φοιτητές-τριες και βρίσκεται και σε ηλεκτρονική μορφή στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης e-class.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
• Mc Farland D., 1999. Animal Behaviour. Pearson Education Limited, Edinburgh, England
• Jensen P., 2002. The Ethology of Domestic Animals: An Introductory Text. CABI Publ.
• Scott G., 2005. Essential Animal Behavior.Blackwell Publishing, Australia.
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
• Applied Animal Behaviour Science
• Physiology & Behavior
• Nature
• The Journal of Applied Animal Welfare