ΣΧΟΛΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ANP0901

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

8

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 2
Εργαστήριο / Εργ. Ασκήσεις 2
Ασκήσεις (Πράξης κ.λ.π.) 0

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

4 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθημα εμβάθυνσης
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https:// eclass.uowm.gr/courses/AGRO108/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα της Εφαρμοσμένης Διατροφής των Μηρυκαστικών Ζώων αποσκοπεί στο να παρέχει τις απαραίτητες σύγχρονες επιστημονικές γνώσεις για την κατάρτιση ισόρροπων σιτηρεσίων για βοοειδή, πρόβατα και αίγες. Η Εφαρμοσμένη Διατροφή των Μηρυκαστικών Ζώων αποσκοπεί στην βέλτιστη ανάπτυξη του παραγωγικού δυναμικού των ζώων, με απώτερο σκοπό την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας. Κύριοι άξονες πάνω στου οποίους κινείται για την επίτευξη αυτών των στόχων είναι η διασφάλιση της υγείας και της ευζωίας των ζώων και το χαμηλότερο δυνατόν κόστος διατροφής με την ελάχιστη περιβαλλοντική επιβάρυνση. Το μάθημα αποσκοπεί να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς να:
• γνωρίζουν όλες τις διαθέσιμες ζωοτροφές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην διατροφή των μηρυκαστικών, την προέλευση τους και τα χαρακτηριστικά τους
• γνωρίζουν τους τρόπους προετοιμασίας των ζωοτροφών και των πρώτων υλών για την παρασκευή σύνθετων ζωοτροφών
• μπορούν να εκτιμήσουν την ποιότητα των ζωοτροφών
• γνωρίζουν την βασική δομή και τον τρόπου λειτουργίας των παρασκευαστηρίων σύνθετων ζωοτροφών
• Καταρτίζουν σιτηρέσια για όλα τα είδη των παραγωγικών μηρυκαστικών ζώων με βάση την παραγωγική τους κατεύθυνση, την ηλικία, το φυσιολογικό στάδιο, το παραγωγικό στάδιο, και το σύστημα εκτροφής
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι σπουδαστές/σπουδάστριες θα είναι σε θέση να γνωρίζουν σε βάθος τα χαρακτηριστικά, την προέλευση και τον τρόπο χρήσεως των διάφορών ζωοτροφών και τις αρχές διατροφής των μηρυκαστικών ζώων. Θα μπορούν να αξιολογήσουν τις υφιστάμενες πρακτικές διατροφής, να καταρτίζουν προγράμματα διατροφής και να τα διαχειρίζονται με σύγχρονή ολιστική προσέγγιση για όλα τα συστήματα εκτροφής.

Γενικές Ικανότητες

Οι πτυχιούχοι μετά την απόκτηση του πτυχίου θα:
• έχουν το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο που αφορά το γνωστικό πεδίο της επιστήμης της Γεωπονίας και συγκεκριμένα του κλάδου της ζωικής παραγωγής
• έχουν την δυνατότητα της δημιουργικής αξιοποίησης των επιστημονικών γνώσεων και της σύγχρονης τεχνολογίας για την ανάπτυξη και φροντίδα των πάσης φύσεως ζωικών εκτροφών
• έχουν αποκτήσει το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο ώστε να είναι δυνατή η πρόσβασή τους σε περαιτέρω μεταπτυχιακές σπουδές ή διδακτορικές σπουδές
• είναι σε θέση να εφαρμόζουν κατάλληλα τις θεωρητικές και πρακτικές τους γνώσεις που έχουν αποκτηθεί κατά την περίοδο των σπουδών
Επίσης θα αποκτήσουν ικανότητες όπως:
• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
• Λήψη αποφάσεων
• Αυτόνομη εργασία
• Ομαδική εργασία
• Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
• Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Μέρος Α
• Ορισμός και διάκριση ζωοτροφών
• Χονδροειδείς ζωοτροφές:
o Αγρωστωδή και Ψυχανθή φυτά
o Μέθοδοι συντήρησης χονδροειδών ζωοτροφών (ξήρανση- ενσίρωση)
o Λειμώνες και βοσκές
• Συμπυκνωμένες ζωοτροφές
• Ζωοτροφές από υποπροϊόντα βιομηχανιών
o Τοξικά φυτά και αντιδιαιτητικοί παράγοντες
• Δομή και τρόπους λειτουργίας παρασκευαστηρίων σύνθετων ζωοτροφών
Μέρος Β
• Βασικές αρχές διατροφής των μηρυκαστικών ζώων
• φυσιολογικές βάσεις των μηρυκαστικών ζώων και οι ιδιαιτερότητες κάθε είδους και κατηγορίας αυτών
• Καταρτισμός σιτηρεσίων για όλα τα είδη των παραγωγικών μηρυκαστικών ζώων με βάση την παραγωγική τους κατεύθυνση, την ηλικία, το φυσιολογικό στάδιο, το παραγωγικό στάδιο, και το σύστημα εκτροφής:
o Σύνθεση βασικού σιτηρεσίου βοοειδών
o Σύνθεση συμπληρωματικού σιτηρεσίου βοοειδών
o Σύνθεση βασικού σιτηρεσίου προβάτων και αιγών
o Σύνθεση συμπληρωματικού σιτηρεσίου προβάτων και αιγών
o Οικονομικότητα του σιτηρεσίου
o Εμβάθυνση στον τρόπο διατροφής και παράθεσης τροφής (αγελάδων γαλακτοπαραγωγής, αγελάδων κρεοπαραγωγής, ταύρων και μοσχίδων αναπαραγωγής, νεογνών και αναπτυσσόμενων βοοειδών, αιγοπροβάτων και αμνοεριφίων).
• Η βιολογική εκτροφή μηρυκαστικών ζώων.
• Η επίδραση της διατροφής στην αναπαραγωγική λειτουργία των μηρυκαστικών ζώων.
• Η επίδραση της διατροφής στην ποιότητα των παραγόμενων κτηνοτροφικών προϊόντων (γάλα, κρέας).
• Η αλληλεπίδραση διατροφής και κλιματικής αλλαγής.
• Η σχέση διατροφής και ευζωίας μηρυκαστικών ζώων.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο (Διαλέξεις-Εργαστήρια)
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. με υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class στην διδασκαλία, στην εργαστηριακή εκπαίδευση και στην επικοινωνία με τους φοιτητές-τριες

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 30
Εργαστηριακές ασκήσεις και διεξαγωγή πειραμάτων 25
Συγγραφή εργασιών σε μορφή επιστημονικών άρθρων 25
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 25
Εκπαιδευτική εκδρομή 20
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1. Επίσημη γραπτή τελική εξέταση θεωρίας (50%) στο τέλος εξαμήνου
Η γραπτή τελική εξέταση της θεωρίας περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

2. Εργασίες Εργαστηρίου (25%)
Οι εργασίες του εργαστηρίου αποτελούνται από συγγραφή επιστημονικών μικρών άρθρων πάνω στο αντικείμενο του κάθε εργαστηρίου και αποστέλλονται από τους φοιτητές-τριες ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας e-class μέσα σε διάστημα μιας εβδομάδας για αξιολόγηση από τον καθηγητή.

3. Τελική γραπτή εξέταση Εργαστηρίου (25%)
Η γραπτή τελική εξέταση του εργαστηρίου περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων εργαστηρίου

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσδιορισμένα στον οδηγό του μαθήματος που διανέμεται από τον καθηγητή στην αρχή του εξαμήνου στους φοιτητές-τριες και βρίσκεται και σε ηλεκτρονική μορφή στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης e-class.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
1. Διατροφή Μηρυκαστικών Ζώων, Γ. Ζέρβας, Εκδόσεις Σταμούλη (2013), Σελίδες: 472, ISBN: 9789603519416
2. Applied Animal Nutrition: Feeds and Feeding, P.R. Cheeke, Publisher: Pearson (2004, ; 3rd edition), Pages: 604, ISBN: 0131133314
3. Κατάρτιση σιτηρεσίων παραγωγικών ζώων, Γ. Ζέρβας, Εκδόσεις Σταμούλη (2007), Σελίδες: 257, ISBN: 9603516767
4. Ζωοτροφές και Σιτηρέσια, Α. Σπαής, Π. Φλώρου-Πανέρη, Ε. Χρηστάκη, Εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία (2002), Σελίδες: 364, ISBN: 9603570559
5. Livestock Feeds and Feeding (6th Edition), RO. Kellems, D.C. Church, Publisher: Pearson (2010), Pages 720, ISBN: 0131594753
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: