ΣΧΟΛΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ANP0806

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

8

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 2
Εργαστήριο / Εργ. Ασκήσεις 1
Ασκήσεις (Πράξης κ.λ.π.) 0

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδικού Υποβάθρου
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποσκοπεί να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να οργανώσουν και να επιβλέψουν την παραγωγική διαδικασία σε μια μονάδα υδατοκαλλιέργειας. Συγκεκριμένα, εξηγούνται στοιχεία βιολογίας των ιχθύων αλλά και άλλων εκτρεφόμενων υδρόβιων ζωικών οργανισμών, αναφορικά με την αναπαραγωγή, τη διατροφή και την ηθολογία τους.

Οι φοιτητές-τριες που θα ολοκληρώσουν το μάθημα θα είναι ικανοί να εφαρμόσουν τις αρχές και τις γνώσεις γενετικής, φυσιολογίας και βιοχημείας που έχουν διδαχθεί, στα πλαίσια της ορθολογικής και ολοκληρωμένης διαχείρισης μια μονάδας υδατοκαλλιέργειας.

Επιπλέον οι φοιτητές-τριες που θα ολοκληρώσουν το μάθημα θα έχουν γνωση για την οικονομικότητα και τς ιδιαιτερότητες των διαφορετικών ειδών υδρόβιων ζωικών οργανισμών που εκτρέφονται στην Ελλάδα και την Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως.

Αποκτούνται ακόμα δεξιότητες αναγνώρισης των διαφορετικών ειδών ιχθύων, ικανότητες εκτίμησης της κατάστασης μιας μονάδας υδατοκαλλιέργειας και βελτίωσής της.

Τέλος, τα αποτελεσματα περιλαμβάνουν το σχεδιασμό στρατηγικών αλιευτικής διαχείρισης και την επεξήγηση των διαφορετικών αλιευτικών μεθόδων που εφαρμόζονται στις διαφορετικές περιοχές και τους κανονισμούς που τις διέπουν.
Γενικές Ικανότητες

Οι πτυχιούχοι μετά την απόκτηση του πτυχίου θα:
- έχουν το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο που αφορά το γνωστικό πεδίο της επιστήμης της Γεωπονίας και συγκεκριμένα του κλάδου της ζωικής παραγωγής και υδατοκαλλιέργειας
- έχουν την δυνατότητα της δημιουργικής αξιοποίησης των επιστημονικών γνώσεων και της σύγχρονης τεχνολογίας για την ανάπτυξη και φροντίδα των πάσης φύσεως ζωικών εκτροφών
- έχουν αποκτήσει το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο ώστε να είναι δυνατή η πρόσβασή τους σε περαιτέρω μεταπτυχιακές σπουδές ή διδακτορικές σπουδές
- είναι σε θέση να εφαρμόζουν κατάλληλα τις θεωρητικές και πρακτικές τους γνώσεις που έχουν αποκτηθεί κατά την περίοδο των σπουδών
Επίσης
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

• Ανατομία, εξωτερική μορφολογία και φυσιολογία ιχθύων και άλλων εκτρεφόμενων υδρόβιων ζωικών οργανισμών
• Αναπαραγωγή, διατροφή και διαχείριση εκτρεφόμενων υδρόβιων ζωικών πληθυσμών.
• Αρχές και μέθοδοι εκτατικής, ημι-εκτατικής και εντατικής υδατοκαλλιέργειας.
• Αλιευτική βιολογία, αλιευτικές μέθοδοι και σχετικοί κανονισμοί, στρατηγικές διαχείρισης αλιευτικών πόρων.
• Παραγωγικά στοιχεία ελληνικών ιχθυοκαλλιεργειών και παγκόσμια στοιχεία παραγωγής και παράγοντες πρόβλεψης της βιωσιμότητάς τους.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο (Διαλέξεις-Εργαστήρια)
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. με υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class στην διδασκαλία, στην εργαστηριακή εκπαίδευση και στην επικοινωνία με τους φοιτητές-τριες

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 30
Εργαστηριακές ασκήσεις και διεξαγωγή πειραμάτων 25
Συγγραφή εργασιών σε μορφή επιστημονικών άρθρων 25
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 25
Αυτοτελής μελέτη 20
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1. Επίσημη γραπτή τελική εξέταση θεωρίας (50%) στο τέλος εξαμήνου
Η γραπτή τελική εξέταση της θεωρίας περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

2. Εργασίες Εργαστηρίου (25%)
Οι εργασίες του εργαστηρίου αποτελούνται από συγγραφή και παρουσίαση επιστημονικών μικρών άρθρων πάνω στο αντικείμενο του κάθε εργαστηρίου.

3. Τελική γραπτή εξέταση Εργαστηρίου (25%)
Η γραπτή τελική εξέταση του εργαστηρίου περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων εργαστηρίου

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσδιορισμένα στον οδηγό του μαθήματος που διανέμεται από τον καθηγητή στην αρχή του εξαμήνου στους φοιτητές-τριες και βρίσκεται και σε ηλεκτρονική μορφή στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης e-class.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
Χ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ, Ν. ΝΕΟΦΥΤΟΥ. ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑ, 3η ΕΚΔΟΣΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ UNIVERSITY STUDIO PRESS 2018
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: