ΣΧΟΛΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ANP0805

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

8

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 2
Εργαστήριο / Εργ. Ασκήσεις 2
Ασκήσεις (Πράξης κ.λ.π.) 0

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

4 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδικού Υποβάθρου
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα:
• Έχουν κατανοήσει τη σύνθεση, τις ιδιότητες και τη μικροβιολογία και υγιεινή κατάσταση του γάλακτος και των προϊόντων του
• Γνωρίζουν την κατεργασία του γάλακτος και την παρασκευή γαλακτοκομικών προϊόντων.
• Κατανοούν την επίδραση των μεθόδων κατεργασίας στη σύσταση και τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του γάλακτος.
• Αναγνωρίζουν και διαχειρίζονται τους παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα του γάλακτος και των προϊόντων του
• Έχουν εξοικειωθεί με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του νωπού γάλακτος και τους ελέγχους για τη διασφάλιση της ποιότητάς του.
• Έχουν εξοικειωθεί με την τεχνολογία και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των κυριότερων γαλακτοκομικών προϊόντων
• Εφαρμόζει εργαστηριακές μεθόδους ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης του γάλακτος και των προϊόντων του.

Γενικές Ικανότητες

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.
• Αυτόνομη εργασία
• Ομαδική εργασία
• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
• Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

• Γενικά περί γάλακτος: σχηματισμός γάλακτος, χημική σύσταση γάλακτος, φυσικοχημικές ιδιότητες του γάλακτος, διατροφική & βιολογική αξία του γάλακτος, βιολογική αξία των συστατικών του γάλακτος
• Μικροβιολογία του νωπού γάλακτος: Κυριότερες ομάδες μικροοργανισμών που ανευρίσκονται στο νωπό γάλα, επίδραση της μικροβιακής χλωρίδας στο γάλα, οι κυριότερες ζυμώσεις του γάλακτος
• Υγιεινή της παραγωγής, συντήρησης και μεταφοράς του νωπού γάλακτος
• Δειγματοληψία και ποιοτικός έλεγχος του νωπού γάλακτος και των προϊόντων του: έλεγχος υγιεινής κατάστασης, μικροσκοπικές μέθοδοι προσδιορισμού μικροβιακού φορτίου, προσδιορισμός ειδικών ομάδων βακτηρίων, έλεγχος χημικής σύστασης
• Θερμική επεξεργασία του γάλακτος: παστερίωση, αποστείρωση, συσκευασία και συντήρηση του θερμικά επεξεργασμένου γάλακτος, Επίδραση διαφόρων παραγόντων (θέρμανση, ψύξη, ομογενοποίηση κλπ) στα συστατικά και τα χαρακτηριστικά του γάλακτος, εξοπλισμός, αυτοματοποίηση των βιομηχανιών γάλακτος και σύγχρονες τάσεις στη δομή και οργάνωση
• Τεχνολογία συμπυκνωμένου γάλακτος, των παγωτών, του γάλακτος για βρέφη, των προϊόντων σε σκόνη, του βουτύρου και των προϊόντων που παρασκευάζονται μετά από ζύμωση (τυροκομικά είδη, γιαούρτι κλπ).
• Υγιεινή μονάδων κατεργασίας γάλακτος: καθαρισμός και εξυγίανση, πηγές μόλυνσης
• Εφαρμογή του συστήματος HACCP στην παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. με υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class στην διδασκαλία και στην επικοινωνία με τους φοιτητές-τριες

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 30
Εργαστηριακές ασκήσεις και διεξαγωγή πειραμάτων 25
Συγγραφή εργασιών σε μορφή επιστημονικών άρθρων 15
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 15
Αυτοτελής μελέτη 40
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1. Επίσημη γραπτή τελική εξέταση θεωρίας (50%) στο τέλος εξαμήνου
Η γραπτή τελική εξέταση της θεωρίας περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

2. Εργασίες Εργαστηρίου (25%)
Οι εργασίες του εργαστηρίου αποτελούνται από συγγραφή επιστημονικών μικρών άρθρων πάνω στο αντικείμενο του κάθε εργαστηρίου και αποστέλλονται από τους φοιτητές-τριες ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας e-class μέσα σε διάστημα μιας εβδομάδας για αξιολόγηση από τον καθηγητή.

3. Τελική γραπτή εξέταση Εργαστηρίου (25%)
Η γραπτή τελική εξέταση του εργαστηρίου περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων εργαστηρίου

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσδιορισμένα στον οδηγό του μαθήματος που διανέμεται από τον καθηγητή στην αρχή του εξαμήνου στους φοιτητές-τριες και βρίσκεται και σε ηλεκτρονική μορφή στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης e-class.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
• Μάντης Α., Παπαγεωργίου, Δ., Φλετούρης, Δ., Αγγελίδης, Α., 2015. Υγιεινή και τεχνολογία του γάλακτος και των προϊόντων του, Εκδόσεις, Αδελφών Κυριακίδη Α.Ε. [ ISBN: 978-960-602-017-9]
• Varnam A.H. and Sutherland J.P., 2008. Γάλα και Προϊόντα γάλακτος-Τεχνολογία, Χημεία και Μικροβιολογία, 1η Έκδοση, Εκδόσεις Ίων [ISBN: 978-960-411-659-1].
• Μπίντσης, Θ. και Παπαδήμας Φ., 2009. Τυρί – τεχνολογία γάλακτος – τυροκομία – παρουσίαση τυριών, Εκδόσεις Ψύχαλος [ ISBN: 978-960-8455-63-4].
• Κεχαγιάς Χ. και Κουλούρης Σ., 2005. Στοιχεία Τεχνολογίας και έλεγχοι ποιότητας γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων, Εκδόσεις ΙΩΝ. [ ISBN: 978-960-411-483-2]
• Ανυφαντάκης Ε., 2004. Τυροκομία, Β’ Έκδοση, Εκδόσεις Σταμούλη. [ ISBN: 9603515159]
• Ζερφυρίδης Γ., 2001. Τεχνολογία προϊόντων γάλακτος - Ζυμούμενα προϊόντα, παγωτό, κρέμα, βούτυρο, Εκδόσεις Γιαχούδη – Γιαπούλη.
• Κεχαγιάς Χ., 1997. Ποιότητα γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων, Εκδόσεις ΙΩΝ. [ ISBN: 960- 405-775-8]
• Ανυφαντάκης Ε., 1992. Μέθοδοι εξετάσεως του γάλακτος και των προϊόντων του, Εκδόσεις Σταμούλη [ISBN: 9603512206].
• Ανυφαντάκης Ε., 1994. Χημεία και ανάλυση του γάλακτος, Εκδόσεις Σταμούλη [ISBN: 9603512192].
• Ζαρμπούτης Ι., 1994. Γαλακτοκομία, Εκδόσεις ΙΩΝ [ISBN: 978-960-405-386-5].
• Ζερφυρίδης Γ., 1989. Τεχνολογία προϊόντων γάλακτος - Τυροκομία, Εκδόσεις Γιαχούδη – Γιαπούλη
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
• Journal of Dairy Science( https://www.journalofdairyscience.org/)
• Journal of Dairy Research (https://www.journalofdairyresearch.org/)
• The journal of Nutrition (https://academic.oup.com/jn)
• The journal of Nutrition Biochemistry (https://www.journals.elsevier.com/the-journal-of-nutritional-biochemistry
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: