ΣΧΟΛΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ANP0804

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

9

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΤΡΟΦΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 2
Εργαστήριο / Εργ. Ασκήσεις 2
Ασκήσεις (Πράξης κ.λ.π.) 0

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

4 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδικού υποβάθρου
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https:// eclass.uowm.gr/courses/AGRO109/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η βιολογική παραγωγή είναι ένα ολιστικό σύστημα διαχείρισης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και παραγωγής τροφίμων, το οποίο συνδυάζει βέλτιστες περιβαλλοντικές πρακτικές, υψηλό βαθμό βιοποικιλότητας, τη διατήρηση των φυσικών πόρων, την εφαρμογή υψηλού επιπέδου προτύπων στη μεταχείριση των ζώων και παραγωγή που ανταποκρίνεται στην προτίμηση ορισμένων καταναλωτών σε προϊόντα που παράγονται με φυσικές ουσίες και διεργασίες. Το μάθημα αποσκοπεί στο να εφοδιάσει τους φοιτητές με γνώσεις που σχετίζονται με την βιολογική γεωργία - κτηνοτροφία, δηλαδή τη μορφή άσκησης της γεωργίας που αφορά την παραγωγή φυτικών και ζωικών προϊόντων κάτω από την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού αριθ. 834/2007 για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα:
• είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται τις αρχές βιολογικής γεωργίας – κτηνοτροφίας για την παραγωγή τροφίμων και να μπορούν να τις εφαρμόσουν
• γνωρίζουν το νομικό πλαίσιο που διέπει τους κανόνες παραγωγής βιολογικών ζωικών προϊόντων
• μπορούν αναπτύσσουν λύσεις στην βάση της νομιμότητας για επίλυση προβλημάτων που συχνά αντιμετωπίσει ο κλάδος της βιολογικής παραγωγής
• μπορούν να αξιολογούν λελογισμένες εναλλακτικές μεθόδους και πρακτικές για μείωση των φαρμακευτικών και άλλων εισροών στα βιολογικά συστήματα εκτροφής
• μπορούν να αντιλαμβάνονται την σημαντικότητα που έχει για τον πρωτογενή τομέα εν γένει η χρήση ανανεώσιμων πόρων και η επαναφορά των θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος
• γνωρίζουν και θα μπορούν να εφαρμόσουν σύγχρονες τεχνικές για τη διασφάλιση της βιολογικής παραγωγής σύμφωνα με τις απαιτήσεις των καταναλωτών.

Γενικές Ικανότητες

Οι πτυχιούχοι μετά την απόκτηση του πτυχίου θα:
• έχουν το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο που αφορά το γνωστικό πεδίο της επιστήμης της Γεωπονίας και συγκεκριμένα του κλάδου της ζωικής παραγωγής
• έχουν την δυνατότητα της δημιουργικής αξιοποίησης των επιστημονικών γνώσεων και της σύγχρονης τεχνολογίας για την ανάπτυξη και φροντίδα των πάσης φύσεως ζωικών εκτροφών
• έχουν αποκτήσει το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο ώστε να είναι δυνατή η πρόσβασή τους σε περαιτέρω μεταπτυχιακές σπουδές ή διδακτορικές σπουδές
• είναι σε θέση να εφαρμόζουν κατάλληλα τις θεωρητικές και πρακτικές τους γνώσεις που έχουν αποκτηθεί κατά την περίοδο των σπουδών
Επίσης θα αποκτήσουν ικανότητες όπως:
• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
• Λήψη αποφάσεων
• Αυτόνομη εργασία
• Ομαδική εργασία
• Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
• Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

• Βιολογική εκτροφή
o Σκοπός και πεδίο εφαρμογής
o Ορισμοί και στόχοι
o Γενικές αρχές και Ειδικές αρχές που εφαρμόζονται στη γεωργία
o Ειδικές αρχές της μεταποίησης των βιολογικών τροφίμων
• Κανόνες Παραγωγής
o Γενικοί κανόνες παραγωγής
o Γενικές απαιτήσεις
o Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί
• Κανόνες φυτικής παραγωγής
• Κανόνες ζωικής παραγωγής
o Επιλογή ζώων
o Διατροφή
o Πρόληψη και θεραπεία ασθενειών
o Προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας.
o Αειφορική ανάπτυξη.
o Πρότυπα μεταχείρισης ζώων.
o Παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων ποιότητας. Εφαρμογή βιολογικής κτηνοτροφίας στη χώρα μας. Βιολογική κτηνοτροφία και αγροτουρισμός.
o Οικονομικά δεδομένα από τη λειτουργία βιολογικών εκτροφών. Μέθοδος εκτροφής αγροτικών ζώων σύμφωνα με το σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης.
o Πιστοποίηση ολοκληρωμένης διαχείρισης. Σύστημα διαχείρισης για τη διασφάλιση της ποιότητας
o Κανόνες παραγωγής μεταποιημένων ζωοτροφών - Εφαρμογή των κανόνων βιολογικής γεωργίας στην παραγωγή ζωοτροφών
• Μετατροπή: Διαδικασία ένταξης μιας συμβατικής εκτροφής αγροτικών ζώων στο καθεστώς βιολογικής εκτροφής.
• Έκτακτοι κανόνες παραγωγής
• Κανονισμός Ευρωπαϊκού Κανονισμού αριθ. 834/2007 για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων
o Επισήμανση
o Χρήση όρων που αναφέρονται στη βιολογική παραγωγή
o Υποχρεωτικές ενδείξεις
o Λογότυπα βιολογικής παραγωγής
o Ειδικές απαιτήσεις για την επισήμανση
o Έλεγχοι
o Σύστημα ελέγχου
o Προσχώρηση στο σύστημα ελέγχου
o Φορείς ελέγχου και πιστοποίησης των βιολογικών προϊόντων.
o Ελεύθερη κυκλοφορία των βιολογικών προϊόντων
o Εθνικό και διεθνές νομικό πλαίσιο σχετικά με τη βιολογική γεωργία – κτηνοτροφία.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο (Διαλέξεις-Εργαστήρια)
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. με υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class στην διδασκαλία, στην εργαστηριακή εκπαίδευση και στην επικοινωνία με τους φοιτητές-τριες

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 30
Εργαστηριακές ασκήσεις και διεξαγωγή πειραμάτων 25
Συγγραφή εργασιών σε μορφή επιστημονικών άρθρων 25
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 25
Εκπαιδευτική εκδρομή 20
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1. Επίσημη γραπτή τελική εξέταση θεωρίας (50%) στο τέλος εξαμήνου
Η γραπτή τελική εξέταση της θεωρίας περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

2. Εργασίες Εργαστηρίου (25%)
Οι εργασίες του εργαστηρίου αποτελούνται από συγγραφή επιστημονικών μικρών άρθρων πάνω στο αντικείμενο του κάθε εργαστηρίου και αποστέλλονται από τους φοιτητές-τριες ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας e-class μέσα σε διάστημα μιας εβδομάδας για αξιολόγηση από τον καθηγητή.

3. Τελική γραπτή εξέταση Εργαστηρίου (25%)
Η γραπτή τελική εξέταση του εργαστηρίου περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων εργαστηρίου

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσδιορισμένα στον οδηγό του μαθήματος που διανέμεται από τον καθηγητή στην αρχή του εξαμήνου στους φοιτητές-τριες και βρίσκεται και σε ηλεκτρονική μορφή στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης e-class.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
1. Βιολογική Κτηνοτροφία, R Gerold, Εκδόσεις Ψύχαλος (2008), Σελίδες: 189, ISBN: 9789608455443
2. Βιολογική Εκτροφή Ζώων, Θ. Παπαθεοδώρου, Ν. Νικολάου, Ε. Τζωρτζάκη, Εκδόσεις Αγρότυπος (2007), Σελίδες 222, ΙSBN: 9789607667328
3. Βιολογική Κτηνοτροφία, Π. Ζωιόπουλος, Α. Παπαθεοδώρου, Εκδόσεις Αγρότυπος (2000) Σελίδες: 168, ISBN: 9789607667144
4. Organic Livestock Farming, Edited By: D Younie and JM Wilkinson, Publisher: Chalcombe Publications, Pages 179, ISBN: 9780948617454
5. The Complete Guide to Organic Livestock Farming, t. Paajanen, Publisher: Atlantic Publishing Group Inc. (2011), Pages 288 ISBN: 1601383819
6. The Science Beneath Organic Production: Science and Practice, D. Atkinson, C.A. Watson (Editors), Publisher Wiley-Blackwell (2019), Pages 328, ISBN: 0470023937
7. Improving Organic Animal Farming, M. Vaarst, S Roderick (Editors), Publisher Burleigh Dodds Science Publishing Limited (2019), Pages 406, ISBN: 1786761807

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: