ΣΧΟΛΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ANP0803

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

7

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 2
Εργαστήριο / Εργ. Ασκήσεις 2
Ασκήσεις (Πράξης κ.λ.π.) 0

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

4 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Ναι (στην Αγγλική)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η εκτροφή των πτηνών αποτελεί βασική κτηνοτροφική δραστηριότητα του ανθρώπου. Σκοπός του μαθήματος είναι να προσδώσει στους φοιτητές τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες ώστε να είναι σε θέση να ασχοληθούν επιτυχώς στον τομέα της πτηνοτροφίας, σε θέσεις που απαιτούν υπευθυνότητα, διαχείριση ζωικού υλικού και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού. Το μάθημα της Πτηνοτροφίας συνδυάζει στοιχεία από διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα για την επίτευξη του στόχου της παραγωγής υψηλής ποιότητας πτηνοτροφικών προϊόντων, με υψηλό επίπεδο αυτονομίας και προοπτικής στο χρόνο. Πιο συγκεκριμένα, το μάθημα στοχεύει:
1. Στην κατανόηση του βιολογικού κύκλου των πτηνών.
2. Στη γνωριμία με τα είδη των παραγωγικών συστημάτων εκτροφής των πτηνών και τη μελέτη των βασικών συστατικών τους.
3. Στη γνωριμία με τα βασικά πτηνοτροφικά προϊόντα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους.
4. Στη γνώση των βασικών κανόνων ιχνηλασιμότητας των κτηνοτροφικών προϊόντων και των κανόνων βιοασφάλειας των εκτροφών.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:
1. Να μπορεί υπεύθυνα και αυτόνομα να διαχειρίζεται το ζωικό υλικό και τον απαιτούμενο εξοπλισμό σε εκτροφές πτηνών, σε όλα τα στάδια ανάπτυξης των εκτρεφόμενων ζώων (κρεοπαραγωγών, ωοπαραγωγών και αναπαραγωγών ορνίθων καθώς και εκκολαπτηρίων).
2. Να εκτιμούν την ποιότητά των πτηνοτροφικών προϊόντων.
3. Να κατανοεί τη λειτουργία του συστήματος ιχνηλασιμότητας σε εκτροφές πτηνών, να εφαρμόζει επιτυχώς τους κανόνες βιοασφάλειας και να γνωρίζει και να εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Να αναλύει και να συνθέτει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την επιτυχή εκτροφή των πτηνών, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος και τη μεγαλύτερη ωφέλεια σε επίπεδο ζώου, κοινωνικού συνόλου και περιβάλλοντος.
Γενικές Ικανότητες

Γενικές Ικανότητες

Οι πτυχιούχοι μετά την απόκτηση του πτυχίου θα έχουν το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο που αφορά στο γνωστικό πεδίο της επιστήμης της Ζωικής Παραγωγής και θα έχουν τη δυνατότητα:
1. Αναζήτησης, ανάλυσης και σύνθεσης δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών, για την εκτροφή των πτηνών.
2. Προσαρμογής σε νέες καταστάσεις, όπως αυτές υπαγορεύονται από το εξελισσόμενο οικονομικό περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή.
3. Λήψης αποφάσεων σε σχέση με την ορθολογική εκτροφή των πτηνών.
4. Αυτόνομης εργασίας στον τομέα της Ζωικής Παραγωγής αλλά και συμμετοχή σε ομάδες εργασίας.
5. Εργασίας σε διεθνές και διεπιστημονικό περιβάλλον.
6. Παραγωγής νέων ερευνητικών ιδεών.
7. Γνώσης των απαραίτητων συνθηκών που υπαγορεύουν το σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον.
8. Της προαγωγής της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. Εισαγωγή στην Πτηνοτροφία.
a. Ζωολογική ταξινόμηση των εκτρεφόμενων ειδών (φυλές, υβρίδια).
b. Στοιχεία Ανατομίας και Φυσιολογίας πτηνών.
2. Βιολογικός κύκλος και βιολογικά χαρακτηριστικά των εκτρεφόμενων ειδών.
3. Διαχείριση εκτροφών ανά είδος ζώου και τύπο εκτροφής.
a. Κρεοπαραγωγή.
b. Ωοπαραγωγή.
c. Αναπαραγωγή.
4. Εφαρμογή κανόνων βιοασφάλειας.
5. Ποιότητα πτηνοτροφικών προϊόντων.
a. Αυγό: Ανατομία, ποιοτικά χαρακτηριστικά και εκτίμησή τους.
b. Κρέας: Ποιότητα κρέατος και μέθοδοι εκτιμήσεώς της.
6. Ιχνηλασιμότητα πτηνοτροφικών προϊόντων.
7. Πτηνοτροφία και κλιματική αλλαγή.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο (Διαλέξεις-Εργαστήρια)
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. με υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class στην διδασκαλία, στην εργαστηριακή εκπαίδευση και στην επικοινωνία με τους φοιτητές-τριες.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 25
Εργαστηριακές ασκήσεις 25
Συγγραφή και δημόσια παρουσίαση ομαδικής εργασίας 15
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 20
Αυτοτελής μελέτη 40
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1. Επίσημη γραπτή τελική εξέταση θεωρίας (50%) στο τέλος του εξαμήνου. Η γραπτή τελική εξέταση της θεωρίας περιλαμβάνει:
a. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
b. Ερωτήσεις σύντομης απάντησης.
c. Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας
2. Εργασίες Εργαστηρίου (25%): Οι εργασίες του εργαστηρίου αποτελούνται από ομαδική συγγραφή εργασίας πάνω στο αντικείμενο του εργαστηρίου και παρουσίαση αυτής στην τάξη με χρήση λογισμικού παρουσίασης.
3. Τελική γραπτή εξέταση Εργαστηρίου (25%). Η γραπτή τελική εξέταση του εργαστηρίου περιλαμβάνει:
a. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
b. Ερωτήσεις σύντομης απάντησης.
c. Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων εργαστηρίου.
Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσδιορισμένα στον οδηγό του μαθήματος που διανέμεται από τον καθηγητή στην αρχή του εξαμήνου στους φοιτητές-τριες και βρίσκεται και σε ηλεκτρονική μορφή στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης e-class.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
1. Γιαννακόπουλος Α. Λ., Τσερβένη-Γούση Α. Σ. Ορνιθοτροφία. Εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία.
2. Σπάης Α. Β. Εκτροφή παραγωγικών πτηνών. Εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία.
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
1. Poultry Science.
2. British Poultry Science.
3. Journal of Applied Poultry Research.
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: