ΣΧΟΛΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ANP0802

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

8

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΟΝΟΓΑΣΤΡΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 2
Εργαστήριο / Εργ. Ασκήσεις 2
Ασκήσεις (Πράξης κ.λ.π.) 0

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

4 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθημα Εμβάθυνσης
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Ναι (στην Αγγλική)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η εκτροφή των μονογαστρικών αγροτικών ζώων (χοίροι, πτηνά, κόνικλοι) αποτελεί βασική κτηνοτροφική δραστηριότητα του ανθρώπου. Η γνώση του αντικειμένου της διατροφής των μονογαστρικών ζώων αποτελεί βασικό εργαλείο βελτιστοποίησης των παραγωγικών συστημάτων εκτροφής. Αναλυτικά, το μάθημα της Εφαρμοσμένης Διατροφής Μονογαστρικών στοχεύει:
a. Στη γνώση και κατανόηση των αναγκών των μονογαστρικών ζώων σε ενέργεια και θρεπτικά συστατικά ανάλογα με το είδος του ζώου και το παραγωγικό στάδιο,
b. στην επιλογή των κατάλληλων ζωοτροφών για κάθε κατηγορία μονογαστρικού ζώου,
c. στη μελέτη των επιδράσεων των θρεπτικών συστατικών στο μεταβολισμό και τις διάφορες φυσιολογικές λειτουργίες των μονογαστρικών, με στόχο τη διασφάλιση της υγείας τους, την αριστοποίηση των αποδόσεων τους και τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων,
d. στη γνώση των τεχνικών διατροφής με στόχο την κάλυψη των αναγκών των μονογαστρικών και την έκπτυξη του γενετικού δυναμικού,
e. στην εκμάθηση των τεχνικών κατάρτισης σιτηρεσίων για μονογαστρικά, και
f. στον εμπλουτισμό των παραγόμενων κτηνοτροφικών προϊόντων με συστατικά που προάγουν την υγεία του ανθρώπου και προσδίδουν στο προϊόν επιπρόσθετη αξία.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:
1. Να προσδιορίζει τις ανάγκες των μονογαστρικών ζώων σε ενέργεια και θρεπτικά συστατικά, ανάλογα με το είδος και το παραγωγικό στάδιο του ζώου.
2. Να γνωρίζει τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία για την ανάπτυξη και παραγωγή των μονογαστρικών ζώων και να μπορεί να υποστηρίξει την σημασία τους.
3. Να κατανοεί τις βασικές αρχές της διατροφής των μονογαστρικών ζώων.
4. Να γνωρίζει τα εργαλεία και τις τεχνικές κατάρτισης των σιτηρεσίων για μονογαστρικά ζώα.
5. Να αναζητά και να επιλέγει τις κατάλληλες ζωοτροφές για τη διατροφή των μονογαστρικών.
6. Να αναλύει και να συνθέτει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την κατάρτιση ορθολογιστικών σιτηρεσίων για μονογαστρικά ζώα, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος και τη μεγαλύτερη ωφέλεια σε επίπεδο ζώου, κοινωνικού συνόλου και περιβάλλοντος.

Γενικές Ικανότητες

Οι πτυχιούχοι μετά την απόκτηση του πτυχίου θα έχουν το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο που αφορά στο γνωστικό πεδίο της επιστήμης της Ζωικής Παραγωγής και θα έχουν τη δυνατότητα:
1. Αναζήτησης, ανάλυσης και σύνθεσης δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών, για τη διατροφή των μονογαστρικών ζώων.
2. Προσαρμογής σε νέες καταστάσεις, όπως αυτές υπαγορεύονται από το εξελισσόμενο οικονομικό περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή.
3. Λήψης αποφάσεων σε σχέση με την ορθολογική διατροφή των μονογαστρικών.
4. Αυτόνομης εργασίας στον τομέα της Ζωικής Παραγωγής αλλά και συμμετοχή σε ομάδες εργασίας.
5. Εργασίας σε διεθνές και διεπιστημονικό περιβάλλον.
6. Παραγωγής νέων ερευνητικών ιδεών.
7. Γνώσης των απαραίτητων συνθηκών που υπαγορεύουν το σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον.
8. Της προαγωγής της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. Εισαγωγή στη διατροφή των μονογαστρικών ζώων:
a. Θρεπτικά συστατικά του σώματος των ζώων και των ζωοτροφών.
b. Ιδιαιτερότητες του πεπτικού συστήματος των μονογαστρικών.
c. Κατάλληλες ζωοτροφές για τα μονογαστρικά ζώα.
d. Πέψη και απορρόφηση ενέργειας και θρεπτικών συστατικών στα μονογαστρικά.
2. Διατροφή χοίρων:
a. Αρχές διατροφής χοίρων.
b. Παράγοντες που επηρεάζουν τις ανάγκες των χοίρων σε ενέργεια και θρεπτικά συστατικά.
c. Κατάρτιση σιτηρεσίων χοίρων ανά παραγωγικό στάδιο.
d. Συστήματα και τεχνικές διατροφής χοίρων.
3. Διατροφή πτηνών:
a. Αρχές διατροφής πτηνών.
b. Κατάρτιση σιτηρεσίων και τεχνικές διατροφής πτηνών.
c. Διατροφή ωοτόκων ορνίθων, νεοσσών αναπαραγωγής, παχυνόμενων ορνιθίων.
d. Διατροφή ινδιάνων, νησσών, χηνών, ορτυκιών, φασιανών, μελεαγρίδων, περιστεριών.
4. Διατροφή κονίκλων:
a. Φυσιολογικές βάσεις πεπτικού συστήματος και ιδιομορφίες πέψης.
b. Κατάρτιση σιτηρεσίων και τεχνικές διατροφής.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο (Διαλέξεις-Εργαστήρια)
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. με υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class στην διδασκαλία, στην εργαστηριακή εκπαίδευση και στην επικοινωνία με τους φοιτητές-τριες.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 25
Εργαστηριακές ασκήσεις 25
Συγγραφή και δημόσια παρουσίαση ομαδικής εργασίας 15
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 20
Αυτοτελής μελέτη 40
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1. Επίσημη γραπτή τελική εξέταση θεωρίας (50%) στο τέλος του εξαμήνου. Η γραπτή τελική εξέταση της θεωρίας περιλαμβάνει:
a. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
b. Ερωτήσεις σύντομης απάντησης.
c. Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας
2. Εργασίες Εργαστηρίου (25%): Οι εργασίες του εργαστηρίου αποτελούνται από ομαδική συγγραφή εργασίας πάνω στο αντικείμενο του εργαστηρίου και παρουσίαση αυτής στην τάξη με χρήση λογισμικού παρουσίασης.
3. Τελική γραπτή εξέταση Εργαστηρίου (25%). Η γραπτή τελική εξέταση του εργαστηρίου περιλαμβάνει:
a. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
b. Ερωτήσεις σύντομης απάντησης.
c. Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων εργαστηρίου.
Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσδιορισμένα στον οδηγό του μαθήματος που διανέμεται από τον καθηγητή στην αρχή του εξαμήνου στους φοιτητές-τριες και βρίσκεται και σε ηλεκτρονική μορφή στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης e-class.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
1. Ζέρβας Γ., Καλαϊσάκης Π., Φεγγερός Κ. Διατροφή αγροτικών ζώων. Εκδόσεις Σταμούλη.
2. Ζέρβας Γ. Κατάρτιση σιτηρεσίων παραγωγικών ζώων. Εκδόσεις Σταμούλη.
3. Φλώρου – Πανέρη Π., Χρηστάκη Ε., Γιάννενας Η. Ζωοτροφές και καταρτισμός σιτηρεσίων παραγωγικών ζώων. Εκδόσεις Τζιόλας.
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
1. Animal Feed Science and Technology.
2. Animal Nutrition.
3. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition.
4. Journal of Applied Animal Nutrition.
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: