ΣΧΟΛΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ANP0801

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

8

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 2
Εργαστήριο / Εργ. Ασκήσεις 2
Ασκήσεις (Πράξης κ.λ.π.) 0

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

4 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθημα εμβάθυνσης
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https:// eclass.uowm.gr/courses/AGRO105/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η αιγοπροβατοτροφία αποτελούσε και συνεχίζει να αποτελεί έναν από τους πλέον σημαντικούς τομείς της πρωτογενούς παραγωγής στη χώρα μας συμβάλλοντας σημαντικά στην οικονομική δραστηριότητα των ανθρώπων της υπαίθρου, παρέχοντας θέσεις εργασίας και εισοδήματα σε αγροτικές οικογένειες που βρίσκονται διάσπαρτες στην χώρα μας. Την ίδια στιγμή εξασφαλίζει σε σημαντικό βαθμό την αυτάρκεια σε πάσης φύσεως προϊόντα κτηνοτροφίας, διατηρώντας τη βιωσιμότητα της μεταποιητικής βιομηχανίας, προσφέροντας πλήθος από ποιοτικά προϊόντα.
Στόχος του μαθήματος είναι η εμβάθυνση των φοιτητών στις αρχές εκτροφής των προβάτων και αιγών και στις επιμέρους διαχειριστικές πρακτικές που απαιτούνται σε επίπεδο εκτροφής για βέλτιστη παραγωγικότητα των ζώων. Δίνεται έμφαση στις μεθόδους και τα συστήματα εκτροφής, στην διατροφή στην αναπαραγωγή, στην διαχείριση της υγείας και ευζωίας και στην μελέτη και σχεδιασμό προβατοστασίων και αιγοστασίων. Το μάθημα συνδυάζει στοιχεία από διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα για την επίτευξη του στόχου της παραγωγής υψηλής ποιότητας προϊόντων. Σκοπός του μαθήματος είναι να προσδώσει στους φοιτητές τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες ώστε να είναι σε θέση να δώσουν κατευθυντήριες προτάσεις που απαντούν εύστοχα σε σύγχρονα πρακτικά και διαχειριστικά προβλήματα του κλάδου της αιγοπροβατοτροφίας. Το μάθημα αποσκοπεί να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς να:
• Αναγνωρίζουν τις φυλές των προβάτων και των αιγών
• Αντιλαμβάνονται το πώς οι ιδιαιτερότητες και οι παραγωγικές ικανότητες των διαφορετικών φυλών επηρεάζονται από το περιβάλλον και το σύστημα εκτροφής
• Γνωρίζουν τη σχετική ορολογία και νομοθεσία.
• Αντιλαμβάνονται, προτείνουν και εφαρμόζουν βέλτιστες μεθόδους εκτροφής και διαχείρισης
• Αναλαμβάνουν την διατροφική και αναπαραγωγική διαχείριση των ποιμνίων
• Μπορούν υπεύθυνα και αυτόνομα να διαχειρίζεται το ζωικό υλικό και τον απαιτούμενο εξοπλισμό σε όλα τα στάδια ανάπτυξης των εκτρεφόμενων ζώων.
• Εφαρμόζουν πρακτικές πρόληψης ασθενειών, κανόνων ιχνηλασιμότητας των κτηνοτροφικών προϊόντων και κανόνων βιοασφάλειας των εκτροφών.
• Εκτιμούν τις αποδόσεις των ζώων και την ποιότητα των προϊόντων τους.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι σπουδαστές/σπουδάστριες θα είναι σε θέση να γνωρίζουν σε βάθος τις αρχές εκτροφής των αιγοπροβάτων στην χώρα μας αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, θα μπορούν να αξιολογήσουν τις υφιστάμενες πρακτικές και να οργανώνουν και να διαχειρίζονται με ολιστική προσέγγιση τις εκτροφές προβάτων και αιγών

Γενικές Ικανότητες

Οι πτυχιούχοι μετά την απόκτηση του πτυχίου θα:
• έχουν το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο που αφορά το γνωστικό πεδίο της επιστήμης της Γεωπονίας και συγκεκριμένα του κλάδου της ζωικής παραγωγής
• έχουν την δυνατότητα της δημιουργικής αξιοποίησης των επιστημονικών γνώσεων και της σύγχρονης τεχνολογίας για την ανάπτυξη και φροντίδα των πάσης φύσεως ζωικών εκτροφών
• έχουν αποκτήσει το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο ώστε να είναι δυνατή η πρόσβασή τους σε περαιτέρω μεταπτυχιακές σπουδές ή διδακτορικές σπουδές
• είναι σε θέση να εφαρμόζουν κατάλληλα τις θεωρητικές και πρακτικές τους γνώσεις που έχουν αποκτηθεί κατά την περίοδο των σπουδών
Επίσης θα αποκτήσουν ικανότητες όπως:
• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
• Λήψη αποφάσεων
• Αυτόνομη εργασία
• Ομαδική εργασία
• Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
• Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

• Σημασία και διάρθρωση της αιγοπροβατοτροφίας. Ταξινόμηση, προέλευση, ονοματολογία προβάτων και αιγών.
• Οργάνωση της αιγοπροβατοτροφίας στην Ελλάδα.
• Φυλές και τύποι προβάτων και αιγών (γαλακτοπαραγωγών, κρεοπαραγωγικών, μικτών αποδόσεων, Ελληνικές αυτόχθονες φυλές, φυλές ξένων χωρών και ξένες φυλές που έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα)
• Εξωτερική μορφολογική διάπλαση προβάτων και αιγών (διάπλαση των τμημάτων του σώματος, ονοματολογία, εκτίμηση της θρεπτικής κατάστασης, σωματομετρήσεις, προσδιορισμός της ηλικίας, ταυτοποίηση και σήμανση)
• Διατροφή των προβάτων και αιγών, πεπτικός σωλήνας, πρόσληψη και πέψη των τροφών.
• Αναπαραγωγική ικανότητα, αναπαραγωγικός βίος των προβάτων και των αιγών, παράγοντες που επηρεάζουν την αναπαραγωγική ικανότητα, παράμετροι εκτίμησης της αναπαραγωγικής ικανότητας.
• Γαλακτοπαραγωγική ικανότητα, ανάπτυξη και λειτουργία του μαστού, εξέλιξη της γαλακτοπαραγωγής, παράγοντες που επηρεάζουν τη γαλακτοπαραγωγική ικανότητα και έλεγχος αποδόσεων.
• Άρμεγμα και αρμεκτικές μηχανές
• Κρεοπαραγωγική ικανότητα, χαρακτηριστικά της κρεοπαραγωγικής ικανότητας και παράγοντες που την επηρεάζουν, εκτίμηση της κρεοπαραγωγικής ικανότητας.
• Συστήματα εκτροφής
• Ποιμνιοστάσια και εξοπλισμός, γενικές αρχές κατασκευής προβατοστασίων και αιγοστασίων, ειδικές κατασκευές, σταβλισμός.
• Περιποιήσεις και διάφορες επεμβάσεις στα ζώα (π.χ. αποκεράτωση), υγιεινή, ευζωία, και περιβαλλοντική διαχείριση.


4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο (Διαλέξεις-Εργαστήρια)
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. με υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class στην διδασκαλία, στην εργαστηριακή εκπαίδευση και στην επικοινωνία με τους φοιτητές-τριες

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 30
Εργαστηριακές ασκήσεις και διεξαγωγή πειραμάτων 25
Συγγραφή εργασιών σε μορφή επιστημονικών άρθρων 25
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 25
Εκπαιδευτική εκδρομή 20
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1. Επίσημη γραπτή τελική εξέταση θεωρίας (50%) στο τέλος εξαμήνου
Η γραπτή τελική εξέταση της θεωρίας περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

2. Εργασίες Εργαστηρίου (25%)
Οι εργασίες του εργαστηρίου αποτελούνται από συγγραφή επιστημονικών μικρών άρθρων πάνω στο αντικείμενο του κάθε εργαστηρίου και αποστέλλονται από τους φοιτητές-τριες ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας e-class μέσα σε διάστημα μιας εβδομάδας για αξιολόγηση από τον καθηγητή.

3. Τελική γραπτή εξέταση Εργαστηρίου (25%)
Η γραπτή τελική εξέταση του εργαστηρίου περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων εργαστηρίου

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσδιορισμένα στον οδηγό του μαθήματος που διανέμεται από τον καθηγητή στην αρχή του εξαμήνου στους φοιτητές-τριες και βρίσκεται και σε ηλεκτρονική μορφή στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης e-class.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
1. Αιγοπροβατοτροφία, Β. Λάγκα, Εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία (2017), Σελίδες: 207, ISBN: 9789603571261
2. Προβατοτροφία, Δ. Ζυγογιάννης, Εκδόσεις Κορδαλή (2014), Σελίδες: 559, ISBN: 9789603571155
3. Γιδοτροφία, Δ. Ζυγογιάννης, Ν Κατσαούνης, Εκδόσεις Κορδαλή (2009), Σελίδες: 248, ISBN: 9789603570899
4. Πρακτική προβατοτροφία, Συλλογικό έργο (υπό C. Mendel), Εκδόσεις Βασδέκη (2010), Σελίδες 304, ISBN: 9789608273535
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: