ΣΧΟΛΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ANP0706

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

8

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 2
Εργαστήριο / Εργ. Ασκήσεις 2
Ασκήσεις (Πράξης κ.λ.π.) 0

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

4 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθημα Εμβάθυνσης
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Βασικός διδακτικός στόχος του εν λόγω μαθήματος είναι οι θεωρητικές γνώσεις και η κατά το δυνατόν μέγιστη πρακτική εξάσκηση των φοιτητών στις σύγχρονες βιοτεχνολογικές μεθόδους αναπαραγωγής που εφαρμόζονται σε εκτροφές αγροτικών ζώων με στόχο την ορθή αναπαραγωγική διαχείριση και την βελτίωση των αποδόσεων τους. Συγκεκριμένα, με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει γνώσεις αναφορικά με:
• την ορθή αναπαραγωγική διαχείριση των εκτροφών αγροτικών ζώων εφαρμόζοντας σύγχρονα πρωτόκολλα βιοτεχνολογικών εφαρμογών της αναπαραγωγής (τεχνητή σπερματέγχυση, κρυοσυντήρηση γαμετών κ.λπ.)
• τα πρωτόκολλα συγχρονισμού οίστρου στα αγροτικά ζώα
• τη συλλογή σπέρματος και την εκτίμηση της γονιμοποιητικής ικανότητας των σπερματοζωαρίων
• συλλογή ωαρίων, εκτίμηση της ποιότητας τους και της εν δυνάμει δυνατότητας γονιμοποίησής τους
• την εκτίμηση της ποιότητας των εμβρύων και της εν δυνάμει δυνατότητας γονιμοποίησής τους
• τη θεωρητική προσέγγιση για τη διάγνωση της κυοφορίας

Γενικές Ικανότητες

Αναφορικά με τις γενικές ικανότητες, οι πτυχιούχοι :
• θα έχουν αποκτήσει το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο ώστε να είναι δυνατή η πρόσβασή τους σε περαιτέρω μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές
• θα είναι σε θέση να εφαρμόζουν κατάλληλα τις θεωρητικές και πρακτικές τους γνώσεις που έχουν αποκτηθεί κατά την περίοδο των σπουδών
• θα έχουν αποκτήσει ικανότητες προσαρμογής σε νέες καταστάσεις και λήψης αποφάσεων
• θα μπορούν να εργαστούν αυτόνομα ή να συμμετέχουν σε ομαδικές εργασίες προάγοντας την ελεύθερη, δημιουργική και επαγωγική σκέψη
• θα έχουν τη δυνατότητα εύρεσης εργασίας σε διεθνές και διεπιστημονικό περιβάλλον
• θα έχουν αποκτήσει γνώσεις αναφορικά με τους σύγχρονους κανόνες διαχείρισης που υπαγορεύουν τον σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

• Αναπαραγωγική διαχείριση εκτροφών αγροτικών ζώων
• Συγχρονισμός οίστρου
• Θεωρητική προσέγγιση διάγνωση κυοφορίας
• Αποβολές, πρώιμος εμβρυϊκός θάνατος
• Συλλογή σπέρματος και ωαρίων
• Εργαστηριακή έλεγχος αρσενικών/θηλυκών γαμετών (σπερματοζωάρια, ωάρια)
• Τεχνητή σπερματέγχυση
• Τεχνολογίες του σπέρματος (κρυοσυντήρηση/φυλοπροσδιορισμός)
• In vitro ωρίμανση ωαρίων (in vitro maturation-IVM)
• In vitro γονιμοποιήση (in vitro fertilization-IVF)
• In vitro καλλιέργεια εμβρύων (in vitro embryo production-IVP)
• Κρυοσυντήρηση ωαρίων και εμβρύων
• Μεταφορά εμβρύων
• Κλωνοποίηση
• Διαγονιδιακά ζώα

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο (Διαλέξεις-Εργαστήρια)
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. με υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class στην διδασκαλία, στην εργαστηριακή εκπαίδευση και στην επικοινωνία με τους φοιτητές-τριες.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 26
Εργαστηριακές ασκήσεις, 26
Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε εκτροφές 40
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 29
Αυτοτελής μελέτη 29
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 150
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ο τελικός βαθμός του μαθήματος υπολογίζεται με βάση τη γραπτή εξέταση της θεωρίας (50%) και την προφορική εξέταση της εργαστηριακής άσκησης (50%).
Η επίσημη γραπτή εξέταση της θεωρίας περιλαμβάνει:
• ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή/και συμπλήρωσης κενού
• ερωτήσεις τύπου σωστό/λάθος
• ερωτήσεις σύντομης απάντησης

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
• Reece W.O. (2009) Functional anatomy of domestic animals. Wiley-Blackwell
• Akers and Denbow (2008). Anatomy and Physiology of Domestic Animals Blackwell Publishing
• Αναπαραγωγή Αγροτικών Ζώων, Ιωάννης Δ. Κάτανος
• Μιχαηλίδης Ι. Βιοτεχνολογία αναπαραγωγής αγροτικών ζώων, Φλώρινα, 2000
• Μιχαηλίδης Ι. Εφαρμοσμένη αναπαραγωγή αγροτικών ζώων, Φλώρινα, 2000
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

• Animal Biotechnology
• Animal Reproduction Science
• Cell
• Nature
• Nature Biotechnology
• Reproduction
• Reproduction, Fertility and Development
• Reproduction in domestic animals
• Theriogenology