ΣΧΟΛΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ANP0705

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

6

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 2
Εργαστήριο / Εργ. Ασκήσεις 2
Ασκήσεις (Πράξης κ.λ.π.) 0

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

4 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθημα εμβάθυνσης
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η επιστήμη της φυσιολογίας μελετά όλες τις δομικές μονάδες των έμβιων οργανισμών και τις λειτουργλιες τους, από το επίπεδο του κυττάρου μέχρι το επίπεδο των ιστών και οργάνων. Επικεντρώνεται στην αντίδρασή τους στις διάφορες βιοτικές και αβιοτικές συνθήκες του περιβάλλοντός τους.
Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων, οι φοιτητές-τριες θα πρέπει να γνωρίζουν τις γενικές αρχές λειτουργίας σε διαφορετικά επίπεδα οργάνωσης. Συγκεκριμένα αναμένεται να καταστούν ικανοί:
1. Να κατανοούν τις θεμελιώδεις βιοχημικές διεργασίες του ζωικού οργανισμού.
2. Να κάνουν εργαστηριακό προσδιορισμό διαφόρων ουσιών και ηλεκτρολυτών στο πλάσμα του αίματος των αγροτικών ζώων.
3. Να αποκτήσουν τις σωστές γνώσεις στη λειτουργία των οργάνων και συστημάτων του ζωικού οργανισμού, ώστε να μπορούν να κατανοούν τα προβλήματα της υγείας των αγροτικών ζώων και να μπορούν να εφαρμόζουν σωστά τις μεθόδους θεραπείας.
4. Να προβλέπουν την ανταπόκριση των οργανισμών στις αβιοτικές συνθήκες καταπόνησης που μπορεί να προκαλούνται από τις συνθήκες εκτροφής, συμπεριλαμβανομένης της κλιματικής αλλαγής.
5. Να προσδιορίζουν την έκφραση συγκεκριμένων γονιδίων σε μοριακό επίπεδο και σε επίπεδο πρωτεϊνών κάτω από διαφορετικές συνθήκες.

Γενικές Ικανότητες

Οι πτυχιούχοι μετά την απόκτηση του πτυχίου θα:
- έχουν το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο που αφορά το γνωστικό πεδίο της επιστήμης της Γεωπονίας και συγκεκριμένα του κλάδου της ζωικής παραγωγής
- έχουν την δυνατότητα της δημιουργικής αξιοποίησης των επιστημονικών γνώσεων και της σύγχρονης τεχνολογίας για την ανάπτυξη και φροντίδα των πάσης φύσεως ζωικών εκτροφών
- έχουν αποκτήσει το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο ώστε να είναι δυνατή η πρόσβασή τους σε περαιτέρω μεταπτυχιακές σπουδές ή διδακτορικές σπουδές
- είναι σε θέση να εφαρμόζουν κατάλληλα τις θεωρητικές και πρακτικές τους γνώσεις που έχουν αποκτηθεί κατά την περίοδο των σπουδών
Επίσης
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Λειτουργία κυττάρου, ιστών, οργάνων και συστημάτων του σώματος.
Υγρά του σώματος, αίμα – κυκλοφορία αίματος
Αναπνοή, πέψη - απορρόφηση, διάμεσος μεταβολισμός - θερμορύθμιση, νευρομυϊκή δραστηριότητα, ενδοκρινολογία, αναπαραγωγή.
Γονιδιακή έκφραση, μοριακή φυσιολογία, οικοφυσιολογία
Γενική οργάνωση του νευρικού συστήματος, νευρικό σύστημα θηλαστικών. Δομή και λειτουργία νευρικού συστήματος, διεγέρσιμα κύτταρα, δυναμικό δράσης, μηχανισμός δημιουργίας του δυναμικού δράσης.
Συστήματα των αισθήσεων. Γενικές Αρχές. Ειδικά Αισθητικά Συστήματα (Αφή-πιεση, Οραση, Ακοή, Χημικές Αισθήσεις).
Κίνηση, δομή μυών, ρόλος του ασβεστίου, ρυθμιστικοί μηχανισμοί, μηχανικές ιδιότητες διάφορων τύπων μυών. Ενεργητική της μυϊκής σύσπασης.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο (Διαλέξεις-Εργαστήρια)
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. με υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class στην διδασκαλία, στην εργαστηριακή εκπαίδευση και στην επικοινωνία με τους φοιτητές-τριες

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 30
Εργαστηριακές ασκήσεις και διεξαγωγή πειραμάτων 25
Συγγραφή εργασιών σε μορφή επιστημονικών άρθρων 25
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 25
Αυτοτελής μελέτη 20
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1. Επίσημη γραπτή τελική εξέταση θεωρίας (50%) στο τέλος εξαμήνου
Η γραπτή τελική εξέταση της θεωρίας περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

2. Εργασίες Εργαστηρίου (25%)
Οι εργασίες του εργαστηρίου αποτελούνται από συγγραφή και παρουσίαση επιστημονικών μικρών άρθρων πάνω σε αντικείμενο που θα επιλεγεί σε συνεργασία με το διδάσκοντα.

3. Τελική γραπτή εξέταση Εργαστηρίου (25%)
Η γραπτή τελική εξέταση του εργαστηρίου περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων εργαστηρίου

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσδιορισμένα στον οδηγό του μαθήματος που διανέμεται από τον καθηγητή στην αρχή του εξαμήνου στους φοιτητές-τριες και βρίσκεται και σε ηλεκτρονική μορφή στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης e-class.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
• Φυσιολογία αγροτικών ζώων, Ξενούλης Περικλής. Εκδόσεις Κ. Στέλλα Παρίκου & Σια Ο.Ε. (2002).
• Φυσιολογία, Σμοκοβίτης Αθανάσιος. Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη Α.Ε. (2006).
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: