ΣΧΟΛΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ANP0704

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

7

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΙΑ - ΒΟΟΤΡΟΦΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 2
Εργαστήριο / Εργ. Ασκήσεις 2
Ασκήσεις (Πράξης κ.λ.π.) 0

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

4 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθημα εμβάθυνσης
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https:// eclass.uowm.gr/courses/AGRO104/ https://eclass.teiwm.gr/courses/TEG297/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η εκτροφή των βοοειδών αποτελεί βασική δραστηριότητα του ανθρώπου. Στόχος του μαθήματος της Αγελαδοτροφίας - Βοοτροφίας είναι η εμβάθυνση των φοιτητών στις αρχές εκτροφής των βοοειδών και στις επιμέρους διαχειριστικές πρακτικές που απαιτούνται σε επίπεδο εκτροφής για βέλτιστη παραγωγικότητα των ζώων. Δίνεται έμφαση στις μεθόδους και τα συστήματα εκτροφής, στην διατροφή και αναπαραγωγή των βοοειδών, στην διαχείριση θεμάτων υγείας και ευζωίας και στην μελέτη και σχεδιασμό βουστασίων. Το μάθημα της βοοτροφίας συνδυάζει στοιχεία από διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα για την επίτευξη του στόχου της παραγωγής υψηλής ποιότητας προϊόντων. Σκοπός του μαθήματος είναι να προσδώσει στους φοιτητές τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες ώστε να είναι σε θέση να δώσουν κατευθυντήριες προτάσεις που απαντούν εύστοχα σε σύγχρονα πρακτικά και διαχειριστικά προβλήματα του κλάδου. Το μάθημα αποσκοπεί να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς να:
• Αναγνωρίζουν τις φυλές των βοοειδών και τις παραγωγικές τους ικανότητες
• Γνωρίζουν τη σχετική ορολογία και νομοθεσία.
• Αντιλαμβάνονται, προτείνουν και εφαρμόζουν βέλτιστες μεθόδους εκτροφής και διαχείρισης
• Καταρτούν σιτηρέσια, να οργανώνουν την αναπαραγωγική διαχείριση
• Μπορούν υπεύθυνα και αυτόνομα να διαχειρίζεται το ζωικό υλικό και τον απαιτούμενο εξοπλισμό σε όλα τα στάδια ανάπτυξης των εκτρεφόμενων ζώων.
• Εφαρμόζουν πρακτικές πρόληψης ασθενειών, κανόνων ιχνηλασιμότητας των κτηνοτροφικών προϊόντων και κανόνων βιοασφάλειας των εκτροφών.
• Εκτιμούν τις αποδόσεις των βοοειδών και την ποιότητα των προϊόντων τους.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι σπουδαστές/σπουδάστριες θα είναι σε θέση να γνωρίζουν σε βάθος τις αρχές εκτροφής των βοοειδών και να μπορούν να αξιολογήσουν υφιστάμενες πρακτικές και να οργανώνουν και να διαχειρίζονται την βοοτροφική παραγωγή.

Γενικές Ικανότητες

Οι πτυχιούχοι μετά την απόκτηση του πτυχίου θα:
• έχουν το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο που αφορά το γνωστικό πεδίο της επιστήμης της Γεωπονίας και συγκεκριμένα του κλάδου της ζωικής παραγωγής
• έχουν την δυνατότητα της δημιουργικής αξιοποίησης των επιστημονικών γνώσεων και της σύγχρονης τεχνολογίας για την ανάπτυξη και φροντίδα των πάσης φύσεως ζωικών εκτροφών
• έχουν αποκτήσει το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο ώστε να είναι δυνατή η πρόσβασή τους σε περαιτέρω μεταπτυχιακές σπουδές ή διδακτορικές σπουδές
• είναι σε θέση να εφαρμόζουν κατάλληλα τις θεωρητικές και πρακτικές τους γνώσεις που έχουν αποκτηθεί κατά την περίοδο των σπουδών
Επίσης θα αποκτήσουν ικανότητες όπως:
• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
• Λήψη αποφάσεων
• Αυτόνομη εργασία
• Ομαδική εργασία
• Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
• Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

• Σημασία και διάρθρωση της βοοτροφίας. Ταξινόμηση, προέλευση, ονοματολογία βοοειδών.
• Οργάνωση της αγελαδοτροφίας στην Ελλάδα.
• Φυλές και τύποι γαλακτοπαραγωγών, κρεοπαραγωγικών και μικτών αποδόσεων (Ελληνικές γηγενεἰς φυλές, ελληνικός βούβαλος, ξένες φυλές, γαλακτοπαραγωγικές, διπλής παραγωγικής κατεύθυνσης κρεοπαραγωγικές)
• Εξωτερική μορφολογική διάπλαση βοοειδών (διάπλαση των τμημάτων του σώματος, τοπογραφία και ονοματολογία, διάπλαση του σώματος, εκτίμηση της θρεπτικές κατάστασης και του βαθμού πάχυνσης, εκτίμηση της θρεπτικές κατάστασης με ψηλάφηση, σωματομετρήσεις, προσδιορισμός της ηλικίας, ταυτοποίηση και σήμανση)
• Αναπαραγωγική ικανότητα, αναπαραγωγικός βίος των βοοειδών και παράγοντες που τον επηρεάζουν, παράμετροι εκτίμησης της αναπαραγωγικής ικανότητας.
• Γαλακτοπαραγωγική ικανότητα, ανάπτυξη και λειτουργία του μαστού, εξέλιξη της γαλακτοπαραγωγής και ζωοτεχνική μελέτη της, παράγοντες που επηρεάζουν τη γαλακτοπαραγωγική ικανότητα, παράμετροι εκτίμησης των γαλακτοπαραγωγών αγελάδων και έλεγχος αποδόσεων.
• Άρμεγμα και αρμεκτικές μηχανές
• Κρεοπαραγωγική ικανότητα, χαρακτηριστικά της κρεοπαραγωγικής ικανότητας και παράγοντες που την επηρεάζουν, εκτίμηση της κρεοπαραγωγικής ικανότητας.
• Βουστάσια και εξοπλισμός, γενικές αρχές κατασκευής βουστασίων και ειδικές κατασκευές, σταβλισμός γαλακτοπαραγωγικών αγελάδων και παχυνόμενων βοοειδών.
• Διατροφή των βοοειδών γαλακτοπαραγωγής και κρεοπαραγωγής, πεπτικός σωλήνας, πρόσληψη και πέψης των τροφών.
• Συστήματα και συνθήκες εκτροφής και εκμετάλλευσης (εκτροφή γαλακτοπαραγωγικών αγελάδων, εκτροφή μόσχων, μοσχίδων, δαμαλίδων και γεννητόρων, εκτροφή βοοειδών κεοπαραγωγικού τύπου)
• Περιποιήσεις και διάφορες επεμβάσεις στα ζώα (π.χ. αποκεράτωση), υγιεινή, ευζωία, και περιβαλλοντική διαχείριση.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο (Διαλέξεις-Εργαστήρια)
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. με υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class στην διδασκαλία, στην εργαστηριακή εκπαίδευση και στην επικοινωνία με τους φοιτητές-τριες

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 30
Εργαστηριακές ασκήσεις και διεξαγωγή πειραμάτων 25
Συγγραφή εργασιών σε μορφή επιστημονικών άρθρων 25
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 25
Εκπαιδευτική εκδρομή 20
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1. Επίσημη γραπτή τελική εξέταση θεωρίας (50%) στο τέλος εξαμήνου
Η γραπτή τελική εξέταση της θεωρίας περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

2. Εργασίες Εργαστηρίου (25%)
Οι εργασίες του εργαστηρίου αποτελούνται από συγγραφή επιστημονικών μικρών άρθρων πάνω στο αντικείμενο του κάθε εργαστηρίου και αποστέλλονται από τους φοιτητές-τριες ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας e-class μέσα σε διάστημα μιας εβδομάδας για αξιολόγηση από τον καθηγητή.

3. Τελική γραπτή εξέταση Εργαστηρίου (25%)
Η γραπτή τελική εξέταση του εργαστηρίου περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων εργαστηρίου

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσδιορισμένα στον οδηγό του μαθήματος που διανέμεται από τον καθηγητή στην αρχή του εξαμήνου στους φοιτητές-τριες και βρίσκεται και σε ηλεκτρονική μορφή στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης e-class.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
1. Βοοτροφία, Ν. Κατσαούνης, Εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία (2007), Σελίδες: 400, ISBN: 9603570362
2. Γαλακτοπαραγωγός Αγελαδοτροφία, Ε.Γελέκης, Εκδόσεις Κορδαλή (2004), Σελίδες: 374, ISBN: 978960357063
3. Principles of cattle production. C. J. C Phillips, CABI Publishing (2018), pages 272, ISBN: 1786392712
4. Nutrition and Feeding of Organic Cattle, R. Blair CABI Publishing (2011), Pages 304, ISBN: 1845937589
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: