ΣΧΟΛΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ANP0702

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

7

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΛΟΙΜΩΔΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 2
Εργαστήριο / Εργ. Ασκήσεις 2
Ασκήσεις (Πράξης κ.λ.π.) 0

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

4 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδικού Υποβάθρου
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι διδακτικοί στόχου του εν λόγω μαθήματος είναι οι κάτωθι:
• η γνώση των σημαντικότερων λοιμωδών και παρασιτικών νοσήματα των αγροτικών ζώων (αίτια, παθογένεια, συμπτώματα)
• γνώση των κανόνων βιοασφάλειας για την πρόληψη των λοιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων

Γενικές Ικανότητες

Αναφορικά με τις γενικές ικανότητες, οι πτυχιούχοι :
• θα έχουν αποκτήσει το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο ώστε να είναι δυνατή η πρόσβασή τους σε περαιτέρω μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές
• θα είναι σε θέση να εφαρμόζουν κατάλληλα τις θεωρητικές και πρακτικές τους γνώσεις που έχουν αποκτηθεί κατά την περίοδο των σπουδών
• θα έχουν αποκτήσει ικανότητες προσαρμογής σε νέες καταστάσεις και λήψης αποφάσεων
• θα μπορούν να εργαστούν αυτόνομα ή να συμμετέχουν σε ομαδικές εργασίες προάγοντας την ελεύθερη, δημιουργική και επαγωγική σκέψη
• θα έχουν τη δυνατότητα εύρεσης εργασίας σε διεθνές και διεπιστημονικό περιβάλλον
• θα έχουν αποκτήσει γνώσεις αναφορικά με τους σύγχρονους κανόνες διαχείρισης που υπαγορεύουν τον σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

• Η σημασία των λοιμωδών (μεταδοτικών) νοσημάτων στην κτηνοτροφία, αναλυτική περιγραφή των κυριότερων λοιμωδών νοσημάτων των αγροτικών ζώων
• Αίτια και παθογένεια των λοιμωδών νοσημάτων
• Πρόληψη και καταπολέμηση των κυριότερων λοιμωδών ασθενειών
• Συστηματική κατάταξη και μορφολογική αναγνώριση των παρασίτων
• Στοιχεία βιολογίας των παρασίτων, αναγνώριση των παρασίτων και παρουσία των αναπαραγωγικών τους μορφών στα βιολογικά υλικά
• Τρόποι μόλυνσης των ξενιστών (κύριων και ενδιάμεσων)
• Τρόποι επιβίωσης και πολλαπλασιασμού των παρασίτων
• Κυριότερες παρασιτικές ασθένειες των αγροτικών ζώων
• Ανοσολογικοί μηχανισμοί των αγροτικών ζώων κατά των παρασίτων
• Πρόληψη των παρασιτικών νοσημάτων των ζώων, αποπαρασιτώσεις
• Μέθοδοι λήψης και αποστολή παθολογικών υλικών
• Τεχνικές ανεύρεσης παρασίτων

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. με υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class στην διδασκαλία και στην επικοινωνία με τους φοιτητές-τριες

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 26
Εργαστηριακές ασκήσεις 26
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 49
Αυτοτελής μελέτη 49
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 150
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Επίσημη γραπτή εξέταση της θεωρίας (60%) της εργαστηριακής άσκησης (40%) που περιλαμβάνει:
• ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
• ερωτήσεις τύπου σωστό/λάθος
• ερωτήσεις σύντομης απάντησης

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
• Θεοδωρίδης Ι.(2001). Κτηνιατρική Παρασιτολογία, Εκδόσεις Κορδαλή.
• Παπαδογιαννάκης E.I. (2010). Ζωοανθροπονόσοι. Εκδόσεις Καλαϊτζή.
• Φούντα, Α. Παράσιτα έλμινθες – αρθρόποδα και Παρασιτικά Νοσήματα των αγροτικών ζώων, Εκδόσεις Αδελφών Κυριακίδη, 2012.
• Χαραλαμπίδης Σ.(2001). Κτηνιατρική Παρασιτολογία, University Studio Press.
• Despommier DD, Gwadz RW, Hotez PJ, Parasitic diseases ,3rd ed, Springer – Verlag, 1994.
• Hagan and Bruner (1988) Microbiology and Infectious Diseases of Domestic Animals. Cornell University Press, 8th ed.
• Hendrix C. M., Robinson Ed. (2006). Diagnostic Parasitology for Veterinary Technicians, 3rd ed., Mosby Elsevier
• Urquhart G.M., Armour J., Duncan J.L., Dunn A.M., Jennings F.W. (2003). Veterinary Parasitology. 2nd ed., Blackwell Publishing.
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
• Journal of the British Veterinary Association (https://veterinaryrecord.bmj.com)
• Veterinary Parasitology (https://www.journals.elsevier.com/veterinary-parasitology