ΣΧΟΛΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

AGE0905

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

9

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 3
Εργαστήριο / Εργ. Ασκήσεις 0
Ασκήσεις (Πράξης κ.λ.π.) 0

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ανάπτυξης δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Ναι στην Αγγλική Γλώσσα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

1. Κατανοεί τις βασικές έννοιες και αρχές της Μεθοδολογίας της Έρευνα στις κοινωνικές επιστήμες, τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής, καθώς και τις ιδιότητες και εφαρμογές τους.
2. Αναγνωρίζει την απαιτούμενη μεθοδολογία για την κατασκευή ενός κατάλληλου ερωτηματολογίου.
3. Διαμορφώνει το απαιτούμενο ερωτηματολόγιο και να διεξάγει μια ολοκληρωμένη έρευνα αγοράς
4. Αναλύει και ερμηνεύει τα αποτελέσματα της έρευνας.
5. Συντάσσει ορθά μια αναφορά με τη μέθοδο και τα αποτελέσματα της έρευνας.
6. Εκτελεί μια βιβλιογραφική έρευνα με συγκεκριμένο θέμα και προσανατολισμό.

Γενικές Ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

• Εφαρμογές της Ερευνητικής Διαδικασίας.
• Πηγές πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων.
• Μεθοδολογία για την επιλογή του δείγματος. Παραδοχές και έλεγχοι.
• Συλλογή πρωτογενών δεδομένων με τη χρήση ερωτηματολογίου.
• Μέθοδοι ποιοτικής έρευνας. Σε βάθος συνέντευξη. Ομάδες εστίασης ενδιαφέροντος.
• Η έννοια της Μέτρησης, Βασικοί Τύποι Μέτρησης, Ορισμός της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας. Διαδικασία σχεδιασμού κλιμάκων μέτρησης.
• Βασικές λειτουργίες και στοιχεία στο SPSS. Εισαγωγή των δεδομένων. Κωδικοποίηση των τιμών. Δημιουργία Γραφημάτων.
• Ερμηνεία αποτελεσμάτων και σύνταξη έκθεσης.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
• Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
• Χρήση ΤΠΕ στην διδασκαλία
• Επικοινωνία με τους φοιτητές ηλεκτρονικά μέσω του e-class και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 40
Εργασία που εστιάζει στην εφαρμογή των μεθοδολογιών και στην ανάλυση προβλημάτων 35
Αυτοτελής Μελέτη 50
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική και Αγγλική για τους
φοιτητές του προγράμματος Erasmus.

1. Γραπτή εξέταση Θεωρίας (70%) στο τέλος του εξαμήνου
που περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής – Σωστού/Λάθους
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
- Ερωτήσεις ανάπτυξης
2. Εκπόνηση εργασίας (30%) που αφορά στο σχεδιασμό μιας έρευνας αγοράς με τη δημιουργία ερωτηματολογίου, την ανάλυση των δεδομένων και την παρουσίαση της έκθεσης.

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι αναρτημένα στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Open class του μαθήματος και γνωστοποιούνται στους φοιτητές στο πρώτο μάθημα.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
• Adler Emily, Clark Roger (2018). Κοινωνική Έρευνα, Μια ξενάγηση στις Μεθόδους και στις Τεχνικές. ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε.
• ΣΙΩΜΚΟΣ Γ. και ΒΑΣΙΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ Α. (2005). Εφαρμογή μεθόδων ανάλυσης στην έρευνα αγοράς. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ. 22798
• ΦΡΑΓΚΟΣ Κ. (2004). Μεθοδολογία Έρευνας Αγοράς και ανάλυση δεδομένων. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ Ε ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ. 7840
• ΤΟΜΑΡΑΣ (2009). Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ και την Έρευνα Αγοράς. Εκδ. ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΜΑΡΑΣ. 49002
• Μαντζάρης Ιωάννης (2012). ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. (Εκδότης): ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 22688173.
• Babbie Earl (2011). Εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ. 12508145
• A.E. Beall. (2010) Strategic Market Research: A Guide to Conducting Research that Drives Businesses. i Universe, Inc. New York Bloomington Publishers. [ISBN: 978-1-936236-16-9 (pbk)].
• Brace Ι. (2008) Questionnaire Design: How to Plan, Structure and Write Survey Material for Effective Marketing Research. Published in association with the Market Research Society. Kogan Page Publishers. 2nd ed.[ISBN: 978-0-7494-5028-1].
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: