ΣΧΟΛΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

AGE0903

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

9

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 3
Εργαστήριο / Εργ. Ασκήσεις 0
Ασκήσεις (Πράξης κ.λ.π.) 0

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθημα Εμβάθυνσης
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός και στόχος του μαθήματος είναι:
• να διδαχθεί ο φοιτητής βασικές αρχές και ειδικά θέματα της βιομηχανικής οργάνωσης και της διοίκησης επιχειρήσεων
• να κατανοήσει τις θεματικές ενότητες του μαθήματος και να καταστεί ικανός να τις συνδέει με θέματα που προέρχονται από τον κλάδο των τροφίμων και ποτών

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
1. γνωρίζουν βασικά στοιχεία και ειδικά θέματα της Διοίκησης Επιχειρήσεων και της Βιομηχανικής Οργάνωσης
2. είναι ικανοί να χρησιμοποιούν τις παραπάνω θεωρίες για την κατανόηση και ερμηνεία φαινομένων που σχετίζονται με την οργάνωση των βιομηχανιών τροφίμων και τη διοίκηση και διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
3. είναι ικανοί να χρησιμοποιούν απλές μαθηματικές μεθόδους και διαγράμματα για να ερμηνεύουν θέματα που αφορούν τον κλάδο των τροφίμων και ποτών
4. χρησιμοποιούν στοιχεία που αφορούν τη δομή, συμπεριφορά και αποδοτικότητα των επιχειρήσεων τροφίμων και να ερμηνεύουν τη συμπεριφορά των για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας των.
5. Έχουν αποκτήσει τις βάσεις στο συγκεκριμένο αντικείμενο και να είναι έτοιμοι να παρακολουθήσουν πιο προχωρημένα και εξειδικευμένα θέματα.

Γενικές Ικανότητες

- έχουν το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο που αφορά το γνωστικό πεδίο της Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων και το αντίστοιχο επάγγελμα
- είναι σε θέση να ασχολούνται με τις διαδικασίες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και προώθηση της εμπορίας των αγροτικών προϊόντων
- έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν βασικές επιστημονικές κι επιχειρηματικές αρχές στην αξιοποίηση της αγοράς του αγροδιατροφικού κλάδου
- είναι σε θέση να εφαρμόζουν κατάλληλα τις θεωρητικές και πρακτικές τους γνώσεις που έχουν αποκτηθεί κατά την περίοδο των σπουδών

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

• Έννοια, ορισμός, σκοπός περιεχόμενο της διοίκησης επιχειρήσεων.
• Έννοια της οργάνωσης και διαχείρισης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, µορφές και ταξινόμηση. Τύποι οργάνωσης. Επίπεδα διοικητικής ιεραρχίας. Έκταση της διοίκησης. Οργανωτική δοµή της επιχείρησης. Κατηγορίες και συνασπισμοί των επιχειρήσεων.
• Το παραδοσιακό πλαίσιο ανάλυσης της Βιομηχανικής Οργάνωσης.
• Δομή, συμπεριφορά, επίδοση, ιστορική εξέλιξη της B.O.
• Ορισμός αγορών και ταξινόμηση βιομηχανιών.
• Βασικά στοιχεία ολιγοπωλίου.
• Οικονομίες Κλίμακας.
• Βιομηχανική Συγκέντρωση.
• Tιμολόγηση, διαφορισμός τιμών, αλληλεξάρτηση τιμών.
• Διαφήμιση. Αποδοτικότητα.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Στην τάξη (πρόσωπο με πρόσωπο)
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
-Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
-Χρήση ΤΠΕ στην διδασκαλία
-Επικοινωνία με τους φοιτητές ηλεκτρονικά μέσω του e-class και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 36
Ασκήσεις πράξης που έχουν σαν στόχο την εκπόνηση και παρουσίαση εργασίας που έχει σχέση με την οικονομική διαχείριση επιχειρήσεων στον κλάδο των τροφίμων και ποτών. 36
Αυτοτελής Μελέτη 72
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 144
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Γραπτή Εξέταση, Προφορική Παρουσίαση εργασιών, γραπτές εργασίες.

Στον τελικό βαθμό εκτιμάται, σε ποσοστό 70% η τελική γραπτή εξέταση και σε ποσοστό 30%, η εκπόνηση και παρουσίαση εργασίας πριν τη λήξη του εξαμήνου.

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (70%) που περιλαμβάνει:
• Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής
• Διαμορφωτική και Συμπερασματική Δοκιμασία
• Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας
• Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης

ΙΙ. Εκπόνηση εργασίας (30%) που αφορά την εκπόνηση και παρουσίαση εργασίας που έχει σχέση με την οικονομική διαχείριση επιχειρήσεων στον κλάδο των τροφίμων και ποτών και περιλαμβάνει συγκεκριμένες θεματικές ενότητες που προκύπτουν από την διδαχθείσα ύλη. Για την αξιολόγηση της εργασίας λαμβάνονται υπόψη: η παρουσίαση στην τάξη, η γνώση του θέματος και το παραδοτέο της εργασίας.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
1. Σέμος Α. Β. (2010). Μεταποίηση αγροτικών προϊόντων: Οικονομική οργάνωση, παραγωγή τροφίμων. Ζήτη, Θεσσαλονίκη. 11111.
2. Ουσταπασίδης Κ. και Κατσουλάκος Ι. (1999). Εφαρμοσμένη Βιομηχανική Οικονομική και Πολιτική. Ζυγός, Θεσσαλονίκη. 1761
3. Κατσουλάκος Ι. (1998). Θεωρία Βιομηχανικής Οργάνωσης. Τυπωθήτω Αθήνα. 31629.
4. Τσουκαλάς Σ. (). Οργάνωση και διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων. ΔΑΦΝΗ ΧΡ. ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, Αθήνα, 41045.
5. Knutson R. D., Penn J.B. and Flinchbaugh B. L. (2006). Agricultural and Food Policy. Prentice Hall; (6th Edition). [ISBN-10: 0131718738], [ISBN-13: 978-0131718739].
6. Heather K. (2002). The Economics of Industries and Firms. Financial Times/ Prentice Hall; 1st edition. [ISBN-10: 027365585X], [ISBN-13: 978-0273655855].
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: