ΣΧΟΛΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

AGE0902

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

9

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 3
Εργαστήριο / Εργ. Ασκήσεις 0
Ασκήσεις (Πράξης κ.λ.π.) 0

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδικού υποβάθρου
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https:// eclass.uowm.gr/courses

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα στοχεύει να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς να:
• κατανοούν τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με τις επενδυτικές αποφάσεις και να
αξιολογούν εναλλακτικά επενδυτικά σχήματα.
• διακρίνουν τους παράγοντες κινδύνου και αβεβαιότητας και να εφαρμόζουν ποσοτικές
μεθόδους αξιολόγησης και εκτίμησης των κριτηρίων.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• Αναγνωρίζει βασικές έννοιες που σχετίζονται με τις επενδυτικές αποφάσεις
• Κατανοεί και αξιολογεί εναλλακτικά επενδυτικά σχήματα
• Διακρίνει παράγοντες κινδύνου και αβεβαιότητας
• Προβλέπει τις χρηματοδοτικές ροές σε μια επιχείρηση και αναλύει τις ροές
κεφαλαίων
• Εφαρμόζει ποσοτικές μεθόδους αξιολόγησης

Γενικές Ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Αυτόνομη και ομαδική εργασία
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

• Η χρηματοοικονομική λειτουργία και το περιβάλλον της επιχείρησης. Διαχρονική Αξία του
• Χρήματος.
• Εκτίμηση απόδοσης κεφαλαίων και ανάλυση.
• Επενδύσεις σε πάγια στοιχεία σε συνθήκες βεβαιότητας. Επενδύσεις σε πάγια στοιχεία σε
• συνθήκες αβεβαιότητας.
• Αξιολόγηση επενδύσεων σε περιόδους αύξησης των τιμών.
• Ανάλυση κόστους-οφέλους.
• Το πλαίσιο χρηματοδότησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
• Πρόβλεψη των χρηματοδοτικών αναγκών της επιχείρησης και ανάλυση της ροής κεφαλαίων.
• Ανάλυση του νεκρού σημείου (λειτουργική και ταμιακή μόχλευση)
• Κόστος κεφαλαίου.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Στην αίθουσα (πρόσωπο με πρόσωπο)
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
-Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
-Χρήση ΤΠΕ στην διδασκαλία
-Επικοινωνία με τους φοιτητές ηλεκτρονικά μέσω του e-class και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 45
Εργαστηριακή Άσκηση 25
Αυτοτελής Μελέτη 55
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ι. Γραπτή τελική εξέταση (80%) που περιλαμβάνει:
o Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής,
o Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης
o Επίλυση ασκήσεων
o Επίλυση Προβλημάτων

ΙΙ. Εργαστηριακή Εργασία (20%)

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
• Ρετινιώτης Σ. Ν., 2005. Κριτήρια Αξιολόγησης Επενδύσεων. Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών,
Αθήνα. (ISBN: 978-960-8105-56-0)
• Τσαγκλάγκανος Α., 1997. Χρηματοδότηση και Αξιολόγηση Επενδύσεων. Εκδόσεις Αφών
Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη. (ISBN: 978-960-343-179-4)
• Λάος Ν., 2000. Αξιολόγηση Επενδύσεων και Ανάλυση Κινδύνου. Εκδόσεις Δίαυλος, Αθήνα.
(ISBN: 960-531-092-9)
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: