ΣΧΟΛΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

AGE0901

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

9

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 3
Εργαστήριο / Εργ. Ασκήσεις 0
Ασκήσεις (Πράξης κ.λ.π.) 0

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής Περιοχής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση της στρατηγικής Μάρκετινγκ όπως εφαρμόζεται στον κλάδο των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων σε όλα τα στάδια του μείγματος Μάρκετινγκ, από την τυποποίηση, συσκευασία και επωνυμία μέχρι την προώθηση των προϊόντων διατροφής στις αγορές. Επιπλέον εξετάζονται τα θέματα της συμπεριφοράς των καταναλωτών αναφορικά με τον τρόπο που αντιλαμβάνονται την ποιότητα των προϊόντων διατροφής, η διαχείριση ποιότητας από την πλευρά των επιχειρήσεων οι οποίες δραστηριοποιούνται στον αγρο-διατροφικό τομέα καθώς και το θέμα της διατροφικής ασφάλειας.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
1. Είναι σε θέση να αναγνωρίσει την αναγκαιότητα του Μάρκετινγκ στον κλάδο των
προϊόντων διατροφής
2. Να κατανοεί τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές αντιλαμβάνονται την ποιότητα των αγρο-διατροφικών προϊόντων
3. Είναι σε θέση να εφαρμόσει τη φιλοσοφία του Μάρκετινγκ ολικής ποιότητας

Γενικές Ικανότητες

- έχουν το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο που αφορά το γνωστικό πεδίο της Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων και το αντίστοιχο επάγγελμα
- είναι σε θέση να ασχολούνται με τις διαδικασίες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και προώθηση της εμπορίας των αγροτικών προϊόντων
- έχουν αποκτήσει το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο ώστε να είναι δυνατή η πρόσβασή τους σε μεταπτυχιακές σπουδές
- είναι σε θέση να εφαρμόζουν κατάλληλα τις θεωρητικές και πρακτικές τους γνώσεις που έχουν αποκτηθεί κατά την περίοδο των σπουδών

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

• Εισαγωγή-Βασικές έννοιες και ιδιαιτερότητες της αγοράς αγροτικών προϊόντων και τροφίμων
• Η συμπεριφορά των καταναλωτών
• Στρατηγική Μάρκετινγκ αγροτικών προϊόντων και τροφίμων
• Μείγμα Μάρκετινγκ
• Μάρκετινγκ ολικής ποιότητας και διατροφική ασφάλεια
• Ανάλυση συγκεκριμένων κλάδων

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Στην τάξη (πρόσωπο με πρόσωπο)
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
-Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
-Χρήση ΤΠΕ στην διδασκαλία
-Επικοινωνία με τους φοιτητές ηλεκτρονικά μέσω του e- class και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 36
Εργαστήριο που έχει σαν στόχο την εκπόνηση και παρουσίαση εργασίας στο πεδίο του Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων και μελέτες περιπτώσεων κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων. 36
Αυτοτελής Μελέτη 72
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 144
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Γραπτή Εξέταση, Προφορική Παρουσίαση εργασιών, γραπτές εργασίες.

Στον τελικό βαθμό εκτιμάται, σε ποσοστό 70% η τελική γραπτή εξέταση και σε ποσοστό 30%, η εκπόνηση και παρουσίαση εργασίας πριν τη λήξη του εξαμήνου.

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (70%) που περιλαμβάνει:
• Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής
• Διαμορφωτική και Συμπερασματική Δοκιμασία
• Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας
• Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης

ΙΙ. Εκπόνηση εργασίας (30%) που αφορά την εκπόνηση και παρουσίαση εργασίας στο πεδίο του Μάρκετινγκ.
.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
• PHILIPPE AURIER, LUCIER SIRIEIX (2010) Μάρκετινγκ αγροτικών προϊόντων και τροφίμων. Εκδ. Προπομπός (PHILIPPE AURIER, LUCIER SIRIEIX (2010) Food and agricultural products marketing. Propobos ed.) [ISBN: 978-960-7860-80-4]
• Φωτόπουλος Χ, Κρυστάλλης A. (2002). Διαχρονική εξέλιξη συμπεριφοράς καταναλωτή και ποιοτικές έρευνες marketing. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ
• ROUZET, E., SEGUIN, G. (2011). Μάρκετινγκ Οίνου και Αποσταγμάτων. Εκδόσεις ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ
• Norwood B., Lusk J.(2012). Μάρκετινγκ και τιμές Αγροτικών Προϊόντων. Εκδότης: BROKEN HILL PUBLISHERS LTD
• Kohls, R. & Uhl, J.N. (2002) Marketing of agricultural products. Ninth edition. Prentice Hall Upper Saddle River. [ISBN-10: 0130105848]
• Padberg, D.I., Ritson, C. Albisu L.M. (1997) Agro-food Marketing. CAB International In association with the International Centre for Advaced Mediterranean Agronomic Studies (CIHEAM), Zaragoza, Spain. [ISBN: 9780851991443]
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: