ΣΧΟΛΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

AGE0805

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

8

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 3
Εργαστήριο / Εργ. Ασκήσεις 0
Ασκήσεις (Πράξης κ.λ.π.) 0

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδικού υποβάθρου
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Ναι στην Αγγλική Γλώσσα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• κατανοούν τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με την Λογιστική, την Εκτιμητική και την Κοστολόγηση.
• κατανοούν τις λογιστικές μεθόδους στη γεωργία
• κατανοούν τον τρόπο υπολογισμού των οικονομικών αποτελεσμάτων.
• αξιολογούν τις διάφορες λογιστικές καταστάσεις.
• εφαρμόζουν εμπειρικές μεθόδους αξιολόγησης και εκτίμησης της αξίας των διαφόρων περιουσιακών στοιχείων.

Γενικές Ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Λογιστική:
• Έννοια, Ορισμός, Σκοπός Γεωργικής Λογιστικής.
• Απογραφή. Η λογιστική ισότητα και ο Ισολογισμός.
• Λογαριασμοί. Λογιστικές μέθοδοι στη Γεωργία.
• Λογιστικά σφάλματα. Λογιστικά Συστήματα. Λογιστικά Βιβλία. Λογιστικές Καταστάσεις. Απόσβεση. Μέθοδοι Αποσβέσεων.
• Λογιστικά Αποτελέσματα.
Εκτιμητική:
• Έννοιες, Ορισμοί αξίας και τιμής.
• Μεθοδολογίες Αγροτικής Εκτιμητικής.Μεθοδολογίες εκτίμησης αγροτικής περιουσίας. Εκτίμηση αξίας περιουσιακών στοιχείων αγροτικών εκμεταλλεύσεων.
• Κοστολόγηση.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
• Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
• Χρήση ΤΠΕ στην διδασκαλία
• Επικοινωνία με τους φοιτητές ηλεκτρονικά μέσω του e-class και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 40
Ασκήσεις που εστιάζουν στην εφαρμογή των μεθοδολογιών και στην ανάλυση προβλημάτων 25
Αυτοτελής Μελέτη 60
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική και Αγγλική για τους
φοιτητές του προγράμματος Erasmus.

1. Γραπτή εξέταση Θεωρίας (100%) στο τέλος του εξαμήνου
που περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής – Σωστού/Λάθους
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
- Ερωτήσεις ανάπτυξης


Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι αναρτημένα στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Open class του μαθήματος και γνωστοποιούνται στους φοιτητές στο πρώτο μάθημα.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
• Μαρτίκα Μ., και Δημητριάδου Ε., (2007). Λογιστική Παρακολούθηση Τύπων Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, Εκδόσεις Γράφημα, Θεσσαλονίκη. (ISBN: 978-960-89818-2-9)
• Στεφάνου Κ. Ι. και Κουκούλης Δ. Α., (2004). Χρηματοοικονομική λογιστική, Εκδόσεις Γκιούρδας, Αθήνα. (ISBN: 960-387-303-9)
• Ντιμέρης Λ. Γ., και Καλαμαράς Ν. Δ., (2001). Γενική λογιστική θεωρία και εφαρμογή, Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα. (ISBN: 960-351-380-6)
• Γκίνογλου Δ., Ταχυνάκης Π., και Μωυσή Σ., (2005). Γενική χρηματοοικονομική λογιστική, Εκδόσεις Rosili, Αθήνα. (ISBN: 9607745175)
• W. Steve Albrecht, James D. Stice, Earl K. Stice, (2007). Accounting: Concepts and Applications, SouthWestern Cengage Learning, Ohaio USA. (ISBN: 978-0-538-74695-3)
• Eddie McLaney, Peter Atrill (2009). Accounting. 4th Edition. Pearson Education, Edinburgh Gate, UK. (ISBN: 978-0-273-71136-0)

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: