ΣΧΟΛΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

AGE0804

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

8

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 3
Εργαστήριο / Εργ. Ασκήσεις 0
Ασκήσεις (Πράξης κ.λ.π.) 0

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθημα Εμβάθυνσης
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι μέσα από ενημέρωση, έρευνα, κριτική συζήτηση και βελτίωση της αυτογνωσίας, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να αναπτύξουν ικανότητες διερεύνησης των περιβαλλοντικών προβλημάτων που σχετίζονται με τις αγροτικές δραστηριότητες και ανάλυσης του ορθολογικού τρόπου διαχείρισης των ανανεώσιμων και μη- ανανεώσιμων φυσικών πόρων, με τη βοήθεια των μεθοδολογικών εργαλείων της οικονομικής θεωρίας. Στο πλαίσιο αυτό, παρέχονται στους φοιτητές και τις φοιτήτριες γνώσεις σε επιστημονικά πεδία που είναι συναφή με τις περιβαλλοντικές πτυχές των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην παραγωγή των αγροτικών προϊόντων και τα τρόφιμα, με Ιδιαίτερη έμφαση στην οικονομική διάστασή τους. Εξετάζεται η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και η χρήση των φυσικών πόρων με βάση τα κριτήρια της οικονομικής αποτελεσματικότητας και της ισοκατανομής, που σχετίζονται άμεσα με τον επιδιωκόμενο στόχο της διατηρήσιμης ανάπτυξης. Τέλος, γίνεται επισκόπηση των συστημάτων γεωργικής παραγωγής που είναι φιλικά προς το περιβάλλον και αναλύονται εκτενώς οι περιπτώσεις της Βιολογικής Παραγωγής και της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.
Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη οι φοιτητές-τριες θα πρέπει να είναι ικανοί:
1. Να κατανοούν τις βασικές έννοιες και αρχές που χρησιμοποιούνται στην Οικονομική Φυσικών πόρων και Περιβάλλοντος για την επίλυση των προβλημάτων ρύπανσης
2. Να κατανοούν τον τρόπο με το οποίο η οικονομική θεωρία αναλύει τα προβλήματα ρύπανσης.
3. Να αναγνωρίζουν και κατανοεί τα βασικά θεωρήματα της Οικονομικής της Ευημερίας καθώς και τον τρόπο που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση προβλημάτων κατανομής φυσικών πόρων με βάση τα κριτήρια οικονομικής αποτελεσματικότητας και ισοκατανομής.
4. Να κατανοούν τις οικονομικές αρχές που χρησιμοποιούνται για την ορθολογική χρήση των ανανεώσιμων και μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων.
5. Να κατανοούν την έννοια της αειφόρου ανάπτυξης και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να υλοποιηθεί.
6. Να μπορούν να αναλύσουν επαρκώς την διαχρονική εξέλιξη των προβλημάτων ρύπανσης και άλλων ζητημάτων που αφορούν το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη με βάση τα δεδομένα του παρελθόντος.
7. Να είναι σε θέση να αντιληφθούν την σημερινή πραγματικότητα σημαντικών παραμέτρων του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης βασιζόμενοι στην γνώση του παρελθόντος και των πιο πρόσφατων εξελίξεων.
8. Να κατανοούν και αναλύουν τη σχέση της οικονομικής ανάπτυξης καθώς και της οικονομικής (κυρίως της αγροτικής) πολιτικής με το περιβάλλον, καθώς και τη σχέση της γεωργίας με την κλιματική μεταβολή.
9. Να αναγνωρίζουν και κατανοούν τις βασικές αρχές, τους αντικειμενικούς σκοπούς και την συμβολή των συστημάτων γεωργικής παραγωγής που είναι φιλικά προς το περιβάλλον στην επίτευξη των στόχων της αειφορίας, όπως η βιολογική παραγωγή και η ολοκληρωμένη διαχείριση.
10. Να αναγνωρίζουν τις περιβαλλοντικές, αγρονομικές, οικονομικές και κοινωνικές επιδράσεις της βιολογικής παραγωγής.
Επιμέρους αντικειμενικοί μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος είναι οι φοιτητές-τριες με την επιτυχή ολοκλήρωσή του:
1. Να μπορούν να αναγνωρίζουν περιβαλλοντικά προβλήματα που δημιουργούνται από τις δραστηριότητες στην παραγωγή και διακίνηση αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, με την οικονομική διάστασή τους, καθώς και να προτείνουν λύσεις αντιμετώπισή τους με κατάλληλους μηχανισμούς.
2. Να μπορούν να συντάσσουν προγράμματα για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την χρήση των φυσικών πόρων στις αγροτικές περιοχές, με βάση τα κριτήρια της οικονομικής αποτελεσματικότητας και της ισοκατανομής, που σχετίζονται άμεσα με τον επιδιωκόμενο στόχο της διατηρήσιμης ανάπτυξης.

Γενικές Ικανότητες

Οι πτυχιούχοι μετά την απόκτηση του πτυχίου θα:
- έχουν το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο της επιστήμης της Γεωπονίας και ειδικότερα των επιστημονικών πεδίων της Αγροτικής Οικονομίας, της Αγροτικής Πολιτικής και της Αγροτικής Ανάπτυξης.
- έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν και να συνθέσουν δημιουργικά τις επιστημονικές γνώσεις τους για την επιχειρηματική αξιοποίηση και ανάπτυξη της αγοράς του αγροδιατροφικού τομέα με σεβασμό στο περιβάλλον και τις αρχές της αειφορικής διαχείρισής του.
- έχουν την δυνατότητα αναζήτησης, ανάλυσης και σύνθεσης δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των κατάλληλων σύγχρονων τεχνολογιών.
- είναι σε θέση να διερευνούν τις περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές επιδράσεις των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παραγωγή και εμπορία των αγροτικών προϊόντων και των τροφίμων.
- είναι σε θέση να διερευνούν περιβαλλοντικά προβλήματα που σχετίζονται με τις αγροτικές δραστηριότητες και να αναλύουν τον ορθολογικό τρόπο διαχείρισης των ανανεώσιμων και μη- ανανεώσιμων φυσικών πόρων, με τη βοήθεια των μεθοδολογικών εργαλείων της οικονομικής θεωρίας.
- έχουν αποκτήσει το υπόβαθρο για την εκπόνηση και αξιολόγηση επιχειρηματικών σχεδίων που αφορούν τη αειφορική διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
- έχουν αποκτήσει το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο ώστε να είναι δυνατή η πρόσβασή τους σε περαιτέρω μεταπτυχιακές σπουδές.
- είναι σε θέση να εφαρμόζουν κατάλληλα τις θεωρητικές και πρακτικές τους γνώσεις που έχουν αποκτηθεί κατά την περίοδο των σπουδών.
Επίσης, οι πτυχιούχοι μετά την απόκτηση του πτυχίου θα έχουν τις ικανότητες:
- Προσαρμογής σε νέες καταστάσεις.
- Λήψης αποφάσεων.
- Αυτόνομης εργασίας.
- Ομαδικής εργασίας.
- Εργασίας σε διεθνές περιβάλλον.
- Εργασίας σε διεπιστημονικό περιβάλλον.
- Παραγωγής νέων ερευνητικών ιδεών.
- Επίδειξης κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα περιβαλλοντικής προστασίας.
- Σεβασμού στο φυσικό περιβάλλον.
- Προαγωγής της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

• Αλληλεπίδραση οικονομίας και περιβάλλοντος.
• Το περιβαλλοντικό πρόβλημα
• Εισαγωγή στην οικονομική φυσικών πόρων και περιβάλλοντος.
• Βασικές αρχές της οικονομικής φυσικών πόρων και περιβάλλοντος.
• Οικονομικά της ευημερίας και περιβάλλον: βασικές έννοιες και ορισμοί.
• Περιβαλλοντική υποβάθμιση, αποτυχία της αγοράς και κυβέρνηση.
• Κύρια περιβαλλοντικά προβλήματα.
• Άριστη διαχείριση εξαντλήσιμων και ανανεώσιμων φυσικών πόρων.
• Η οικονομική έννοια της αειφόρου ανάπτυξης.
• Γεωργία, παγκόσμιο εμπόριο, κατανάλωση και περιβάλλον
• Γεωργία, περιβάλλον και πολιτική.
• Οικονομική αξιολόγηση περιβάλλοντος.
• Συστήματα γεωργικής παραγωγής φιλικά προς το περιβάλλον: βιολογική παραγωγή, ολοκληρωμένη διαχείριση.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο (Διαλέξεις)
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. με υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class στην διδασκαλία, και στην επικοινωνία με τους φοιτητές-τριες

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Εκπόνηση άσκησης μελέτης και σύνοψης επιστημονικού άρθρου 25
Συγγραφή εργασίας – Μελέτη περίπτωσης 75
Αυτοτελής μελέτη 71
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 210
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1. Εκπόνηση άσκησης (10%)
Κάθε φοιτητής/φοιτήτρια είναι απαραίτητο να εκπονήσει μια ατομική άσκηση που βασίζεται στην μελέτη ενός επιστημονικού/ερευνητικού άρθρου, συναφούς με τα αντικείμενα των πέντε πρώτων ενοτήτων/εβδομαδιαίων διαλέξεων. Αφού ο φοιτητής/η φοιτήτρια συντάξει ένα συνοπτικό κείμενο σύμφωνα με υπόδειγμα, παρουσιάζει την άσκηση και την υποβάλλει για αξιολόγηση από τον καθηγητή μέχρι το τέλος της 6ης εβδομάδας.

2. Συγγραφή εργασίας – Μελέτη περίπτωσης (30%)
Κάθε φοιτητής/φοιτήτρια είναι απαραίτητο να εκπονήσει μια ατομική εργασία. Ο φοιτητής/η φοιτήτρια επιλέγει να εμβαθύνει σε ένα πρόβλημα ή φαινόμενο, περιοχή, επιχείρηση, προϊόν, κλπ, σύμφωνα με τις υποδείξεις και τα ερωτήματα μιας από τις εργασίες που υπάρχουν στο τέλος κάθε ενότητας/διάλεξης (συνοπτική -καθοδηγούμενη από ερωτήσεις- μελέτη περίπτωσης). Ο φοιτητής/η φοιτήτρια αναλαμβάνει να εκπονήσει την εργασία υπό την καθοδήγηση του διδάσκοντα, να την παρουσιάσει και να την υποβάλει για αξιολόγηση μέχρι το τέλος της 12ης εβδομάδας.

3. Γραπτή τελική εξέταση θεωρίας (60%)
Η γραπτή τελική εξέταση της θεωρίας διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας, σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες της Σχολής και κατά τις επίσημα καθορισμένες από το Πανεπιστήμιο εξεταστικές περιόδους.
Οι φοιτητές/οι φοιτήτριες καλούνται να απαντήσουν σε δέκα από τα δεκατρία θέματα, τα οποία περιλαμβάνουν:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης.
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας.

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσδιορισμένα στον οδηγό του μαθήματος που διανέμεται από τον καθηγητή στην αρχή του εξαμήνου στους φοιτητές-τριες και βρίσκεται και σε ηλεκτρονική μορφή στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης e-class.
-Γίνεται γραπτά, σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες της Σχολής.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

• Σιάρδος, Γ. και Κουτσούρης, Α. (2011). Αειφορική Γεωργία & Ανάπτυξη. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις ΖΥΓΟΣ.
• Παπαναγιώτου, E. (2011). Οικονομία Φυσικοί Πόροι Γεωργία και Περιβάλλον (Β’ Έκδοση). Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις ΓΡΑΦΗΜΑ. [ISBN: 978-960-6865-44-2]
• Faucheux S. and Noel J. – F. (2007). Οικονομική των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος (A’ Έκδοση). Αθήνα: Εκδόσεις GUTENBERG. [ISBN: 978-960-01-1136-1]
• Δημαδάμα Ζ. (2008). Οικονομία, ανάπτυξη, περιβάλλον (A’ Έκδοση). Αθήνα: Εκδόσεις ΠΑΠΑΖΗΣΗ. [ISBN: 978-960-02-2201-2]
• Χάλκος, Γ. (2016). Οικονομική Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Δίσιγμα. [ISBN: 9789609495844]
• Χάλκος, Γ. (2013). Οικονομία και Περιβάλλον: Μέθοδοι Αποτίμησης και Διαχείρισης. Αθήνα; Εκδόσεις Liberal Books. [ISBN13: 978-618-80-0846-5]
• Αραμπατζής, Γ. και Πολύζος, Σ. (επιμ) (2014). Φυσικοί Πόροι, Περιβάλλον και Ανάπτυξη. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα. [ISBN: 978-960-418-153-7]
• Μητούλα, Ρ., Π., Καλδής και Άσταρα, Ο. - Ε. (208). Βιώσιμη Ανάπτυξη. Έννοιες - Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Διαστάσεις. Εκδόσεις ROSILI. [ISBN13: 978-960-7996-59-6]
• Καρβούνης, Σ. και Γεωργακέλος, Δ. (2016). Διαχείριση του Περιβάλλοντος. Επιχειρήσεις και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Πειραιάς: Εκδόσεις Βαρβαρήγου. [ISBN: 960-351-480-2]
• Menon, A., & Menon, A. (1997). Enviropreneurial marketing strategy: the emergence of corporate environmentalism as market strategy. The Journal of Marketing, 61(1) pp. 51-67.
• Ottman, J. (2017). The New Rules of Green Marketing: Strategies, Tools, and Inspiration for Sustainable Branding. Routledge, NY, USA, pp. 272.
• Ottman, J. Stafford, E. and Hartman C. (2006). Avoiding Green Marketing Myopia, The Environment, 48(5), pp. 22-26.
• Tehrani, N. and Sinha, S. (2011). Understanding Green Business. AuthorHouse, Bloomington, IN, pp. 172-202.
• Rainey L. D. (2008), Sustainable Business Development –Inventing the Future through Strategy, Innovation, and Leadership. Cambridge: Cambridge University Press. [ISBN: 0521862787 9780521862783]
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: