ΣΧΟΛΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

AGE0803

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

8

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 3
Εργαστήριο / Εργ. Ασκήσεις 0
Ασκήσεις (Πράξης κ.λ.π.) 0

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδικού Υποβάθρου
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα


Σκοπός και στόχος του μαθήματος είναι να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς να:
1. κατανοούν τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με τις τιμές των αγροτικών προϊόντων.
2. κατανοούν τον τρόπο σχηματισμού των τιμών αγροτικών προϊόντων.
3. διακρίνουν τους προσδιοριστικούς παράγοντες προσφοράς και ζήτησης αγροτικών προϊόντων.
4. εφαρμόζουν εμπειρικές μεθόδους αξιολόγησης και εκτίμησης των τιμών.


Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

1. να γνωρίζει τον ρόλο, την σπουδαιότητα και τους προσδιοριστικούς παράγοντες των τιμών των αγροτικών προϊόντων.
2. να γνωρίζει και να επιλύει προβλήματα σχετικά με τις ελαστικότητες ζήτησης και προσφοράς αγροτικών προϊόντων.
3. κατανοεί τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με τις τιμές των αγροτικών προϊόντων.
4. κατανοεί τον τρόπο σχηματισμού των τιμών αγροτικών προϊόντων.
5. κατανοεί τις διακυμάνσεις τιμών των αγροτικών προϊόντων.
6. διακρίνει τους προσδιοριστικούς παράγοντες προσφοράς και ζήτησης αγροτικών προϊόντων.
7. εφαρμόζει εμπειρικές μεθόδους αξιολόγησης και εκτίμησης των τιμών.

Γενικές Ικανότητες

- έχουν το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο σε θέματα που αφορούν την Αγροτική Οικονομία, την Αγροτική Πολιτική και την Αγροτική Ανάπτυξη
- έχουν το υπόβαθρο για την εκπόνηση και αξιολόγηση επιχειρηματικών σχεδίων που αφορούν τη διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
- έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν βασικές επιστημονικές κι επιχειρηματικές αρχές στην αξιοποίηση της αγοράς του αγροδιατροφικού κλάδου
- έχουν αποκτήσει το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο ώστε να είναι δυνατή η πρόσβασή τους σε μεταπτυχιακές σπουδές

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

• Λειτουργίες οικονομικού συστήματος και μηχανισμός τιμών.
• Ζήτηση αγροτικών προϊόντων (θεωρία καταναλωτού, ζήτηση αγροτικών προϊόντων, προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης, συναρτήσεις ζήτησης, παράγωγος ζήτηση, ελαστικότητες της ζήτησης).
• Προσφορά αγροτικών προϊόντων (θεωρία παραγωγής, προσφορά αγροτικών προϊόντων, συναρτήσεις προσφοράς, προσδιοριστικοί παράγοντες της προσφοράς, ελαστικότητες προσφοράς, επίδραση τεχνολογικής προόδου).
• Ζήτηση συντελεστών παραγωγής.
• Σχηματισμός τιμών αγροτικών προϊόντων, συνολικά και οριακά έσοδα, διακυμάνσεις τιμών αγροτικών προϊόντων, αρχές εμπειρικής ανάλυσης τιμών αγροτικών προϊόντων.
• Βασικές έννοιες οικονομικών ευημερίας.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Στην τάξη (πρόσωπο με πρόσωπο)
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
-Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
-Χρήση ΤΠΕ στην διδασκαλία
-Επικοινωνία με τους φοιτητές ηλεκτρονικά μέσω του e-class και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 36
Ασκήσεις πράξης που έχουν που εστιάζουν στην εφαρμογή τεχνικών και ανάλυση περιπτώσεων για την λειτουργία του συστήματος τιμών στην αγορά αγροτικών προϊόντων. 36
Αυτοτελής Μελέτη 72
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 144
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Στον τελικό βαθμό εκτιμάται, σε ποσοστό 100% η τελική γραπτή εξέταση.

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει:
• Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής
• Διαμορφωτική και Συμπερασματική Δοκιμασία
• Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας
• Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
1. Norwood B., Lusk J. ().Μάρκετινγκ και τιμές Αγροτικών Προϊόντων. [22767610]
2. Καμενίδης Χ. (1991). Τιμές Αγροτικών Προϊόντων. Εκδόσεις ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη. {Kamenidis, Ch., (1991). Agricultural Product Prices. Editions: A.U.Th., Thessaloniki}.
3. Μάττας Κ., 1998. Τιμές Αγροτικών Προϊόντων. Εκδόσεις Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη. {Mattas K. (1998) Agricultural Product Prices. Editions: A.U.Th., Thessaloniki}.
4. Παπαβασιλείου Νικόλαος, Ήντουνας Κωνσταντίνος, (2005). Η τιμολογιακή στρατηγική της επιχείρησης, [22830]
5. Αποστολόπουλος Κ., Καλδής Π. και Ι. Γαλάτουλας (2010). ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ: ΚΟΣΤΟΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ. ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ, Αθήνα. [4788]
6. Παπαναγιώτου Ε. (2010). Οικονομική Παραγωγής Γεωργικών Προϊόντων. Εκδόσεις Γράφημα, Θεσσαλονίκη. {Papanagiotou E. (2010). Agricultural Production Economics. Grafima Editions, Thessaloniki}.[ ISBN: 978-960-6865-21-3]
7. Παπαβασιλείου Ν. και Ηντούνας Κ., 2005. Τιμολογιακή Στρατηγική της Επιχείρησης. Εκδόσεις Σταμούλης Α.Ε. {Papavasileiou, N. and Idounas, K. (2005). Enterprises Price Strategy. Stamoulis Editions}[ ISBN: 960-351-591-4]
8. Tomek W. G. and Robinson K. L. (2003). Agricultural Product Prices. Cornell University Press; 4 edition.
9. Ferris J. N. (2005). Agricultural Prices and Commodity Market Analysis. Michigan State University Press; 2nd edition. [ISBN-10: 0801424518 ].
Hudson D. (2006). Agricultural Markets and Prices Wiley-Blackwell; 1st edition [ISBN 978-1-4051-3667-9]
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: