ΣΧΟΛΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

AGE0802

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

8

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 3
Εργαστήριο / Εργ. Ασκήσεις 0
Ασκήσεις (Πράξης κ.λ.π.) 0

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδικού υποβάθρου
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https:// eclass.uowm.gr/courses/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός και στόχος του μαθήματος είναι να διδαχθεί ο φοιτητής
• Τις βασικές έννοιες και τις θεωρίες που μελετούν, αναλύουν και ερμηνεύουν τη
συμπεριφορά του ανθρώπου ως καταναλωτή προϊόντων ή υπηρεσιών.
• Τη διαδικασία που ακολουθεί ο καταναλωτής με σκοπό να επιλέξει ένα προϊόν ή υπηρεσία
που ικανοποιεί τις ανάγκες και τις επιθυμίες του με τη χρήση των υποδειγμάτων συμπεριφοράς
καταναλωτή.
• Τα δημογραφικά και ψυχογραφικά χαρακτηριστικά των καταναλωτών καθώς επίσης και τις
επιδράσεις των πολιτιστικών χαρακτηριστικών και της κοινωνικής διάρθρωσης τους.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
1. Γνωρίζει τις θεωρίες από επιστημονικά πεδία που μελετούν, αναλύουν και ερμηνεύουν τη
συμπεριφορά του ανθρώπου ως καταναλωτή προϊόντων ή υπηρεσιών.
2. Κατανοήσει και να εμπεδώσει τις βασικές αρχές της συμπεριφοράς του καταναλωτή και τις
διαδικασίες του εντοπισμού των αντιδράσεων του στα διαφορά ερεθίσματα-επιρροές που
δέχεται ο σημερινός καταναλωτής για την πραγματοποίηση της αγοράς των προϊόντων και υπηρεσιών.
3. Κατανοεί την σημαντικότητα των δημογραφικών και ψυχογραφικών χαρακτηριστικών των
καταναλωτών καθώς επίσης και τις επιδράσεις των πολιτιστικών χαρακτηριστικών και της
κοινωνικής διάρθρωσης, για την έρευνα της συμπεριφοράς του καταναλωτή.
4. Κατανοεί τη διαδικασία λήψης αποφάσεων
5. Κατανοεί τις επιδράσεις της κουλτούρας και των κοινωνικών τάξεων αλλά και των ομάδων
αναφοράς στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
6. Δημιουργεί και να δομή σωστά ερωτηματολόγια Συμπεριφοράς Καταναλωτή
7. Αξιολογεί, να ερμηνεύει και να αναλύει ορθά αποτελέσματα ερευνών

Γενικές Ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Αυτόνομη εργασία
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

• Εισαγωγή στη Συμπεριφορά του Καταναλωτή
• Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων
• Σχηματισμός, Μέτρηση και Αλλαγή Στάσεων
• Δημογραφικά Χαρακτηριστικά Καταναλωτών
• Ψυχογραφικά Χαρακτηριστικά Καταναλωτών
• Έρευνα Συμπεριφοράς Καταναλωτή
• Επιδράσεις της Κουλτούρας και των Κοινωνικών Τάξεων
• Επιδράσεις Ομάδων και Ομάδες Αναφοράς
• Καταναλωτής και Δημόσια Πολιτική

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Στην αίθουσα (πρόσωπο με πρόσωπο)

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
-Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
-Χρήση ΤΠΕ στην διδασκαλία
-Επικοινωνία με τους φοιτητές ηλεκτρονικά μέσω του e-class και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 60
Αυτοτελής Μελέτη 65
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ι. Γραπτή τελική εξέταση (80%) που περιλαμβάνει:
o Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής,
o Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης
o Επίλυση ασκήσεων
o Επίλυση Προβλημάτων

ΙΙ. Γραπτή Εργασία και Δημόσια Παρουσίαση (20%)

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
• Φωτόπουλος, Χ., Κρυστάλλης Α., (2002) Διαχρονική εξέλιξη συμπεριφοράς καταναλωτή και
ποιοτικές έρευνες marketing. 1η Έκδοση. [ISBN: 978-960-351-429-2]
• Μπάλτας, Γ., Παπασταθοπούλου, Π., (2003) Συμπεριφορά Καταναλωτή. Rosili [ ISBN-13
978-960-7745-07-1]
• Σιώμκος Γ., (2002) Συμπεριφορά Καταναλωτή και Στρατηγική Μάρκετινγκ. 2η Έκδοση.
[ISBN: 978-960- 351-390-3]
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: