ΣΧΟΛΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

AGE0801

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

8

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 3
Εργαστήριο / Εργ. Ασκήσεις 0
Ασκήσεις (Πράξης κ.λ.π.) 0

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα έχει σκοπό να καταστήσει το φοιτητή ικανό να συνδέσει ένα ευρύ φάσμα γνώσεων που έλαβε από τα οικονομικά μαθήματα που διδάχθηκε, με την εκπόνηση των τεχνικοοικονομικών μελετών (προμελέτες, μελέτες σκοπιμότητας, κ.ά.). Στο πλαίσιο του μαθήματος ο φοιτητής εξοικειώνεται με τις βασικές έννοιες που συνδέονται με τα επενδυτικά σχέδια, τις μελέτες σκοπιμότητας και το σχεδιασμό και υλοποίηση ενός επενδυτικού έργου. Το μάθημα στοχεύει τέλος στο να οδηγήσει το φοιτητή, μέσω των γνώσεων και των μεθόδων, στο να εκπονήσει μία τεχνικοοικονομική μελέτη (χαμηλής πολυπλοκότητας) και να τον ωθήσει να αναπτύξει περαιτέρω τις γνώσεις του και τις ικανότητές της στον ταχύτατα αναπτυσσόμενο κλάδο της μελέτης και διαχείρισης επενδυτικών σχεδίων και προγραμμάτων.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• Αναγνωρίζει τις έννοιες του επενδυτικού σχεδίου, τη σημασία του και τα κριτήρια αξιολόγησής του
• Αναγνωρίζει τα βασικά θέματα των προεπενδυτικών μελετών
• Αναγνωρίζει τις αρχές, διαδικασίες και την ανάλυση των πολλαπλών εναλλακτικών προτάσεων
• Κατανοεί τις διαφορές μεταξύ επενδυτικών σχεδίων και επιχειρηματικών σχεδίων
• Αναγνωρίζει και εκτιμά τις πηγές ενισχύσεων και χρηματοδότησης επενδύσεων
• Κατανοεί τα πρότυπα οικονομοτεχνικών μελετών και το περιεχόμενό τους
• Χρησιμοποιεί τις πηγές πληροφοριών και τις τεχνολογίες πληροφορικής για την εκπόνηση των μελετών σκοπιμότητας
• Κατανοεί και εφαρμόζει μεθόδους για την χρηματοοικονομική ανάλυση και την αξιολόγηση μιας επένδυσης
• Συντάσσει και αξιολογεί μια οικονομοτεχνική μελέτη χαμηλής πολυπλοκότητας.

Γενικές Ικανότητες

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
• έχουν το υπόβαθρο για την εκπόνηση και αξιολόγηση επιχειρηματικών σχεδίων που αφορούν τη διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων. έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν βασικές επιστημονικές κι επιχειρηματικές αρχές στην αξιοποίηση της αγοράς του αγροδιατροφικού κλάδου
• έχουν αποκτήσει το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο ώστε να είναι δυνατή η πρόσβασή τους σε μεταπτυχιακές σπουδές
• είναι σε θέση να εφαρμόζουν κατάλληλα τις θεωρητικές και πρακτικές τους γνώσεις που έχουν αποκτηθεί κατά την περίοδο των σπουδών

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. Επενδυτικό σχέδιο. Ορισμός, διακρίσεις, κριτήρια αξιολόγησης. Η επενδυτική αλληλουχία
2. Βασικά θέματα Προεπενδυτικών μελετών. Οι εναλλακτικές λύσεις
3. Επιχειρηματικά Σχέδια
4. Οικονομοτεχνικές μελέτες και Πληροφορική. Πηγές πληροφοριών για την εκπόνηση.
5. Η σημασία και ο ρόλος της μελέτης σκοπιμότητας. Εκπόνηση των μελετών. Βασικές οδηγίες.
6. Χρηματοοικονομική ανάλυση και αξιολόγηση των επενδύσεων
7. Ανάλυση Υποδείγματος Προμελέτης για Επενδύσεις στον Πρωτογενή Τομέα, στη Μεταποίηση και Ξενοδοχειακής Μονάδας
8. Οικονομοτεχνική μελέτη και Αναπτυξιακός Νόμος
9. Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης. Επιχειρησιακά προγράμματα και Κοινοτικές Πρωτοβουλίες.
10. Οικονομοτεχνικές μελέτες στο πλαίσιο προγραμμάτων για τον πρωτογενή τομέα και την ολοκληρωμένη ανάπτυξη.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
• Ειδικό Λογισμικό εκπόνησης μελέτης επενδυτικού σχεδίου
• Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω παρουσιάσεων με power point και χρήσης του πίνακα
• Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
• Χρήση ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση
• Επικοινωνία με τους φοιτητές ηλεκτρονικά μέσω του e-class και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 30
Εργαστηριακές Ασκήσεις 25
Εκπόνηση μελέτης 40
Μελέτη και Ανάλυση Βιβλιογραφίας 20
Συγγραφή εργασίας και παρουσίασης 20
Αυτοτελής μελέτη 40
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 175
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Η αξιολόγηση των φοιτητών περιλαμβάνει την τελική γραπτή εξέταση (ποσοστό 50%), την μελέτη σκπιμότητας (25%) και την απόδοση στις εργαστηριακές ασκήσεις (25%).
Ι. Η Γραπτή τελική εξέταση (50%) περιλαμβάνει:
• Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
• Επίλυση προβλημάτων σχετικών με ποσοτικά δεδομένα μιας μελέτης επενδυτικού έργου
• Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας
ΙΙ. Εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας (25%) ενός επενδυτικού σχεδίου (εργαστηριακή εργασία) μέσω ειδικού λογισμικού (εφαρμογής) κατά την διεξαγωγή του μαθήματος.
ΙΙΙ. Επίλυση εργαστηριακών ασκήσεων και προβλημάτων (25%).

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
1. Σ. Καρβούνη, 2000, Οικονομοτεχνικές Μελέτες: Μεθοδολογία – Τεχνικές - Θεωρία, Εκδόσεις Σταμούλης, Αθήνα. (ISBN: 978-960-351-587-6)
2. Θ. Αναστασίου, 2005, Οικονομοτεχνικές Μελέτες, Εκδόσεις Έλλην. (ISBN: 960-286-875-9)
3. Τσώλας Γ., 2002, Εκπόνηση Οικονομοτεχνικών Μελετών, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα. (ISBN: 978-960-16-0323-0)
4. Babusiaux D. and Pierru, A., 2005. Corporate Investment Decisions and Economic Analysis, Exercises and Case Studies, Paris: IFP Publications (ISBN: 2710808595)
5. Kurowski, L., and Sussman, D., 2011. Investment Project Design: A Guide to Financial and Economic Analysis with Constraints, Wiley (ISBN: 9780470913895)
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: