ΣΧΟΛΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

AGE0706

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

7

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 3
Εργαστήριο / Εργ. Ασκήσεις 0
Ασκήσεις (Πράξης κ.λ.π.) 0

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδικού υποβάθρου
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Ναι στην Αγγλική Γλώσσα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
1. έχουν κατανοήσει την έννοια της οικονομικής επιστήμης
2. γνωρίζουν τον τρόπο λειτουργίας της οικονομίας σε μακροοικονομικό επίπεδο, τους παράγοντες που επηρεάζουν τα μεγέθη της,
3. γνωρίζουν τα μακροοικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες οικονομίες και τα μέτρα πολιτικής που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο των προβλημάτων.
4. γνωρίζουν τις βασικές θεωρίες για τα βασικά Μακροοικονομικά μεγέθη (Εθνικό Προϊόν, Εισόδημα, Κατανάλωση και Αποταμίευση, κτλ) τον τρόπο σχηματισμού και μέτρησης των (με τη χρήση ποσοτικών μεθόδων).
5. γνωρίζουν για τις επενδύσεις και το ρόλο τους στην ανάπτυξη της οικονομίας.
6. γνωρίζουν για τη θεωρία της απασχόλησης και μισθών
7. γνωρίζουν βασικά θέματα που αφορούν τη θεωρία και άσκηση της Νομισματική πολιτικής
8. γνωρίζουν την έννοια, είδη και επιπτώσεις του πληθωρισμού.
9. μπορούν να προσδιορίσουν την επίδραση των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών στην οικονομία και τον πρωτογενή τομέα ειδικότερα.
10. εφαρμόζουν σύγχρονες μεθόδους μέτρησης της οικονομικής δραστηριότητας (με τη χρήση υποδειγμάτων και διαγραμμάτων) σε κλαδικό και εθνικό επίπεδο.

Γενικές Ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

• Εισαγωγή στη μακροοικονομική Ανάλυση.
• Έννοια και τρόποι μέτρησης του εθνικού προϊόντος.
• Eθνικοί Λογαριασμοί.
• H κεϋνσιανή θεωρία της συνολικής ζήτησης.
• Eισαγωγή στη θεωρία της κατανάλωσης και της επένδυσης.
• Η έννοια του πολλαπλασιαστή.
• H κεϋνσιανή θεωρία της ισορροπίας εισοδήματος.
• H έννοια του πληθωρισμού και των οικονομικών διακυμάνσεων.
• Το νομισματικό σύστημα.
• Νομισματική πολιτική.
• Προσφορά και ζήτηση χρήματος.
• Οικονομική ανάπτυξη.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
• Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
• Χρήση ΤΠΕ στην διδασκαλία
• Επικοινωνία με τους φοιτητές ηλεκτρονικά μέσω του e-class και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 30
Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας 25
Συγγραφή Εργασίας 30
Αυτοτελής Μελέτη 40
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική και Αγγλική για τους
φοιτητές του προγράμματος Erasmus.

1. Γραπτή εξέταση Θεωρίας (70%) στο τέλος του εξαμήνου
που περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής – Σωστού/Λάθους
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
- Ερωτήσεις ανάπτυξης

2. Συγγραφή εργασίας (30%)

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι αναρτημένα στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Open class του μαθήματος και γνωστοποιούνται στους φοιτητές στο πρώτο μάθημα.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
• Παπαναγιώτου Ε. (2004). Μακροοικονομική Ανάλυση. Γράφημα, Θεσσαλονίκη. [7779]
• Γεωργακόπουλος, Θ., Λιανός, Θ., Μπένος, Θ., Τσεκούρας, Γ., Χατζηπροκοπίου, Μ., και Χρήστου, Γ. (2007).
• Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία. Z΄ έκδοση, Ευγ.Μπένου, Αθήνα. [3652].
• Krugman Paul and Wells Robin (2009). Μακροοικονομική Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε. [15082]
• Mankiw, G., (2008). Principles of Macroeconomics. 5th edition, South-Western College Pub. [ISBN-10: 0324589999], [ISBN-13: 978-0324589993].

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: