ΣΧΟΛΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

AGE0705

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

7

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ - ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 3
Εργαστήριο / Εργ. Ασκήσεις 0
Ασκήσεις (Πράξης κ.λ.π.) 0

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ανάπτυξης δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να διδαχθεί ο φοιτητής:
• Την ιστορία της γεωργικής εκπαίδευσης
• Βασικές έννοιες της γεωργικής εκπαίδευσης
• Αντικείμενα της γεωργικής εκπαίδευσης
• Τις βασικές έννοιες της εκπαίδευσης
• Τις μορφές εκπαίδευσης (τυπική εκπαίδευση, μη τυπική εκπαίδευση, αρχική επαγγελματική κατάρτιση, συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση)
• Την εκπαίδευση ενηλίκων και τη Δια Βίου Μάθηση
• Στοιχεία παιδαγωγικής
• Βασικές αρχές της σύγχρονης διδακτικής
• Σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων
• Διδακτική εκπαιδευτικών προγραμμάτων
• Μεθοδολογία έρευνας στην εκπαίδευση

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να:
• Γνωρίζουν τις βασικές έννοιες και τα αντικείμενα της γεωργικής εκπαίδευσης.
• Γνωρίζουν την τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση (αγροτικής γεωργική)
• Γνωρίζουν τη διαδικασία της μάθησης στα πλαίσια του επαγγελματικού, εκπαιδευτικού συστήματος (βασική επαγγελματική εκπαίδευση, επιμόρφωση/κατάρτιση).
• Διαθέτουν τις ικανότητες που αφορούν τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό (οργάνωση/μέθοδοι/εκλογή περιεχομένου)
• Κάνουν αποτελεσματική χρήση διδακτικών και παιδαγωγικών μεθόδων και μέσων

Γενικές Ικανότητες

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

• Μορφές εκπαίδευσης
• Χαρακτηριστικά της εκπαιδευτικής διαδικασίας
• Η εκπαίδευση ενηλίκων και η δια βίου μάθηση
• Στοιχεία Παιδαγωγικής (όροι και έννοιες, κύρια μοντέλα παιδαγωγικής, θεωρίες γνωστικής ανάπτυξης του ανθρώπου,
• Βασικές αρχές της σύγχρονης διδακτικής ( Η αυτενέργεια - Η εποπτεία - Η εργασία κατά οµάδες - Η ∆ιαθεµατικότητα - Η καλλιέργεια διαπροσωπικών σχέσεων)
• Μέθοδοι διδασκαλίας (εισήγηση / διάλεξη , διάλογος ή συζήτηση, συνεργατική διδασκαλία, σχέδια δράσης (projects), επίλυση προβλήματος, ψηφιακή αφήγηση (digital story telling), design thinking (σχεδιαστική σκέψη).
• Νευροεπιστήμη και μαθησιακή διαδικασία
• Ιστορία της γεωργική εκπαίδευσης
• Η έννοια της γεωργικής εκπαίδευσης και το αντικείμενό της
• Η τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση (αγροτική, γεωργική)
• Σχεδιασμός μαθήματος
• Σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων
• Παρουσίαση μικροδιασκαλίας

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
-Χρήση ΤΠΕ στην διδασκαλία
-Επικοινωνία με τους φοιτητές ηλεκτρονικά μέσω του eclass και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 65
Αυτοτελής μελέτη 60
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Γραπτή Εξέταση, Προφορική Παρουσίαση εργασιών, γραπτές εργασίες.

Στον τελικό βαθμό εκτιμάται, σε ποσοστό 70% η τελική γραπτή εξέταση και σε ποσοστό 30%, η εκπόνηση και παρουσίαση εργασίας πριν τη λήξη του εξαμήνου.
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (70%) που περιλαμβάνει:
• Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής
• Διαμορφωτική και Συμπερασματική Δοκιμασία
• Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας
• Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης

ΙΙ. Εκπόνηση εργασίας (30%) που αφορά στο σχεδιασμό και στην παρουσίαση μικροδιδασκαλίας

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
1.Καψάλης Γ. Αχιλλέας, Νήμα Αθ. Ελένη. (2015). Σύγχρονη Διδακτική. Αφοί Κυριακίδη.[ISBN13 9789606020131]
2.Δημητριάδου, Κ. (2016). Νέοι Προσανατολισμοί της Διδακτικής. Προσαρμογή της Διδασκαλίας στις Εκπαιδευτικές Προκλήσεις του 21ου Αιώνα. Gutenberg. [ISBN: 9789600117196]
3.Joyce, B.; Weil, M. & Calhoun, E. (2010). Διδακτική Μεθοδολογία, Διδακτικά Μοντέλα. Εκδ. ΕΛΛΗΝ. [ISBN:9606970264]
4.Ματσαγκούρας Η. (2005). Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας, Τόμοι Ι & II(Θεωρία Διδασκαλίας & Στρατηγικές Διδασκαλίας). Eκδόσεις Γ. Δαρδανός-Κ. Δαρδανός ΟΕ.[ISBN13 9789600106596]
5.Μαυροσκούφης, Λ. (2008). Διδακτική Μεθοδολογία και ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. Κυριακίδη. [ISBN13 9789604670574]
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: