ΣΧΟΛΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

AGE0704

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

7

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 3
Εργαστήριο / Εργ. Ασκήσεις 0
Ασκήσεις (Πράξης κ.λ.π.) 0

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής Περιοχής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός και στόχος του μαθήματος είναι να διδαχθεί ο φοιτητής:
• τις βασικές έννοιες στην προώθηση των πωλήσεων και στη διαφήμιση
• να αναπτύξει και να οργανώσει ένα διαφημιστικό μήνυμα και ένα πρόγραμμα προώθησης πωλήσεων
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

• Αναγνωρίζει τους διαφημιστικούς στόχους, καθώς και τους στόχους της προώθησης των πωλήσεων.
• Διαμορφώνει μία διαφημιστική στρατηγική και να δημιουργεί ένα διαφημιστικό μήνυμα
• Κατανοεί την επιλογή του μέσου της διαφήμισης.
• Κατανοεί τα βασικά εργαλεία προώθησης των πωλήσεων.
• Αναπτύσσει και να οργανώνει ένα πρόγραμμα προώθησης των πωλήσεων.

Γενικές Ικανότητες

είναι σε θέση να ασχολούνται με τις διαδικασίες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και προώθηση της εμπορίας των αγροτικών προϊόντων
- έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν βασικές επιστημονικές κι επιχειρηματικές αρχές στην αξιοποίηση της αγοράς του αγροδιατροφικού κλάδου
- έχουν αποκτήσει το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο ώστε να είναι δυνατή η πρόσβασή τους σε μεταπτυχιακές σπουδές

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαφήμιση.
• Καθορισμός στόχων της διαφήμισης.
• Διαφημιστικός Προϋπολογισμός.
• Διαμόρφωση της στρατηγικής της διαφήμισης.
• Δημιουργία διαφημιστικού μηνύματος.
• Οργάνωση της λειτουργίας της διαφήμισης.
• Η διεθνής διαφήμιση.
• Προώθηση πωλήσεων.
• Οι στόχοι της προώθησης των πωλήσεων.
• Βασικά εργαλεία προώθησης των πωλήσεων.
• Σχεδιασμός προώθησης.
• Δημόσιες Σχέσεις.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Στην τάξη
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
-Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
-Χρήση ΤΠΕ στην διδασκαλία
-Επικοινωνία με τους φοιτητές ηλεκτρονικά μέσω του e-
class και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 36
Ασκήσεις Πράξης 36
Αυτοτελής Μελέτη 72
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 144
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ι. Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει:
• Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής
• Διαμορφωτική και Συμπερασματική Δοκιμασία
• Επίλυση αριθμητικών προβλημάτων
• Επίλυση προβλημάτων με τη χρήση διαγραμμάτων

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
• Ζώτος Γιώργος «Διαφήμιση», Εκδ. University Studio Press, 2008. [Zotos G., Advertising, University Studio Press, 2008]. [ISBN: 978-960-12-1667-6]
• T. Yeshin (2006) Sales promotion Thomson Learning [ISBN: 978-184-48-0161-9]
• T. Yeshin (2005). Advertising. Thomson Learning [ISBN: 978-184-48-0160-2]
• T. OGuinn, C. Allen, R. J. Semenik (2008) Advertising and Integrated Brand Promotion. Cengage Learning [ISBN: 978-032-45-6862-2]
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: