ΣΧΟΛΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

AGE0703

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

7

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 3
Εργαστήριο / Εργ. Ασκήσεις 0
Ασκήσεις (Πράξης κ.λ.π.) 0

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθημα Εμβάθυνσης
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι μέσα από ενημέρωση, έρευνα, κριτική συζήτηση και βελτίωση της αυτογνωσίας, οι φοιτητές-τριες να αναπτύξουν ικανότητες ερμηνείας, μελέτης και χειρισμού εξειδικευμένων και σύγχρονων θεμάτων διαχείρισης που σχετίζονται τόσο με την αγροτική παραγωγή, όσο και με το εμπόριο, τις υπηρεσίες και τα μεταποιημένα προϊόντα της υπαίθρου, με Ιδιαίτερη έμφαση στην οικονομική διάστασή τους. Στο πλαίσιο αυτό, παρέχονται στους φοιτητές και τις φοιτήτριες γνώσεις από τέσσερα επιστημονικά πεδία που αντιστοιχούν στα πέντε ειδικά θέματα – ενότητες που περιλαμβάνει το μάθημα: τη Γεωργία Ακριβείας, τη Διοίκηση και Διαχείριση της Ποιότητας, τη Συμβολαιακή Γεωργία, τον Τουρισμό Υπαίθρου και τη Νομοθεσία Εμπορίας Αγροδιατροφικών Προϊόντων.
Ειδικότερα, η πρώτη ενότητα αποσκοπεί να γνωρίσει και να εισάγει τον φοιτητή στη Γεωργία Ακριβείας και να τον εξοικειώσει με νέες τεχνολογικές μεθόδους και εργαλεία που χρησιμοποιούνται κυρίως στην παραγωγή και οργάνωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
Στην δεύτερη ενότητα περιλαμβάνονται γνώσεις σχετικές με την Διοίκηση και την Διαχείριση της Ποιότητας στην παραγωγή και διάθεση των αγροδιατροφικών προϊόντων. Στην ενότητα αυτή εξετάζονται τα πρότυπα συστημάτων ποιότητας και αναλύονται οι διαδικασίες διαχείρισης της ποιότητας, της πιστοποίησης των συστημάτων και της διοίκησης ολικής ποιότητας.
Η τρίτη ενότητα αναφέρεται στη Συμβολαιακή Γεωργία και αποσκοπεί να παρέχει νέες γνώσεις ως προς την οργάνωση της εμπορίας των αγροτικών προϊόντων και τις σύγχρονες μορφές της, όπως αυτές αναπτύσσονται σε ένα δυναμικό, παγκοσμιοποιημένο, κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον.
Στην τέταρτη ενότητα εξετάζονται οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού υπαίθρου που αναπτύσσονται στον αγροτικό χώρο και κυρίως στον Αγροτουρισμό. Στην ενότητα αυτή αναλύεται το θεωρητικό πλαίσιο ανάπτυξης των δραστηριοτήτων αυτών, και παρέχονται γνώσεις σχετικές με τις πολιτικές και τις πηγές χρηματοδότησης που τις ενισχύουν, το αγροτουριστικό προϊόν, τα είδη αγροτουριστικών καταλυμάτων και υπηρεσιών και τη διαχείριση αγροτουριστικών επιχειρήσεων και πόρων.
Στην Πέμπτη ενότητα μελετώνται επιλεγμένα θέματα από τον ευρύ πεδίο της Νομοθεσίας για την Εμπορία Αγροδιατροφικών Προϊόντων. Στην ενότητα αυτή γίνεται εισαγωγή στις βασικές έννοιες και τα θεμελιώδη στοιχεία του νομοθετικού πλαισίου που διέπουν την εμπορία των αγροδιατροφικών προϊόντων στην εσωτερική και διεθνή αγορά. Η μελέτη εξειδικεύετε περαιτέρω στην επισκόπηση των ειδικών ρυθμίσεων που διέπουν την εμπορία των προϊόντων συγκεκριμένων κλάδων του αγροδιατροφικού τομέα. Εστίαση δίνεται στα προϊόντα ΠΟΠ - ΠΓΕ – ΕΠΙΠ, στα νωπά και μεταποιημένα οπωροκηπευτικά, στα αλκοολούχα ποτά (οίνος, ζύθος, αποσταζόμενα, ηδύποτα), στα αρωματικά-φαρμακευτικά φυτά, στο ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες ελιές.
Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος Ειδικά Θέματα Διαχείρισης στη Γεωργία οι φοιτητές-τριες θα πρέπει να είναι ικανοί:
1. Να αναγνωρίζουν και κατανοούν τις βασικές έννοιες και αρχές που χρησιμοποιούνται στην Γεωργία Ακριβείας.
2. Να εξοικειωθούν με νέες τεχνολογικές μεθόδους και εργαλεία της Γεωργίας Ακριβείας που χρησιμοποιούνται για την επίλυση προβλημάτων κυρίως στην παραγωγή και οργάνωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
3. Να αναγνωρίζουν και κατανοούν τις βασικές αρχές και παραμέτρους που σχετίζονται με τις έννοιες της Διοίκησης και της Διαχείρισης της Ποιότητας στην παραγωγή και διάθεση των αγροτικών προϊόντων και των τροφίμων.
4. Να κατανοούν τα βασικά χαρακτηριστικά και την σημασία των προτύπων συστημάτων ποιότητας, τις διαδικασίες διαχείρισης της ποιότητας, τις διαδικασίες πιστοποίησης των συστημάτων ποιότητας και τις διαδικασίες της διοίκησης ολικής ποιότητας.
5. Να αναγνωρίζουν και κατανοούν τις βασικές έννοιες και αρχές που χρησιμοποιούνται στην Συμβολαιακή Γεωργία.
6. Να είναι σε θέση να αντιληφθούν την σημερινή πραγματικότητα και σημαντικές παραμέτρους στην οργάνωση της εμπορίας των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων και τις σύγχρονες μορφές της, βασιζόμενοι στην γνώση του παρελθόντος και των πιο πρόσφατων εξελίξεων, όπως αυτές αναπτύσσονται σε ένα δυναμικό, παγκοσμιοποιημένο, κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον.
7. Να αναγνωρίζουν και κατανοούν τις βασικές έννοιες και αρχές που σχετίζονται με τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού υπαίθρου που αναπτύσσονται στον αγροτικό χώρο και κυρίως τον Αγροτουρισμό.
8. Να αναλύουν το θεωρητικό πλαίσιο ανάπτυξης των δραστηριοτήτων αυτών και να κατανοούν τα βασικά χαρακτηριστικά και την σημασία: των πολιτικών και των πηγών χρηματοδότησης που τις ενισχύουν, του αγροτουριστικού προϊόντος, των διαφόρων ειδών αγροτουριστικών καταλυμάτων και υπηρεσιών και της διαχείρισης αγροτουριστικών επιχειρήσεων και πόρων.
9. Να έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τις αρχές και τις βασικές ρυθμίσεις της νομοθεσίας για την εμπορία των αγροδιατροφικών προϊόντων στην εσωτερική και τη διεθνή αγορά.
10. Να αναγνωρίζουν την ιδιαίτερη σημασία που έχουν οι τρέχουσες απαιτήσεις της νομοθεσίας (κανονισμοί, περιορισμοί, μη δασμολογικά μέτρα, εμπορικά εμπόδια, δασμοί, τέλη, κ.α.) για την εμπορία των προϊόντων σε συγκεκριμένους κλάδους του αγροδιατροφικού τομέα, όπως τα προϊόντα ΠΟΠ – ΠΓΕ – ΕΠΙΠ, τα νωπά και μεταποιημένα οπωροκηπευτικά, τα αλκοολούχα ποτά (οίνος, ζύθος, αποσταζόμενα, ηδύποτα), τα αρωματικά-φαρμακευτικά φυτά, το ελαιόλαδο και οι επιτραπέζιες ελιές.
Επιμέρους αντικειμενικοί μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος είναι οι φοιτητές-τριες με την επιτυχή ολοκλήρωσή του:
1. Να μπορούν να αναγνωρίζουν τις διάφορες διαστάσεις στην πρακτική της Γεωργίας Ακριβείας, τα εργαλεία και τις διαδικασίες της.
2. Να κατανοούν την σημασία των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και των χαρτών στη γεωργία ακριβείας.
3. Να αναγνωρίζουν τα σπουδαιότερα Πρότυπα Συστημάτων Ποιότητας, τις τεχνικές και διαδικασίες Διαχείρισης της Ποιότητας.
4. Να κατανοούν την λειτουργία και τις διαδικασίες των Συστημάτων Πιστοποίησης και της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας.
5. Να κατανοούν την έννοια και τις παραμέτρους της Συμβολαιακής Γεωργίας και
6. Να αναγνωρίζουν τις επιπτώσεις της στον αγροτικό τομέα και στην εθνική οικονομία.
7. Να αναγνωρίζουν τις διάφορες μορφές Εναλλακτικού Τουρισμού Υπαίθρου και τους προς αξιοποίηση φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους.
8. Να αναγνωρίζουν και αναλύουν τις παραμέτρους προσδιορισμού του Αγροτουρισμού και την πολιτιστική του διάσταση.
9. Να αναγνωρίζουν τα κύρια χαρακτηριστικά των βασικών Αγροτουριστικών Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών.
10. Να κατανοούν και αναλύουν τις πολιτικές και στρατηγικές Αγροτουρισμού – τις πηγές χρηματοδότησης.
11. Να κατανοούν τις βασικές αρχές και παραμέτρους στην διαχείριση Αγροτουριστικών Επιχειρήσεων.
12. Να κατανοούν τους νομικούς κινδύνους στους οποίους εκτίθενται οι επιχειρήσεις από την μη τήρηση των απαιτήσεων της νομοθεσίας για την εμπορία των αγροδιατροφικών προϊόντων.
13. Να είναι σε θέση να επιλύουν τα κύρια ερμηνευτικά προβλήματα στις απαιτήσεις της νομοθεσίας για το εμπόριο συγκεκριμένων αγροδιατροφικών προϊόντων, συνδυάζοντας εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισμούς και λαμβάνοντας υπόψη τη σχέση μεταξύ νομικών κανόνων, επιστημονικών δεδομένων και τεχνικών κανόνων.
14. Να αποκτήσουν τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις για την εξεύρεση λύσεων στη διαχείριση της νομικής διακινδύνευσης και τον περιορισμό της έκθεσης των επιχειρήσεων εμπορίας αγροδιατροφικών προϊόντων σε νομική ευθύνη.

Γενικές Ικανότητες

Οι πτυχιούχοι μετά την απόκτηση του πτυχίου θα:
- έχουν το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο της επιστήμης της Γεωπονίας και ειδικότερα των επιστημονικών πεδίων της Αγροτικής Οικονομίας, της Αγροτικής Πολιτικής και της Αγροτικής Ανάπτυξης.
- έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν και να συνθέσουν δημιουργικά τις επιστημονικές γνώσεις τους για την επιχειρηματική αξιοποίηση και ανάπτυξη της αγοράς του αγροδιατροφικού τομέα.
- έχουν την δυνατότητα αναζήτησης, ανάλυσης και σύνθεσης δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των κατάλληλων σύγχρονων τεχνολογιών.
- είναι σε θέση να ασχολούνται με τις διαδικασίες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και προώθηση της εμπορίας των αγροτικών προϊόντων και των τροφίμων.
- έχουν αποκτήσει το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο ώστε να είναι δυνατή η πρόσβασή τους σε περαιτέρω μεταπτυχιακές σπουδές.
- είναι σε θέση να εφαρμόζουν κατάλληλα τις θεωρητικές και πρακτικές τους γνώσεις που έχουν αποκτηθεί κατά την περίοδο των σπουδών.
Επίσης, οι πτυχιούχοι μετά την απόκτηση του πτυχίου θα έχουν τις ικανότητες:
- Προσαρμογής σε νέες καταστάσεις.
- Λήψης αποφάσεων.
- Αυτόνομης εργασίας.
- Ομαδικής εργασίας.
- Εργασίας σε διεθνές περιβάλλον.
- Εργασίας σε διεπιστημονικό περιβάλλον.
- Παραγωγής νέων ερευνητικών ιδεών.
- Σεβασμού στο φυσικό περιβάλλον.
- Προαγωγής της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

• Ορισμός και εργαλεία της Γεωργίας Ακριβείας.
• Σκοπός, χρήσεις της τεχνολογίας και διαδικασίες της γεωργίας ακριβείας.
• Η Διαδικασία της λήψης αποφάσεων.
• Τα βασικά στοιχεία του GIS: Τα συστατικά, το λογισμικό και οι λειτουργίες ενός GIS.
• Η σημαντικότητα των Χαρτών - Ερμηνευτικές τεχνικές.
• Τι είναι ένας Ερμηνευτικός Χάρτης; Χάρτες Καταλληλότητας.
• Ποιότητα και τυποποίηση γεωργικών προϊόντων - Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, διαφοροποίηση και αξία.
• Έλεγχος ποιότητας προϊόντων και διεργασιών - Υιοθέτηση ολικής ποιότητας και διασφάλιση ποιότητας.
• Πρότυπα συστημάτων ποιότητας στον αγροτικό χώρο - Τεχνικές και εργαλεία ποιότητας.
• Ανάπτυξη και πιστοποίηση συστήματος ποιότητας.
• Εφαρμογή της διοίκησης ολικής ποιότητας.
• Οικονομική της ποιότητας - Συστήματα εφοδιασμού και ποιότητα.
• Η έννοια της Συμβολαιακής γεωργίας – θεωρητικό πλαίσιο.
• Περιεχόμενο και δομή συμφωνητικού στο πλαίσιο της συμβολαιακής γεωργίας.
• Οι επιπτώσεις της συμβεβλημένης γεωργίας και κτηνοτροφίας.
• Η περίπτωση συμβολαιακής γεωργίας της Τράπεζας Πειραιώς στην Ελλάδα.
• Βασικές αγροτουριστικές επιχειρήσεις.
• Αγροτουρισμός και ανάπτυξη της υπαίθρου.
• Προγράμματα ενίσχυσης του αγροτουρισμού.
• Πολιτικές και στρατηγικές αγροτουρισμού.
• Πηγές χρηματοδότησης αγροτουρισμού.
• Βασικές έννοιες, θεμελιώδεις αρχές και πολιτικό υπόβαθρο του νομοθετικού πλαισίου και των κανονισμών που διέπουν την εμπορία των αγροδιατροφικών προϊόντων σε εθνικό, ενωσιακο και διεθνές επίπεδο.
• Κανονιστικές ρυθμίσεις της ΕΕ για την αναγνώριση και εμπορία των προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ και ΕΠΙΠ.
• Απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας και κανονισμοί της ΕΕ για την εμπορία των νωπών οπωροκηπευτικών.
• Απαιτήσεις της νομοθεσίας για την εμπορία των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών στην εσωτερική και διεθνή αγορά.
• Απαιτήσεις της νομοθεσίας για την εμπορία των αλκοολούχων ποτών (οίνος, ζύθος, αποσταζόμενα, ηδύποτα).
• Ειδικές πτυχές και απαιτήσεις της νομοθεσίας που διέπουν την εμπορία των αρωματικών και των φαρμακευτικών φυτών.
• Απαιτήσεις της νομοθεσίας για την εμπορία του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο (Διαλέξεις)
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. με υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class στην διδασκαλία, και στην επικοινωνία με τους φοιτητές-τριες.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Εκπόνηση άσκησης μελέτης και σύνοψης επιστημονικού άρθρου 25
Συγγραφή εργασίας – Μελέτη περίπτωσης 75
Αυτοτελής μελέτη 71
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 210
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1. Εκπόνηση άσκησης (10%)
Κάθε φοιτητής/φοιτήτρια είναι απαραίτητο να εκπονήσει μια ατομική άσκηση που βασίζεται στην μελέτη ενός επιστημονικού/ερευνητικού άρθρου, συναφούς με τα αντικείμενα των πέντε πρώτων ενοτήτων/εβδομαδιαίων διαλέξεων. Αφού ο φοιτητής/η φοιτήτρια συντάξει ένα συνοπτικό κείμενο σύμφωνα με υπόδειγμα, παρουσιάζει την άσκηση και την υποβάλλει για αξιολόγηση από τον καθηγητή μέχρι το τέλος της 6ης εβδομάδας.

2. Συγγραφή εργασίας – Μελέτη περίπτωσης (30%)
Κάθε φοιτητής/φοιτήτρια είναι απαραίτητο να εκπονήσει μια ατομική εργασία. Ο φοιτητής/η φοιτήτρια επιλέγει να εμβαθύνει σε ένα πρόβλημα ή φαινόμενο, περιοχή, επιχείρηση, προϊόν, κλπ, σύμφωνα με τις υποδείξεις και τα ερωτήματα μιας από τις εργασίες που υπάρχουν στο τέλος κάθε ενότητας/διάλεξης (συνοπτική -καθοδηγούμενη από ερωτήσεις- μελέτη περίπτωσης). Ο φοιτητής/η φοιτήτρια αναλαμβάνει να εκπονήσει την εργασία υπό την καθοδήγηση του διδάσκοντα, να την παρουσιάσει και να την υποβάλει για αξιολόγηση μέχρι το τέλος της 12ης εβδομάδας.

3. Γραπτή τελική εξέταση θεωρίας (60%)
Η γραπτή τελική εξέταση της θεωρίας διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας, σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες της Σχολής και κατά τις επίσημα καθορισμένες από το Πανεπιστήμιο εξεταστικές περιόδους.
Οι φοιτητές/οι φοιτήτριες καλούνται να απαντήσουν σε δέκα από τα δεκατρία θέματα, τα οποία περιλαμβάνουν:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης.
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας.

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσδιορισμένα στον οδηγό του μαθήματος που διανέμεται από τον καθηγητή στην αρχή του εξαμήνου στους φοιτητές-τριες και βρίσκεται και σε ηλεκτρονική μορφή στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης e-class.
-Γίνεται γραπτά, σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες της Σχολής.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

• Brase, T. (2009). Γεωργία Ακριβείας (A’ Έκδοση). Επιμέλεια: Ευστράτιος Γεωργόπουλος. Εκδόσεις: ΕΜΒΡΥΟ, Αθήνα [ISBN: 978-960-8002-48-7].
• Καρυπίδης, Φ. (2008). ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: Εφαρμογές στην Γεωργία και στα Τρόφιμα (Α’ Έκδοση). Εκδόσεις ΖΗΤΗ, Θεσσαλονίκη [ISBN: 978-960-456-116-2].
• Αποστολόπουλος, Κ. και Σδράλη, Δ. (2016). Εναλλακτικός και Ήπιος Τουρισμός Υπαίθρου: Θεωρητική Προσέγγιση και Εφαρμογές (Α’ έκδοση). Εκδόσεις: ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ, Αθήνα [ISBN: 978-960-8458-16-1].
• Ανδριώτης, Κ. (2008). Αειφορία και εναλλακτικός τουρισμός (1η έκδοση). Εκδόσεις: ΣΤΑΜΟΥΛΗ, Αθήνα [ISBN: 978-960-351-774-0].
• Nuthall, P. (2019). Διαχείριση Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων: Οργάνωση, Διοίκηση, Εφαρμογές (1η Ελληνική από Αγγλική έκδοση). Εκδόσεις: ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ, Αθήνα [ISBN: 9786185036379].
• Κοκκώσης, Χ., Τσάρτας, Π. και Γκρίμπα, Ε. (2011). Ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού: Ζήτηση και προσφορά νέων προϊόντων τουρισμού (1η έκδοση). Εκδόσεις: ΚΡΙΤΙΚΗ, Αθήνα [ISBN: 978-960-2187-24-1].
• Σιάρδος, Γ. και Κουτσούρης, Α. (2011). Αειφορική Γεωργία & Ανάπτυξη (Γ’ έκδοση). Εκδόσεις: ΖΥΓΟΣ – ΙΩΑΝ. Γ. ΜΑΡΚΟΥ & ΥΙΟΣ Ο.Ε. [ISBN: 978-960-8065-82-6].
• Σιάρδος, Γ. (2018). ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (4η έκδοση). Εκδόσεις: ΖΥΓΟΣ - ΜΑΡΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. [ISBN: 978-618-5063-42-9].
• Norwood, F. and Lusk, J. (2013). Μάρκετινγκ & Τιμές Αγροτικών Προϊόντων, Εκδόσεις: Broken Hill Publishers, Nicosia. [ISBN: 978-996-371-600-5]
• Έξαρχος, Γ. και Καραγιάννης, Σ. (2004). Αγροτουρισμός. Εκδόσεις: Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Κρήτης,, Θεσσαλονίκη [ISBN: 960-630-348-9].
• USDA - Foreign Agricultural Service (2019). Food and agricultural import regulations and standards - FAIRS Country Report: EU-28. GAIN (Global Agriculture and Information Network) report Number: E19004. Brussels, Belgium. Available at: https://www.usda-eu.org/trade-with-the-eu/eu-import-rules/fairs-reports/. Access date: on 31 October 2019.
• Μπρεδήμας, Α. (2007). Ασφάλεια Τροφίμων και Δίκαιο. Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή.
• Σέμος, Α. (2012). Βασικές αρχές αγροτικής πολιτικής, Τομείς εφαρμογής και Κοινή Αγροτική Πολιτική. Εκδόσεις Zήτη, Θεσσαλονίκη.
• Σέμος Α. (2003) Η ποιότητα και η ασφάλεια των τροφίμων ως αντικείμενο αγροτικής πολιτικής. Συνεταιριστική Πορεία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γεωπονική Σχολή, 18(72), p.219-224.
• ICAP (2012) Κλαδική Μελέτη: Τυποποίηση – Συσκευασία Νωπών Οπωροκηπευτικών (7η Έκδοση). Έκδότης: ICAP Group S.A., Αθήνα.
• Επιτροπή Ανταγωνισμού (2013). Κλαδική Έρευνα στα οπωροκηπευτικά, Συνοπτική Παρουσίαση Βασικών διαπιστώσεων και πορισμάτων, Ενημερωτικό Σημείωμα. Διαθέσιμο στη: http://www.epant.gr/img/File/perilipsi%20kladiki%20oporokipeytika.pdf. Ημερομηνία Πρόσβασης: 19 Οκτώβριου 2019.
• WTO (World Trade Organization) (2005). World Trade Report 2005. Available at: http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/world_trade_report05_e.pdf. Access date: 19 January 2018).
• EU DG/HCP (European Union, Directorate General Health and Consumer Protection (2014). Consumer Policy Strategy 2007-2013. Available at: http://ec.europa.eu/food/ food/index_en.htm. Access date: 27 October 2018.
• Rossi, M., Vrontis, D. and Thrassou, A. (2012). Wine business in a changing competitive environment – strategic and financial choices of Campania wine firms. International Journal of Business and Globalisation, 8(1), pp. 112-130.
• EU (European Union) (2014b). THE EUROPEAN UNION EXPLAINED. Agriculture: A partnership between Europe and farmers, Luxembourg: Publications Office of the European Union, Available at: http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/en/agriculture_en .pdf. Access date: 25 October 2018.
• Wallis J. and Dollery B. (2005). Αποτυχία της Αγοράς, Αποτυχία της Κυβέρνησης, Ηγεσία και Δημόσια Πολιτική. Εκδόσεις: Παπαζήση, Αθήνα.
• ΕΕ ΓΔΓΑΑ (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης) (2007) Μεταρρύθμιση του Τομέα των Οπωροκηπευτικών. Press Release IP/07/75, Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λουξεμβούργο.
• Υπουργική Απόφαση 91354/2017 Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) ( Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ΦΕΚ B’ 2983/30.08.2017).
• Δημήτρης Διακοσάββας, Δ., Π., Καρανικόλας, Ν., Μαρτίνος, Ν., Μπεόπουλος, Δ., Μπουρδάρας, Π., Πέζαρος και Thomson, Κ. (2005). Διεθνές εμπόριο γεωργικών προϊόντων και πολυλειτουργική γεωργία. Πλαίσιο πολιτικής και οικονομικές λειτουργίες. Εκδόσεις: Μαΐστρος, Αθήνα. [ISBN: 960-8252-34-2]
• Θανοπουλος Γ. (2012). Διεθνής Επιχείρηση. Περιβάλλον, δομή και προκλήσεις (β έκδοση). Eκδόσεις; Interbooks. [ISBN: 2012 978-960-390-228-7]

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: