ΣΧΟΛΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

AGE0702

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

7

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 4
Εργαστήριο / Εργ. Ασκήσεις 0
Ασκήσεις (Πράξης κ.λ.π.) 0

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

4 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στις βασικές έννοιες και τεχνικές από τις
πιθανότητες, τη στατιστική και τα μετρητικά συστήματα. Αναπτύσσονται ορισμένες
εξειδικευμένες τεχνικές του στατιστικού ελέγχου ποιότητας και της δειγματοληψίας.
Επίσης: Προηγμένες τεχνικές για τη διαχείριση της ποιότητας στα στάδια του σχεδιασμού, της ανάπτυξης και της παραγωγής ενός προϊόντος, όπως ο στατιστικός έλεγχος διεργασίας, ο σχεδιασμός πειραμάτων και οι μέθοδοι του Taguchi. Στατιστικός Έλεγχος Διεργασίας.
Σχεδιασμός και Ανάλυση Πειραμάτων. Διαδικασίες και Τεχνικές Συνεχούς Βελτίωσης της
Ποιότητας.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα πρέπει να:
• χρησιμοποιούν προηγμένα εργαλεία και μεθόδους της στατιστικής για τη διαχείριση της
ποιότητας
• εφαρμόζουν στατιστικές τεχνικές στα στάδια του σχεδιασμού της ανάπτυξης και της
παραγωγής ενός προϊόντος.
• εφαρμόζουν για «εν σειρά» και «εκτός σειράς» έλεγχο και βελτίωση της ποιότητας
• χρησιμοποιούν σε περιορισμένη κλίμακα στατιστικά προγράμματα

Γενικές Ικανότητες


Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Αυτόνομη Εργασία.
Ομαδική εργασία.


3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βασικές έννοιες και τεχνικές από τις πιθανότητες, τη στατιστική και τα μετρητικά
συστήματα
• εξειδικευμένες τεχνικές του στατιστικού ελέγχου ποιότητας και της δειγματοληψίας.
Προηγμένες τεχνικές για τη διαχείριση της ποιότητας στα στάδια του σχεδιασμού, της
ανάπτυξης και της παραγωγής ενός προϊόντος, όπως ο στατιστικός έλεγχος διεργασίας, ο
σχεδιασμός πειραμάτων και οι μέθοδοι του Taguchi.
• Στατιστικός Έλεγχος Διεργασίας (έλεγχος x2 , έλεγχος Fisher, έλεγχος McNemar, έλεγχος
Wilcoxon, έλεγχος Mann-Whitney, έλεγχος Freidman, έλεγχος Kruskal-Wallis, One way
ANOVA).
• Σχεδιασμός και Ανάλυση Πειραμάτων.
• Διαδικασίες και Τεχνικές Συνεχούς Βελτίωσης της Ποιότητας

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 32
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΣΤΙΑΖΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 48
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 80
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 160
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 50%
ΓΡΑΠΤΗ ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΈΤΑΣΗ 50%

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
1. Ταγαράς Γ. Ν., 2001. Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας. Εκδόσεις Ζήτη. [ISBN: 960-431-706-7]
2. Morfaw J. (2009). Total Quality Management. University Press of America. [ISBN:
0761847065]
3. J. T. Burr. (2004). Elementary Statistical Quality Control. Taylor & Francis Ltd. [ISBN:
9780824790523]
4. Johannes, Ledolter, Claude W., Burrill, (1998). Statistical Quality Control. John Wiley and Sons
Ltd. [ISBN: 9780471183785]
5. T. P. Ryan. (2000). Statistical Methods for Quality Improvement. John Wiley and Sons Ltd.[
ISBN-10: 0471197750]
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Journal of Applied Statistics
American Journal of Theoretical and Applied Statistics

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: