ΣΧΟΛΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

AGE0701

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

7

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 3
Εργαστήριο / Εργ. Ασκήσεις 0
Ασκήσεις (Πράξης κ.λ.π.) 0

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (Αγγλική)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να λάβουν οι φοιτητές τις αναγκαίες γνώσεις, ώστε να μπορούν να διαχειριστούν την αλλαγή και την καινοτομία (στο προϊόν, στη διαδικασία ή στην οργάνωση) σε ατομικό, επιχειρηματικό και στρατηγικό επίπεδο και ειδικότερα στο πλαίσιο του αγροτικού τομέα. Επίσης, αποσκοπεί στο να αποκτήσουν εξοικείωση με τις θεωρητικές έννοιες της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, καθώς και να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τα εργαλεία που μπορούν να επιλύουν απρόβλεπτα προβλήματα που σχετίζονται με την άσκηση επιχειρηματικότητας. Τέλος, να συσχετίζουν προχωρημένα ζητήματα της αγοράς με την τεχνολογική και οργανωσιακή αλλαγή που στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και να διερευνούν με συστηματικό τρόπο τις επιπτώσεις εναλλακτικών αποφάσεων και στρατηγικών στην λήψη αποφάσεων.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• κατανοήσει την έννοια και τη σημασία της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας καθώς και του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο αναπτύσσονται,
• κατανοήσει τη συμβολή των νέων τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στην ανάληψη καινοτόμας επιχειρηματικής πρωτοβουλίας,
• αναλύσει τη διαδικασία της καινοτομίας και δημιουργικότητας,
• αντιληφθεί τους εναλλακτικούς τύπους καινοτομίας και τις μετρικές αποτιμήσεις της επιχειρηματικής της αξίας,
• αναλύσει τα στάδια της επιχειρηματικής διαδικασίας: σύλληψη επιχειρηματικής ιδέας, διερεύνηση περιβάλλοντος, ανάπτυξη επιχειρηματικού μοντέλου, κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου, ανεύρεση πόρων, διερεύνηση στρατηγικών εξόδου.
• γνωρίζει τις πηγές χρηματοδότησης σε όλα τα στάδια με έμφαση στα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου.

Γενικές Ικανότητες

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
• έχουν το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο σε θέματα που αφορούν την Αγροτική Οικονομία, την Αγροτική Πολιτική και την Αγροτική Ανάπτυξη
• έχουν το υπόβαθρο για την εκπόνηση και αξιολόγηση επιχειρηματικών σχεδίων που αφορούν τη διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
• έχουν το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο που αφορά το γνωστικό πεδίο της Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων και το αντίστοιχο επάγγελμα
• είναι σε θέση να ασχολούνται με τις διαδικασίες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και προώθηση της εμπορίας των αγροτικών προϊόντων
• έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν βασικές επιστημονικές κι επιχειρηματικές αρχές στην αξιοποίηση της αγοράς του αγροδιατροφικού κλάδου
• έχουν αποκτήσει το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο ώστε να είναι δυνατή η πρόσβασή τους σε μεταπτυχιακές σπουδές
• είναι σε θέση να εφαρμόζουν κατάλληλα τις θεωρητικές και πρακτικές τους γνώσεις που έχουν αποκτηθεί κατά την περίοδο των σπουδών

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. Εισαγωγή στην έννοια της επιχειρηματικότητας.
2. Ανάπτυξη και διαχείριση καινοτομίας.
3. Ευρεσιτεχνία και πνευματική ιδιοκτησία.
4. Επιχειρηματική ευκαιρία.
5. Αβεβαιότητα, επιχειρηματικός κίνδυνος και απόδοση.
6. Λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.
7. Εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου.
8. Στρατηγικός σχεδιασμός επιχειρήσεων.
9. Καινοτομία, ΤΠΕ, και επιχειρηματικότητα.
10. Ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα.
11. Διαχείριση και πιστοποίηση ποιότητας, benchmarking.
12. Επιχειρηματικές δεξιότητες - προφίλ του επιχειρηματία.
13. Κοινωνική επιχειρηματικότητα - Εταιρική κοινωνική ευθύνη και επιχειρηματική ηθική.
14. Επιχειρηματικότητα και αειφόρος ανάπτυξη.
15. Εθνικές πολιτικές για την επιχειρηματικότητα και κοινοτικές δράσεις.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
• Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω παρουσιάσεων με power point
• Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
• Χρήση ΤΠΕ στην εκπαίδευση
• Επικοινωνία με τους φοιτητές ηλεκτρονικά μέσω του e-class και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 30
Εργαστηριακές Ασκήσεις που εστιάζουν στην καινοτομία και στην επιχειρηματικότητα. 25
Μελέτη και Ανάλυση παραδειγμάτων και μελέτη περιπτώσεων. 25
Εκπόνηση μελέτης περίπτωσης και παρουσίασή της (δημιουργία μιας νέας καινοτόμου επιχείρησης). 45
Επισκέψεις σε επιχειρήσεις 20
Αυτοτελής μελέτη 30
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 175
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Γραπτή Εξέταση, Προφορική Παρουσίαση, εξετάσεις, γραπτές εργασίες. Γραπτές αναφορές για εργαστηριακή ή υπαίθρια άσκηση, Αυτοαξιολόγηση ηλεκτρονικά.

Στην τελική αξιολόγηση του φοιτητώ εκτιμάται, σε ποσοστό 50% η τελική γραπτή εξέταση, σε ποσοστό 30%, η εκπόνηση και παρουσίαση εργασίας πριν τη λήξη του εξαμήνου και σε ποσοστό 20% η εβδομαδιαία γραπτή ή προφορική εξέταση πρακτικών γνώσεων.
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (50%) που περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας
ΙΙ. Εκπόνηση εργασίας (30%) που αφορά στη δημιουργία, ανάλυση και παρουσίαση μιας νέας καινοτόμου επιχείρησης.
ΙΙΙ. Εβδομαδίαια γραπτή ή προφορική εξέταση, σε πρακτικές γνώσεις και εφαρμογές.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
1. Μαραβέγιας, Ν. 2012. Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, Εκδόσεις Θεμέλιο, Αθήνα [ISBN: 960-310-364-0].
2. Καραγιάννης, Η., Μπακούρος, Ι. 2010. Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα, Εκδόσεις “σοφία”, Θεσσαλονίκη [ISBN: 978-960-6706-33-2]
3. White M.A., Bruton G.D., 2010. Η Στρατηγική Διαχείριση της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα. [ISBN: 9789602186749]
4. Πιπερόπουλος Πάνος Γ., Επιχειρηματικότητα, καινοτομία και business clusters, Εκδόσεις Σταμούλη, 2008.
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: