Αρχική » Νέα » Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΣΔΙΦ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Ιστορικό

Τμήμα Γεωπονίας

EPTFLIX

Χάρτης

Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΣΔΙΦ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Το Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΣΔΙΦ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του ΠΔΜ στη συνεδρίαση με αριθμό Πρωτ. 167/13-03-20222. Το ΣΔΙΦ του Ιδρύματος είναι προσβάσιμο πατώντας εδώ.