Αρχική » Επερχόμενα Γεγονότα » Προθεσμία υποβολής αιτήσεων φοιτητών του πρώην Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων για ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών στο Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Ιστορικό

Τμήμα Γεωπονίας

Χάρτης

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων φοιτητών του πρώην Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων για ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών στο Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

 

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 5 του Ν.4610/2019 οι προπτυχιακοί φοιτητές που εξετάζονται επιτυχώς στα απαιτούμενα για τη λήψη πτυχίου υποχρεωτικά και μαθήματα επιλογής του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους (τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων), χωρίς να έχουν υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) εξάμηνα, έχουν τη δυνατότητα, με αίτηση που καταθέτουν στη γραμματεία του Τμήματος στο οποίο εντάσσονται (τμήμα Γεωπονίας), αντί να ορκισθούν και να λάβουν πτυχίο Τ.Ε.Ι., να παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας και να λάβουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των φοιτητών του Τμήματος (πρώην) Τεχνολόγων Γεωπόνων για ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών τους στο Τμήμα Γεωπονίας, υποβάλλεται έως τις 15-9-2019, διαφορετικά μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ανάρτηση της βαθμολογίας στο τελευταίο μάθημα και είναι δυνατόν να ανακληθεί με νέα αίτηση του ενδιαφερομένου που υποβάλλεται το αργότερο έξι (6) μήνες μετά την κατάθεση της αρχικής δήλωσης.

Για την ενημέρωσή σας για το νέο πρόγραμμα σπουδών παρακαλούμε να συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος. Ο σύνδεσμος είναι https://agro.uowm.gr

Επίσης, συνημμένα θα βρείτε σχετική αίτηση, την οποία θα πρέπει να μας αποστείλετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο sec-epeap@florina.teiwm.gr