Διαπιστωτική Πράξη εκλογής εκπροσώπων των φοιτητών πρώτου κύκλου σπουδών  στην Κοσμητεία της Μονοτμηματικής Σχολής Γεωπονικών Επιστημών-τμήμα Γεωπονίας, του Πανεπιστημίου με θητεία από 1-1-2024  έως  31-12-2024

ΣΥΝΝΗΜΕΝΟ

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Scroll to Top